Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 11

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kpɔŋ Kpáyakpaya-ŋa Too Lai?

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kpɔŋ Kpáyakpaya-ŋa Too Lai?

Mɛsîko

Zãŋmani

Boswana

Nakâregua

Etele

Lé mɛni ɓé ǹûai ŋí votôoi sui líi-nɛ̃ɛi lai? Dílii káa nɛ̃ɛi kpɛ́ni fêi, díkaa kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai dɔnɔ su. Yɛ̂ɛ berei Ɣâla è wɔlɔ mò la ŋɔǹûai diai, à gɛ́ɛ dí kpɔŋ kpáyakpaya too giei saaɓa kóraŋ kélee, bere nɔ́ ɓé kwa máŋ kwa kpɔŋ kpáyakpaya too la a kóraŋ kélee. (Dutɛrɔnome 16:16) Kwa kpɔŋ Kpáyakpaya saaɓa too kóraŋ kélee: kwa sakîu kpɔŋ feerɛ too nyii kwa pá kúkîe ma fólo tɔnɔ mɛni ma, gɛ̀ ní, kwa ŋɔ́nɔ fólo saaɓa kɔ̃ŋvensɔŋ too. Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé kwa zɔlɔ ɓó gbɔŋ-ŋai ŋí sui?

Da kúwɛli-kɛ-maai su kpanáŋ kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai mɛni ma. Yɛ̂ɛ berei Eezuɛ-ŋai da káa lii-nɛ̃ɛ kula lai Ziova láa maa tɛi “díkpɔŋ-ŋai” sui; bere nɔ́ ɓé kwa lii-nɛ̃ɛ kula la gîe ma kwa kúɓarâŋ kôrai-ɓelai kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su. (Wule-woo-ŋa 35:18;111:1) Gbɔŋ-ŋai ŋí da gɛ̀ kú kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai káa, nyii-ŋai kula kôrai-toli-kpɔŋ kpaa lɔii-ŋuŋ takpɛ́ni-ŋai su, kú kúkie-ni su kpanáŋ naa-lai su. Kwa kɛ liî gbɔŋ-ŋai ŋí ma, da mò kwa à gɛ́ɛ kú lí a kúkpɔ́ɔi mii-sɛŋ-ŋa. Kpɛ́ni fêi, vóloi a tɛ́ ŋuŋ ma, da fii-tɔɔ tãi tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú kúmii-sãai mii kwa kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai gîe ma. Nyaŋ nyíŋi a gɛ̀ kú gbɔŋ ŋ̀áa-nɛ̃ɛ kula, kúlawoi-laa kɛ́ a nûa takpɛ́ni-ŋa. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 2:42) Gbɔŋ Kpáyakpaya-ŋai ŋí su, kwa ŋ̀wɛli-kɛ-maai káa kú kɛ́ zu tɔnɔi kwa “kúɓarân Kôrai-ɓelai ŋéniɛi gwaa kélee.”1 Pitɛ 2:17.

Da kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ɣâla ma. Eezuɛ-ŋai da káa lii-nɛ̃ɛ kula tãi da káa Ŋâla-kɔlɔi lóno la dí ŋá-lɛ́ diai, kpɛ́ni fêi, da káa “ŋá káa” ma a nɛ́lɛɛ. (Niɛmaya 8:8, 12) Kwa máŋ kúlíi a nɛ̃ɛ kwa li kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su, kpɛ́ni fêi, da Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ naa kwa a nɛ́lɛɛ. Kúkpɔŋ-ŋai kélee sɛ̂lɛŋ ɣɛli a kula Ŋâla-kɔlɔi su. Kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su, kwa kúwoli tɔ́ɔ lono lɛ́lɛɛ-lɛ́lɛɛ sîi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa dîa; lono kpua-kpua-ŋa da mɛni pɔ́ɔ-kɔɔŋ-ŋai nyii-ŋai da kpɔŋ kwa à gɛ́ɛ kú Ɣâla nî̃a-mɛni kɛ. E tee nyíti ma, da ŋɔ́nɔ kúɓarâŋ korai-ɓelai dani marê-kɛ́ à gɛ́ɛ dí m̀ɛni-ŋai da tɛɛi zui ŋá-lɛ́. Kwa m̀ɛni-ŋai kúɓarâŋ korai-ɓelai da tɛɛi zui mɛni, da berei da tɔɔ̂i la zui a gbanaŋɔ̂ɔi, a kúlaa-lai su kpanáŋ. Vólo saaɓai kɔ̃ŋvensɔŋ su, kwa drama-ŋa kɛ. Drama-ŋai la a kɛ́ a bîlaŋɔɔ ɣâla-pɔlɔ-ŋa dîa, nyii-ŋai da kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ kúkɛ-ɣeniɛi su. Kúkpɔŋ kpáyakpayai kélee su, diai daâ díkpîŋ tɛɛ Ɣâla pɔ́i, nyaŋ díkɛ ŋwɛ̂li à gɛ́ɛ dí nɛ́ nûa dîa à gɛ́ɛ daâ díkpɔ́ɔi tɛɛ Ɣâla pɔ́, da dí batâi kɛ.

  • Lé mɛni ɓé kwa lii-nɛ̃ɛ kula lai kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su?

  • Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé ya pâi zɔlɔ ɓói ya li kúkpɔŋ kpáyakpayai ta su?