Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 17

Lé Tíi Ɓé Sakîu Mɛi-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Lé Tíi Ɓé Sakîu Mɛi-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Malawi

Ŋâla-woo-ɓó koyâŋ

Da ɣâla-woo ɓói

Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkoyâŋ

Ŋâla-kɔlɔi è lóno a dámaa é pîlaŋ Banaba da zia-nuui Pɔ̂ɔ dîa. È mò nyɛɛ, da káa li à gɛ́ɛ dí kôrai-toli-kpɔŋ takpɛ́ni-takpɛni-ŋa naa káa. Lé mɛni ɓé da káa li la dí naa káai? Kpɛ́ni fêi, díɓarâŋ kôrai-ɓelai maa lii-sɛ̂lɛŋ è kɛ́ dîa nyaŋ díkɛ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ dí dí naa káa dí m̀ɛni-ŋai káa díkɛ tɛɛi zui. Nya ɓé Pɔ̂ɔ è mò Banaba ma nyɛɛ mai: “Kú lí ŋɔ́nɔ kú kúɓarâai naa káa daa-lee-ŋai kélee su, ɓɛ́i kwa wɔlɔ Kúnuu-namui ŋɔwóoi ɓó naai, kú m̀ɛnii káa da gɛ̂i.” Tɔ̃yâ ma, Pɔ̂ɔ a káa sia kôyakoya-ŋa kɛ à gɛ́ɛ é Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai naa káa e dí su kpanáŋ. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 15:36) Bere nɔ́ ɓé kúsakîu mɛi-ɓelai da gɛ la sâa.

Da pa à gɛ́ɛ dí kúlaa-lai su kpanáŋ. Sakîu mɛi-nuu tɔnɔ a kôrai-toli-kpɔŋ buu feerɛ (20) da bôlu naa káa. Nyaŋ a kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋí kélee naa káa tɛ́itɛi a lɔ́ɔ-kuu tɔnɔ kóraŋ kélee giei feerɛ. Kwa mɛni lɛ́lɛɛ támaa maa-kɔ́ri sakîu mɛi-ɓelai yéeì da dínɛyâai, à kɛ̀ nɛnî káa díyéeì. E tee nyíti ma, kwa dîani kwa ŋɔ́nɔ lí ɣâla-woo ɓói gîe ma. Sakîu mɛi-ɓelai da kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da kôrai-toli-kpɔŋ su ɓela dani-ŋa naa káa dípɛ́rɛ-ŋai la, à gɛ́ɛ dí dílaa-lai su kpanáŋ. E tee nyíŋi ma, Sakîu mɛi-ɓelai da lono tɛɛ kúkoyâŋ-ŋai da Sakîu kpɔŋ-ŋai su à gɛ́ɛ dí kúlaa-lai su kpanáŋ.Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 15:35.

Dí kpaaŋɔɔ̂i kú kélee kú mɛni ma. Sakîu mɛi-ɓelai da kpɔŋ maa tɛɛ ǹûai kélee pɔ́ kôrai-toli-kpɔŋ sui à gɛ́ɛ dí Ziova nî̃a-mɛni kɛ. Da kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da díkpɔŋ maa-ɓelai tóli koyâŋ su à gɛ́ɛ dí díŋuŋ ma pîlaŋ é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai dîa kɛ́i kôrai-toli-kpɔŋ sui. Gɛ̀ ní, da dí lia-woo ɓo é pîlaŋ berei ma da pɔri tíi kɛ́i la kôrai-toli-kpɔŋ su a nɛ́lɛɛ. E tee nyíti ma, da kpɔŋ maa tɛɛ panî̃a-ŋai pɔ́ à gɛ́ɛ dí dítɔɔ̂i kpanáŋ ŋâla-woo-ɓó tíi su. Da ŋɔ́nɔ ŋwɛ̂li à gɛ́ɛ dí ǹúu ninai-ŋai pâi goyâŋ sui kɔ́lɔŋ da berei da Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii lai díkɛ dûa kɛ́i. Tɔ̃yâ kpîŋ ma, sakîu mɛi ɓelai da tíi lɛ́lɛɛ támaa kɛ “[kú] mɛni ma.” (2 Kɔleŋtiɛŋ 8:23) Mɛni ma, maa nɛ̂̃ɛi à gɛ́ɛ kú dílaa-lai da díɣâla tíi kɛ perei pɔ́ɔ-kɔɔŋ.Ibulu 13:7.

  • Lé mɛni ɓé sakîu mɛi-ɓelai da lí la kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai naa káai?

  • Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé ya pɔri zɔlɔ ɓói sakîu mɛi-ɓelai da pa kôrai-toli-kpɔŋ naa kaai?