Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 12

Kwa Gâloŋ-laai Maa Tuŋ Lɛ́lɛɛi Ɓó Pere Kɛ Léŋ?

Kwa Gâloŋ-laai Maa Tuŋ Lɛ́lɛɛi Ɓó Pere Kɛ Léŋ?

Spain

Bɛlarɔ

Ŋɔ̃ŋ-kɔ̃ŋ

Pɛru

Yîsɛ é lɛɛ pâi saai, è mò nyɛɛi: “Gâloŋ-laai maa-tuŋ lɛ́lɛɛ ŋí a pâi ɓôi ǹɔii kwaa kélee a sêre-faa sîi kélee mɛni ma. Gɛ̀ ní, ŋ̀éniɛi kpɛɛ ŋá a pâi pâi.” (Maafîu 24:14) Kɛ́ɛ, kwa pɔri duŋ lɛ́lɛɛi ŋí ɓó pere kɛ́i léŋ ŋéniɛi gwaa kélee? Kwa pɔri nyíŋi kɛ́i à kɛ̀ kwa ɣâla-woo ɓo yɛ̂ɛ berei Yîsɛ a káa gɛ̀ lai.Lûu 8:1.

Kwa ɣâla-woo ɓo nûa dîa dípɛ́rɛ-ŋai la. Yîsɛ è berei lɛ́ ŋɔpôlu-ɓelai dîa maa nɛ̃ɛ dí Ɣâla-woo ɓo lai. È mò dîa à gɛ́ɛ dí ɣâla-woo ɓó pɛ́rɛ kélee la. (Maafîu 10:11-13; Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 5:42; 20:20) Yîsɛ è kpîŋ ɓɛ́i lɛ́ ŋɔpôlu-ɓelai kɛ zia-ɓelai dítãi mai à gɛ́ɛ dí ɣâla-woo ɓó naa. (Maafîu 10:5, 6) Bere sîi tɔnɔi ŋí ɓé kúɣâla-woo-ɓó tíi káa la. Kúkôrai-toli-kpɔŋ kélee ŋɔɣâla-woo-ɓó kwaa ma káa ma. Nyíŋi a kpɔŋ kwa à gɛ́ɛ kú Yîsɛ wóo ŋ̀á-see kɛ́ nyii è mò, nyɛɛi: “kú Ɣâla wóo ɓó ǹûai kélee dîa.”Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 10:42.

Kwa ɣâla-woo ɓo nûa dîa ɓɛ́i kélee kwa dí káa naai. Yîsɛ kɛ́ɛ nɔii mai, a káa ɣâla-woo ɓo ɓɛ́i kélee nûa da káa kɛ naai, kwaa ma kɛ́ɛ yɛ̂ɛ ya-lee la, ya-loa la ɓɛ́i nûa da káa li naa yá kɔɔi. (Mâki 4:1; Zɔ̂ŋ 4:5-15) Yɛ̂ɛ Yîsɛ, kwa máŋ kpîŋ kwa ɣâla-woo ɓo nûa dîa ɓɛ́i kélee kwa díkaa naai—bere-lee-ŋai ma, dítíi kɛ́ɛ su, ǹɔ́ɔ-kpalaŋ-ŋai ŋa da toli-ɓo-kɔli mɛi. Kwa ŋɔ́nɔ ɣâla-woo ɓo kúkɔlɛ-ma-ɓelai dîa, diai kwa dîani kúkaa gɔlɔ-pɛ́rɛ tɔnɔi mu kpaa kwa tíi kɛ́i gîe mai da kúkáalaai su ɓela. Nyíŋi ŋai kélee daâ gɛ́ à gɛ́ɛ núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa ŋéniɛi gwaa kélee daâ “m̀alo-laa tuŋ lɛ́lɛɛ” mɛni.Wule-woo-ŋa 96:2.

Gbɛ̂ɛ ɓé ya ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai maa tuŋ lɛ́lɛɛ ɓó ma, I m̀ɛnii lɛ́ ma Gâloŋ-laai a pâi gɛ́i mì tínaa-tuɛ-perei? Ífe duŋ lɛ́lɛɛ loo nûa dîa. Kɛ́lɛ, m̀ɛni lɛ́lɛɛi yaâ maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi sui ɓó nûa dîa.

  • Lé “tuŋ lɛ́lɛɛ” ɓé maa nɛ̂̃ɛi kú moi?

  • Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da Yîsɛ ŋɔɣâla-woo ɓó perei pɔ́ɔ-kɔɔŋ pere kɛ́i léŋ?