Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 9

Kwa Kúkpîŋ Kpɛtɛ Léŋ Kúkoyâŋ-ŋai Mɛni Ma?

Kwa Kúkpîŋ Kpɛtɛ Léŋ Kúkoyâŋ-ŋai Mɛni Ma?

Kambodiya

Yukulîŋ

À kɛ̀ ya Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii ka Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai ta gîe ma, ya gɔlɔ-laai mɛ́i ka pâi maa-kɔ̂rii lóno íkɔlɔ-lɛ́-nuui e lɛɛ pa pâi. Bere sîi tɔnɔi ŋí su, nɛ́lɛɛi máŋ I gɔlɔ-ŋai kwa pâi maa-kɔ̂rii kúkoyâŋ sui, maa-kɔ́ri I lɛɛ pâi liî goyâŋ su. Nyíŋi a gɛ̀ I m̀ɛni-ŋai ŋá káa ma a nɛ́lɛɛ I dûa kɛ.

Tãi siɣe ya pɔri Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri la, da ɓɛ́i ya pa maa-kɔ̂rii naai. Mí tãi ɓé nɛ́lɛɛi I mɛni ma à gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri? Ɣele wala pɛ̀pɛ I lɛɛ pâi pɛlɛi ítíi-ŋai kɛ́ɛ ma, kpaa máŋ ɣele wulii ínî̃a-pɛlɛɛ dakɛ nyii ɓé nɛ́lɛɛi I mɛni mai? A nɛɛ máŋ kpîŋ ífe pɔ̂rii kɔlɔ lónoi a zu kôya, tãi see Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni ma. Nyaŋ ífe nɛ̀ɛ naa mɛni ta é I kpera Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii. Gwaa ma nyii woli kara sɛŋ fé naa kɔ́ri I see naa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni ma. Nyaŋ à kɛ̀ ífáa-kɔlii kpaa votôo-lɛ́-kɔlii káa naa gbera, I ŋɔ́nɔ ítoli-ɓó-kɔlii líiŋ. E tee nyíti ma, ye Ɣâla fɛli I lɛɛ pâi gɔlɔi maa-kɔ̂rii. Ɣâla-fɛliɛ I lɛɛ pâi Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri a kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ I íkili kula ílii sɛ̂lɛŋ mɛni-ŋai kélee dîa, gɛ̀ ní, I ílii kélee pu Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂riɛ ma.Felepiɛŋ 4:6, 7.

M̀arê-kɛ́i-ŋai sukulai mulaa, nyíŋi a gɛ̀ ya kɛ goyâŋ su I m̀arê-kɛ́i ta sukula. Íkili ŋa sia I bîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ ma gɔlɔi a lónoi é pîlaŋ ma. Íkili ŋa sia ŋɔ́nɔ I bîlaŋ gɔlɔ-ŋuŋ sɛ̂lɛŋ ɣɛli ma, berei káa m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai kélee la pîlaŋɔɔ̂i la dísɛ̂lɛŋ ɣɛli mai. Votôo-ŋai káa da gili-to-ŋa marê-kɛ́i-ŋai à gɛ́ɛ I berei káa da m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai lɛ́i lai. Gɛ̀ ní, ŋ̀óo-ɣɛli-kpulu-ŋai lóno tɛ́itɛi I m̀arê-kɛ́i-ŋai sukulai kɔ́ri dísu. Ŋâla-kɔlɔ kpua-ŋai naa lóno I íkili ŋa sia I bîlaŋ m̀ɛni-ŋai da mòi é pîlaŋ ŋ̀óo-ɣɛli-kpului ma. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 17:11) Ya m̀arê-kɛ́i-ŋai sukulai káa, dí mulaa à gɛ́ɛ dí lɛɛ íkili ŋa. Gɛ̀ ní, ya li goyâŋ su, ya pɔri íyée tɛi ɣelei ya kɛ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I m̀arê-kɛ́i ta sukula.

À kɛ̀ ya m̀ɛni takpɛ́ni-takpɛni-ŋai kwa dímaa-kɔ́ri kúkoyâŋ-ŋai su lɔ́ɔ-kuu kélee maa-kɔ́ri, gɛ̀ ní, ya pâi mɛni nina támaa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi su.Maafîu 13:51, 52.

  • Lé ɓé ya pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ I gɔlɔ-ŋai kwa dímaa-kɔ́ri kúkoyâŋ-ŋai su maa-kɔ́ri a tãi kélee I lɛɛ pa pâi goyâŋ su?

  • Lé ɓé ya pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ I m̀arê-kɛ́i-ŋai ta sukula goyâŋ su?