Díkaa nûa tólii à gɛ́ɛ dí pa goyâŋ su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Ŋweei 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Awake! mɛni ma da Dɔ̃yâi nyii nɛ̂i à gɛ́ɛ Ɣâla kpaaŋɔ̂ɔi kúmɛni mai. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai ŋí káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Láa A Ziova A Ílii Kélee”

Táre-woo-ŋa ŋuŋ 3 nyɛɛi, Ziova a pâi kú fela fêi kúlaa-lai kwaâ bu gbonôi mɛni ma. Ya pɔri gɔlɔnii léŋ à kɛ̀ I laai a Ziova a ílii kélee?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Ífe Nɛɛ Naa Ílii É Pene”

Táre-woo-ŋa ŋuŋ 7 è lono é pîlaŋ nyáŋkpa tɔnɔ ma nyii nɛɛ naa níi é moo. Lé ɓé kwa pɔri maa-kɔ̂rii ŋɔpɔara-mɛni-ma-ŋai sui?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Táre Sɔlɔ Boɔ Lɛ́lɛɛi É Tɛɛ Gôo Ma

Táre-woo-ŋa 16 nyɛɛ táre kɛ́ɛ núu yéei lɛ́lɛɛi é tɛɛ gôo ma. Lé ɓé Ɣâla ŋɔtárei lɛ́lɛɛi?

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI ƁELA

Berei Ya Pɔri Marê-kɛ́i Su Kulai La A Ǹɛ́lɛɛ

Marê-kɛ́i sukulai lɛ́lɛɛ a kpɔŋ maa tɛɛ korai-toli-kpɔŋ pɔ́. Ya pɔri marê-kɛ́i su kulai léŋ a ǹɛ́lɛɛ?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Kɔ́ À Gɛ́ɛ Lii-see É Kɛ́ Káloai Ka Íɓarâŋ-ŋa

Nii-seei Ziova ŋɔnûai sámai fa pa gbɔ́ɔ yée ma. Laa saa a too kúloai, ǹia-wooi Ŋâla-kɔlɔi sui, a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ kú gbɛtɛ à gɛ́ɛ lii-see kɛ́ kúlaoi.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SU

“Sɛŋ Lɛ́ Lôloŋ Ma A Berei A Pɔ̂ri Siâi La A Zãai”

Ya kɛ̀ sɛŋ lɛ́i nĩ̂a-pɛlɛ dîa, lé mɛni ɓé maa nɛ̂̃ɛi I tãi siɣe lai? Lia-woo lɛ́lɛɛ-ŋa káa Táre-woo-ŋa 22 su lóŋ-kaa-ɓela mɛni ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI ƁELA

Ya Tíi Kɛ́i A Gɔlɔ-kpuai A Nûa Téniŋ Tɔɔ JW.ORG Fãai Mai?

Tíi kɛ́ a déniŋ tɔɔ kɔlɔ-kpuai a tãi kélee à gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi da Kúŋɔŋ kɔ́ri fãai lɛ́ nûa dîa