Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 23

Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Pɔ̃yɛ Pere Kɛ Léŋ, Kú Kɛ Bene Sîi-woo Takpɛ́ni-ŋa Su?

Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Pɔ̃yɛ Pere Kɛ Léŋ, Kú Kɛ Bene Sîi-woo Takpɛ́ni-ŋa Su?

Gɔlɔ-pɔ̃yɛ Pɛ́rɛi kúekwâta kɛ́tɛi sui, Ɛmɛlɛka

Sɔ Korêya

Aminîa

Buluŋdi

Siɛ Laŋka

À gɛ́ɛ kú “duŋ lɛ́lɛɛi” ɓó “lɔii-ŋuŋ kélee ma, núu-suu kélee, sîi-woo kélee da sîi kélee dîa,” kwa ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa pɔ̃yɛ sîi-woo támaa su e tɛɛ sîi-woo ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu mɛi feerɛ pôlu buu lɔ́ɔlu (750) ma. (M̀ɛni-lɛɛi 14:6) Kwa pɔri díi kɛ́tɛi ŋí kɛ pere kɛ́i léŋ? Kwa nyíŋi kɛ́ kpɛ́ni fêi, kɔlɔ-pɔ̃yɛ-ɓela da sîi-woo pene-ɓela támaa káa kúyéeì nyii-ŋai kula lɔii-ŋuŋ támaa su.—dí kélee díkaa a Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓela.

Kwa gɔlɔi pɔ̃yɛ fúlɔi kwíi-woo su. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi ɓé díi-ŋai kélee laa tuɛ Gɔlɔ-pɔ̃yɛ tíi-kɛ-pɛ́rɛi kú ekwâta kɛ́tɛi su Ɛmɛlɛka a gɛ̀i. Gɔlɔ-pɔ̃yɛ pɛ́rɛi ŋí ɓé a m̀ɛnii lɛ́ kúkɔlɔ-pɔ̃yɛ-ɓelai dîa à gɛ́ɛ dí bɔ̃yɛ; gɔlɔ-pɔ̃yɛ-ɓelai kú ekwâta kɛ́tɛi su Ɛmɛlɛkai da kú ekwâtai nɔii takpɛ́ni-ŋa sui. Ǹûai da kúkɔlɔ-ŋai pɔ̃yɛi dí kula lɔii takpɛ́ni-takpɛni-ŋa su. Nya ɓé gɛ kwa pɔri kɔlɔ pɔ̃yɛi é pîlaŋ mɛni-ŋuŋ takpɛ́ni-takpɛni-ŋa dîa. Nyaŋ nyíŋi ɓa gɛ à gɛ́ɛ nûa támaa lɔii-ŋuŋ támaa su dí kúkɔlɔ-ŋai wɛli díkɛ nóno.

Kwa dɛɛ zîi-woo pene-ɓelai pɔ́ ŋéniɛi gwaa kélee. Da kpɛɛ gɔlɔi pɔ̃yɛi, dí gáa à gɛ́ɛ bɔ̃yɛi a nɛ́lɛɛ, pɔara mɛni maa ta fé zu, gɛ̀ ní, da dɛɛ kúsîi-woo pene-ɓelai pɔ́ ŋɔŋ-kɔlɔ pɔ̃yɛ-kɔlii fãa sârai. Nyaŋ kúsîi-woo pene-ɓelai nɔii-ŋuŋ takpɛ́ni-takpɛni-ŋai sui da gɔlɔi su-woo pɔ̃yɛ, dí nóno dí maa kpɛɛ a nɛ́lɛɛ à kɛ̀ bɔ̃yɛi a bere. E tee nyíti ma, da kɔ́ dí ŋ̀óo-ŋai kɔ́ri à gɛ́ɛ dí bɔ̃yɛ, nyii-ŋai a m̀ɛni-ŋuŋ dí bɔ̃yɛ kwii-woo sui ŋá-lɛ́ zîi-wooi su.Ikilisiati 12:10.

Ŋɔŋ-kɔlɔ pɔ̃yɛ-kɔlii a díi maa fela. Tɔ̃yâ ma, ŋɔŋ-kɔlɔ pɔ̃yɛ-kɔli fa pɔri díi kɛ́i gbɔ́ɔi yée ma kɔlɔ-pɔ̃yɛ-nuu kpaa sîi-woo pene-nuu a gɛ́i. Kɛ́ɛ, ŋɔŋ-kɔlɔ pɔ̃yɛ-kɔli a gɔlɔ-pɔ̃yɛ-ɓelai dítíi maa fela. Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dí ŋɔŋ-kɔlɔ pɔ̃yɛ-kɔli ŋɔprogram ta kpɛtɛ nyii da kɛ ma Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS). MEPS ŋí a kpɔŋ maa tɛɛ à gɛ́ɛ dí kɔlɔ pɔ̃yɛ sîi-woo támaa su dí ŋɔprint kɛ.

Lé mɛni ɓé kwa m̀ɛni-ŋai ŋí kélee kɛ lai, à gɛ́ɛ kú kɔlɔ pɔ̃yɛ sîi-woo támaa sui? Kwa nyii-ŋai kélee kɛ́ kpɛ́ni fêi, gáa a Ziova nî̃a-mɛni à gɛ́ɛ “núu kélee é ɓálo dí dɔ̃yâi maa-tare kɔ́lɔŋ.”1 Temete 2:3, 4.

  • Da kúɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋai pɔ̃yɛ pere kɛ léŋ?

  • Lé mɛni ɓé kwa kúkɔlɔ-ŋai pɔ̃yɛ la sîi-woo támaa sui?