Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 7

Lé Ɓé Kwa Gɛ Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

Lé Ɓé Kwa Gɛ Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

New Zealand

Zepãŋ

Yugaŋda

Lɛtunî̃a

Kôrai-ɓelai màa-ŋuŋ-ŋai wɔlɔ kɛ́i díkoyâŋ-ŋai su, da káa wule too, dí Ɣâla fɛli, dí Ŋâla-kɔlɔi lóno dí ŋá-lɛ́. (1 Kɔleŋtiɛŋ 14:26) Bere nɔ́ ɓé kwa gɛ̀ la máŋ kúkoyâŋ-ŋai su.

M̀ɛni-ŋai kwa maa-kɔ̂rii a kula Ŋâla-kɔlɔi su. Lɔ́ɔ-kuu kélee kpɛɛ ŋa, kwa koyâŋ too à gɛ́ɛ kú kúwoli-tɔ́ɔ Ɣâla-woo kpua ma mîni buu saaɓa (30) yée mu. Ŋâla-woo kpuai tí ɓó tãi, kwa berei maa-kɔ́ri kwa pɔri kúkɛ-ɣeniɛi kɛ́i lai da m̀ɛnii Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai sâa kɛ́i dîa. Nyaŋ nɛ́lɛɛi ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai nono-tɛɛ-nuui a dóli nóno mɛni mai, kú kélee kú Kúɣâla-kɔlɔ-ŋai lá-ɓó naa à kɛ̀ nónoi. Nonoi tí a kpɛɛ, kwa “Watchtower” Maa-kɔ́ri âɓa tɔnɔ yée mu. Ǹúui kélee a ŋ̀wɛ̂li a pɔri m̀arê-kɛ́i ta sukulai The Watchtower su nyii kwa maa-kɔ̂rii. Nyíŋi a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ m̀ɛni-ŋai kwa m̀aa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi sui kú dûa kɛ. M̀ɛnii nyeŋkêŋ kɔlɔi su m̀aa-kɔ́ri mɛni ma lɔ́ɔ-kuu kélee, kwa m̀ɛni tɔnɔi kpîŋ maa-kɔ́ri Kúkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee su ŋéniɛi gwaa kélee e tɛɛ kôrai-toli-kpɔŋ wála ŋɔŋdɔ tɔnɔ pôlu puu (110,000) ma.

A kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ a nɛ́lɛɛ. Nɔ́ɔ-kuui sámai, kwa ŋɔ́nɔ koyâŋ too a ɣele wulii tɔnɔ, nyaŋ goyâŋ nyíŋi ŋá-kɔlɛi giei saaɓa nyii kwa kɛ ma Kôrai-ɓela Díkɛ́ɣeniɛi Da Díɣâla-woo-ɓo Tíi nyii bîlaŋɔɔi Díkɛɣeniɛi Da Díɣâla-woo-ɓo Tíi Kɔlɔ-kpuai mai. M̀ɛni-ŋai kwa maa-kɔ̂rii maa-ŋuŋ ɓa, M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Nyii Kula Ŋâla-kɔlɔi Sui, a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ kú ŋâla-kɔlɔ-kpuai kú nóno kú lɛ́ɛ pâi goyâŋ sui ŋa kaa ma. Bôlu ma ŋɔ̂i ɓa, Ŋâla-woo-ɓo Tíi Kɛ A Gbanaŋɔɔ nyii nûa da mɛni-kɔɔ-maa-ŋa kɛ́ é pîlaŋ berei ma kwa Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ la nûa dîa. Da lia-woo tɛɛ kúpɔ nyii a kpɔŋ kûa kú kúmaa tɛ kɔlɔ lónoɔ da lono tɛɛ su. (1 Temete 4:13) Gbɛɛ ŋai ɓa, Kwaa Kúkɛ́-ɣeniɛi Kɛ Yɛ̂ɛ Kôrai-bela, nyíŋi a kpɔŋ kûa kú berei káa kwa pɔri siai la a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtɔ̃yâ-ŋuŋ-ŋai kúkɛ-ɣeniɛi su. Tãi ta-ŋa, nyíŋi a kɛ́ a marê-kɛɛ da zukulai nyii a gɛ kú Ŋâla-kɔlɔi ŋa-kaa a ǹɛ́lɛɛ.

Ya li kúkoyâŋ-ŋai su, ya pâi mɛni lɛ́lɛɛ-ŋa maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi su nyii pâi ílii nɛ̃ɛi.Azaya 54:13.

  • Lé ɓé ya pâi maa-kɔ̂rii kúkoyâŋ-ŋai su?

  • Kúkoyâŋ nênɛ ɓé ya ŋwɛ̂lii I pa zu fúlɔi?