Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: Nûa taŋa dífe laa ní la à gɛ́ɛ Zîsɛ è kɛ̀ ɣele ma, kɛ́ɛ nûa taŋa laai la. É tee nyíti ma, nûa taŋa diyɛɛ pere fé naa à gɛ́ɛ kú nyíŋi kɔ́lɔŋ a tɔ̃yâ. Íkili-ŋa-siai ɓa lé?

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Awake! ŋí a lonoi é pîlaŋ m̀ɛnii ŋí ma.

DƆ̃YÂI LƐ́ NÛA DÎA

M̀arê-kɛ́i: Lé ɓé a kɛ́ a kûa kwa saa?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Zɔ̂ 11:11-14

Dɔ̃yâi: Núu a saa, ŋɔfúlu-laai a kpera. M̀ɛni ma, maa fé nɛ̃ɛ ní kúkɛ yao à gɛ́ɛ diai daâ saai, díkaa ɣéniɛ kwaa ta ma. Zîsɛ è saa kɔɔŋ nyii ma. Yɛ̂ɛ berei è gɛ la a Lazarai, a pâi kúwɛli-kɛ-maa ɓelai “ŋɛ́i la ɓói” à gɛ́ɛ dia máŋ dí fúlu-laa ŋaa-nɛ̃ɛ kula ŋɔ́nɔ ǹɔii ma.Zôo 14:14.

GOYÂŊ-ŊAI MAA TOLI-ƁO KƆLƆ-KPUA-LOŊ (inv-E)

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Ŋá ítolii à gɛ́ɛ I íwóli tɔ́ɔ ɣâla-woo-kpua ta ma. Da pâi dɛɛi Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi la ɓɛ́i kwa Ɣâla fɛli naai. [Goyâŋ-ŋai maa tóli-ɓo kɔlɔ-kpua-loŋ tɛɛ ǹúui pɔ́, I tãi da ɓɛ́i ka pâi nɔ́ɔ-kuui kpɛɛ-ŋa koyâŋ tooi naai lɛ́ ma da nonoi sɛ̂lɛŋ-ɣɛli.]

M̀arê-kɛ́i: Ya ta wɔ́lɔ lí Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi la? [Pere à kɛ̀ naa, viloi, Lé Ɓé Kwa Gɛ̀ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi La? lɛ́ ma.]

ÍKPÎŊ MƐNI-KPƐTƐƐ KƐ́ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.