Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 14

Lé Kɔlɔ-pɔrɔŋ Ɓé Naa Panî̃a-ŋai Mɛni Mai?

Lé Kɔlɔ-pɔrɔŋ Ɓé Naa Panî̃a-ŋai Mɛni Mai?

Ɛmɛleka

Gilia Kɔlɔ-pɔrɔŋ, Patesiŋ, New York

Pánãma

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai daâ Ɣâla kɔlɔ-pɛ́rɛ támaa lá ɓó e siɣe tãi su kôya ma. Sâa, kɔlɔ-pɔrɔŋ-ŋa káa naa diai mɛni ma da díkpîŋ tɛɛ Ŋâla-woo-ɓó tíi mɛni ma à gɛ́ɛ dí ‘Ŋâla-wooi taa-taa.’2 Temete 4:5.

Panî̃a Kɔlɔ-pɔrɔŋ. Ǹúui gáa a lɔ̂igula panî̃ai a kóraŋ tɔnɔ kɛ́ panî̃a tíi su; gɛ̀ ní, ŋɔkóraŋ màa-ŋuŋ tí kpɛɛ ŋa, da ziɣe à gɛ́ɛ e lí panî̃a kɔlɔ-pɛ́rɛi mu. Da gɔlɔ-pɔrɔŋ ŋí kɛ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi-ŋai dɔnɔ mu a fólo lɔ́ɔlu mɛi da. Gɔlɔ-pɔrɔŋ ŋí a kpɔŋ maa tɛɛ panî̃a-ŋai pɔ́ à gɛ́ɛ dí lɛɣɛ a Ziova. Da ŋɔ́nɔ mɛni támaa maa-kɔ́ri nyii a pɔri kpɔnîi dîa díɣâla-woo-ɓó tíi su da berei da pɔri lɛɛi la díi ŋí sui.

Gɔlɔ-pɔrɔŋ Ŋâla-woo Ɓó-ɓelai mɛni mai. Ŋáloŋ-feerɛ kɔlɔ-pɔrɔŋ ŋí káa sɛŋ nɛ́ mɛni ma panî̃a nyii-ŋai pɔri maa káa díyéeì à gɛ́ɛ dí kula dípɔ́-taai dí lí ɓɛ́i kélee da dí tɛɛ naai ɣâla-woo ɓó mɛni ma. Bere sîi ŋí su da mò diyɛɛi: “Ńyãa ká ŋí. Ńdɛɛ!” yɛ̂ɛ berei Yîsɛ Kôrai nyii gáa a Ŋâla-woo-ɓo-nuu kɛ́tɛi è wɔlɔ pá la nɔii mai. (Azaya 6:8; Zɔ̂ŋ 7:29) Núu a kula bɔ́-taai é lí kwaa takpɛ́ni ma, maa nɛ̂̃ɛi é ŋɔkɛ́-ŋéniɛi kɛ́ pere maa fáleŋ. Kpɛ́ni fêi, a pâi mɛni takpɛ́ni támaa káai naa nyii-ŋai dífa gɛ bɔ́-taai, yɛ̂ɛ ǹûai tûa-pere da mii-sãai da m̀ii. Tãi ta kpîŋ a kɛ́ a nɛ́lɛɛ I dísîi-wooi maa-kɔ́ri. Gɔlɔ-pɔrɔŋ ŋí a kpɔŋ maa tɛɛ Kôrai-ɓelai pɔ́—góyaŋ sinâai da nɛyâai e pɛlɛ surɔ̂ŋ kpaa nɛnî kula ɓela dîa—nyii-ŋai díkóraŋ káa buu feerɛ káo saaɓa (23) da buu lɔ́ɔlu mɛi da kao lɔ́ɔlu (65) loai ɣâla-woo ɓó mɛni ma. Da berei maa-kɔ́ri maa nɛ̂̃ɛi dí tûa la ɓɛ́i da pâi dí tɛɛi naai ɣâla-woo ɓói da m̀ɛni-ŋai a pɔri kpɔnîi dîa à gɛ́ɛ dí Ziova nî̃a-mɛni kɛ ŋɔkpɔŋ-gîe-mai su.

Gilia Kɔlɔ-pɛ́rɛi. Ibulu woo sú, “Gilia” sukulai ɓai “Sêre Kpulu.” E siɣe góraŋ 1943 ma, tãi dí Gilia Kɔlɔ-pɔrɔŋ kɔ́ɔ pîlaŋ lai, e too sâa ma, diai daâ kpɛɛ gɔlɔ-pɔrɔŋ ŋí mai dí tɛɛi núu ŋɔwála lɔ́ɔlu mɛi saaɓa (8,000) ma. Nyaŋ daâ dí tɛɛ a Misɔ̃ŋnalee-ŋa à gɛ́ɛ dí ɣâla-woo ɓó “é tóo ǹɔii kpɛɛ ŋá ma.” (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 13:47) Tãi kúmisɔ̃ŋnalee màa-ŋuŋ-ŋai dí li la Pɛru, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkôrai-toli-kpɔŋ dɔnɔ ta fé kɛ ní naa. Kɛ́ɛ sâa, kôrai-toli-kpɔŋ pɛrui aâ nâa tɛɛ wála tɔnɔ (1,000) ma. Tãi ŋɔ́nɔ kúmisɔ̃ŋnalee dani-ŋa dí pɛlɛ liɛ ma Zepãŋ, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai kɛ naai dífe kɛ ní a dí seriɛ núu puu (10) ma. Kɛ́ɛ, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai sâa Zepãŋ, dí tɛɛi núu wála ŋɔŋdɔ feerɛ (200,000) ma. Gilia Kɔlɔ-pɔrɔŋ mu, da Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri kpɔ́ naa a gbanaŋɔɔ ɣáloŋ lɔ́ɔlu yée mu. Ǹûai da dí tólii à gɛ́ɛ dí lí Gilia Kɔlɔ-pɛ́rɛi mui, ɓa diai díkaa a pɛsiɔ panî̃a-ŋa, misɔ̃ŋnalee-ŋa, diai tíi kɛ́i kúekwâta-ŋai lai da diai díkaa a sakîu mɛi-ɓelai. Da dí tóli gɔlɔ-pɛ́rɛi ŋí mu à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ dîa da berei da pɔri tíi kɛ́i lai à gɛ́ɛ dí ŋâla-woo-ɓó tíi su kpanáŋ, dí ŋâla-wooi taa-taa.

  • Lé ɓé Panî̃a Kɔlɔ-pɔrɔŋ káa mɛni mai?

  • Gbɛ̂ɛ-ni ɓé da pɔri liî Gɔlɔ-pɔrɔŋ Ŋâla-woo ɓó-ɓelai mɛni ma mui?