Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Ya Pâi Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i?

Ya Pâi Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i?

I sɛɣɛ̂ gɔlɔi ŋí lónoi. Kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ è kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ I kú kɔ́lɔŋ a nɛ́lɛɛ, kútíi-ŋai da kúkpɔŋ-gîe-mai. Kú laai la ŋɔ́nɔ à gɛ́ɛ gɔlɔi ŋí è kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ I berei káa Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da Ziova nî̃a-mɛni kɛ́i la sâai. Ífe kpera Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ ma, m̀ɛni-ŋai yaâ dí maa-kɔ̂rii ŋá-lɛ́ íkaayɔɔ̂i su ɓela dîa da íɓarâŋ-ŋai. E tee nyíti ma, kɛ pâi kúkoyâŋ-ŋai su a tãi kélee.Ibulu 10:23-25.

Ya mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ziova ma, gɛ̀ ní, ya pâi gáai à gɛ́ɛ I wɛ́li kpɔ́ɔi káa Ɣâla ma. Nyíŋi a pâi ílii-kulai à gɛ́ɛ ya máŋ I ŋ̀wɛ̂li. (1 Zɔ̂ŋ 4:8-10, 19) Kɛ́ɛ, ya pɔri íwɛli-kɛ-maai lɛ́ pere kɛ́i léŋ Ziova ma íkɛ́-ɣeniɛi su? Lé mɛni ɓé nɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ I Ɣâla ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai dûa kɛ́i? Lé ɓé a pɔri kpɔnîi yá à gɛ́ɛ kwa kaa-ni kú Ziova nî̃a-mɛni kɛ́ gîe mai? Ǹúui Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i yái a pɔri m̀arê-kɛ́i-ŋai ŋí sukulai yɛ̂ à gɛ́ɛ ká íkaayɔɔ̂i “ka kákpîŋ kɛ́ Ɣâla ŋɔwɛli-kɛ-maai su, . . . nyii pâi wɔlɔ-wɔlɔ fúlulaa tɛɛ̂i kápɔi.”Zûu 21.

Gáa a kúnî̃a-mɛni à gɛ́ɛ íkɛ ɓɔ́lɔ dɔ̃yâi su a tãi kélee, mɛ̀ni ma, kwa ŋwɛ̂lii I gɔlɔi “Keep Yourselves in God’s Love” maa-kɔ́ri ya kpɛɛ gɔlɔi ŋí maa-kɔ̂rii.