Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 21

Mí Ɓé Da Kɛ Ma Bɛtɛ?

Mí Ɓé Da Kɛ Ma Bɛtɛ?

Díi kɛ pɛ́rɛi nyii a votôo-ŋai kpɛtɛi, Ɛmɛlɛka

Zãŋmani

Keŋya

Koloŋbiya

Bɛtɛ káa a Ibulu-woo nyii zu-kulai ɓai “Ɣâla Ŋɔpɛ́rɛi.” (Zɛ̂nɛse 28:17, 19) Náai ŋí ɓé Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkpɔŋ-gîe-mai a zee dípɛ́rɛi daŋa ma ŋéniɛi gwaa kélee, ɓɛi-ŋai da ŋâla-woo-ɓó tíi teniŋ-tɔɔ naai. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi díkaa kúekwâta kɛ́tɛi la New York, Ɛmɛlɛka. Naa ɓé díkaa naa díkɛ díi-ŋai kélee da gɛ kúekwâta pɛ́lɛpɛlɛɛ-ŋai sui lɔii-ŋuŋ támaa su teniŋ-tɔɔ. Ǹûai kélee tíi kɛ́i kúekwâta-ŋai lai da kɛ́ dîa Bɛtɛ kaayɔɔ̂i su ɓela. Yɛ̂ɛ káayɔɔ tɔnɔ su ɓela nyii-ŋai díwóo káa zutɔnɔi, dí kélee díkaa kwaa tɔnɔ ma, díkɛ tíi kɛ gîe ma. E tee nyíti ma, da ŋɔ́nɔ mii-sɛŋ mii gîe ma, díkɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri gîe ma.Wule-woo-ŋa 133:1.

Bɛtɛ káa a kwaa lɛ́lɛɛ ma. Ǹûai kélee naai díkaa a káayɔɔ tɔnɔ, nyii-ŋai díkpɔ́ɔi tɛɛ à gɛ́ɛ dí tíi kɛ Ɣâla mî. Bɛtɛ pɛ́rɛ-ŋai kélee mu, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai naai díkaa a nûa nyii-ŋai dítɔɔ̂i kpanaŋɔ̂ɔi Ɣâla nî̃a-mɛni kɛ́i, díkɛ Ŋɔkâloŋ-laa maa mɛni pú fúlɔi díkɛ-ɣéniɛi su. (Maafîu 6:33) Dífa ǹûai tíi kɛ́i Bɛtɛi fela-fê. Kɛ́ɛ, da dílaai kɛ ma, dí díkɔnɔŋ kula, dí kâpa loŋ tɛɛ dípɔ à gɛ́ɛ dí díkpɔ́ɔ sãa pɛlɛɛ yá la. Diai kélee Bɛtɛi, tíi káa díyéeì à gɛ́ɛ dí gɛ. Ǹûai tani-ŋa da tíi kɛ́ tíi-kɛ-lûmu su, daŋa díkɛ tíi kɛ m̀ii-sɛŋ ɣiri kwai ma da gɔlɔ kpɛtɛ masîŋ ma. E tee nyíti ma, ǹûai taŋa da tíi kɛ zeɣe waa kwa ma, daŋa díkɛ lûmu su kpɛtɛ tíi kɛ, daŋa díkɛ masîŋ-ŋai kpɛtɛ, e pɛlɛ tíi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa dîa.

Bɛtɛ káa a ɓɛ́i da tíi kpanáŋ kɛ naa ŋâla-woo-ɓó tíi mɛni ma. M̀ɛni-ŋuŋ Bɛtɛ pɛ́rɛ-ŋai kélee káa mɛni ma ɓa, à gɛ́ɛ dí kpɔŋ maa tɛɛ nûa támaa pɔ́ dí dɔ̃yâi kɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi sui. Ŋâla-kɔlɔ-kpuai ŋí káa a gɔɔŋ-maa tɔnɔ. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi ɓé gɔlɔ pɔ̃yɛ mɛnii laa-tuɛ. Da kpɛɛ bɔ̃yɛi, gɛ̀ ní, da dɛɛ zîi-woo pene-ɓelai pɔ́ lɔii-ŋuŋ takpɛ́ni-takpɛni-ŋa su ŋɔŋ kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔli fãa sârai à gɛ́ɛ dí bɔ̃yɛ sîi-woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa su. Da kpɛɛ bɔ̃yɛi, da dɛɛ à gɛ́ɛ dí ŋɔprint kɛ gɔlɔ kpɛtɛ masîŋ maa félaa-ŋai Bɛtɛ ma. Naa pôlu ma, da dɛɛ kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee pɔ́ [e tɛɛ kôrai-toli-kpɔŋ wála ŋɔŋdɔ tɔnɔ pôlu buu (110,000) ma]. Díi-ŋai ŋí kélee Bɛtɛ kaayɔɔ̂i su ɓelai da gɛ̀ à gɛ́ɛ duŋ lɛ́lɛɛi é seri núu sîi kélee ma.Mâki 13:10.

  • Gbɛ̂ɛ-ni ɓé da tíi kɛ Bɛtɛi, lé ɓé da gɛ diɛi?

  • Díi kpanáŋ-ŋai da gɛ Bɛtɛi a kpɔŋ maa tɛɛ lé tíi pɔ́?