Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 28

Lé Sãa Ɓé Kúŋɔŋ-kɔli Fãai Ŋai?

Lé Sãa Ɓé Kúŋɔŋ-kɔli Fãai Ŋai?

France

Poland

Lɔsîya

Zîsɛ è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa nyɛɛi: “Tɔɔ kákwaa-ponoɔi é fólo ǹûai ŋɛ́i-tuɛ à gɛ́ɛ dí kátíi lɛ́lɛɛi káa, dí Kánâŋ ŋɔfólo-laai maa tɛ́ nyii gáa ɣâla-taai.” (Maafîu 5:16) À gɛ́ɛ kú nyíŋi kɛ, kwa tíi kɛ́ a zãai daŋa kɔlɔ-kɔ́lɔŋ-ɓela kpáyakpaya daâ gbɛtɛi. Zãai kpîŋ dɔnɔ ɓa ŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ kɔlii fãai. Kúŋɔŋ-kɔli fãai, jw.org fãai ŋa, káa a ɓɛ́i ya pɔri mɛni támaa káai naa é pîlaŋ Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dílaa-lai da dítíi-ŋai dîa. Kɛ́ɛ, lé Sãa ɓé kúŋɔŋ-kɔli fãai ŋai?

A m̀arê-kɛ́i-ŋai nûa da gɛ́i sukulai lɛ Ŋâla-kɔlɔi su. Ya pɔri m̀arê-kɛ́i-ŋai nûa da gɛ́i dámaa sukulai káai naa. Gɔɔŋ-maa ɓa, gɔlɔ-kpua-loŋ-ŋai Ílaai-la Mɔ̃lɛ-laa A Pai Wɔlɔ Kpɛɛi? da Zaa-ɓelai Da Pɔri Dímu Siɣêi Saa Yêei Díkɛ Ŋɔ́nɔ Ɣele Má?. Díkaa vãai ŋa e tɛɛ sîi-woo ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu mɛi da (600) ma su. Ya pâi ŋɔ́nɔ Ŋâla-kɔlɔi dakɛ ma New World Translation káai vãai ŋa sîi-woo támaa su; e tɛɛ sîi-woo ŋɔŋdɔ tɔnɔ pôlu buu saaɓa (130) ma. Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri kɔlɔ-ŋai dámaa da Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa? da The Watchtower da Awake! ninai-ŋai. Gɔlɔ-ŋai ŋí dámaa ɣele ya pɔri dílónoi kpaa I íwoli tɔɔ dílóno-woo ma vãai ŋa. Ya pɔri kpîŋ gɔlɔ-lono-wooi ŋɔdãaŋlôo kɛ́i kpaa I gɔlɔi ŋɔ PDF da EPUB dãaŋlôo kɛ. Ya ŋɔ́nɔ kpîŋ naa tɛ́itɛi print kɛ à gɛ́ɛ I dɛɛ núu ta pɔ́ nyii ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ é Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri ŋɔsîi-wooi su. Mûgbɛ-ɓela dívilo-ŋa sîi támaa káa naa máŋ. Ya ŋɔ́nɔ pɔri drama Ɣâla-kɔlɔ lóno-woo ŋa, ɣâla-drama-ŋa da ɣâla-wule lɛ́lɛɛ-ŋa dãaŋlôo kɛ́i.

Tɔ̃yâ mɛni-ŋa é pîlaŋ Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dîa. Ya li kúŋɔŋ-kɔli fãai ŋa, ya pâi tuŋ nina-ŋa káai naa é pîlaŋ kwa da vilo kpua-kpua-ŋa kúɣâla-woo-ɓó tíi-ŋai ŋéniɛi gwaa kélee lɛ́i. Ya pâi ŋɔ́nɔ m̀ɛni-ŋai kɛ́i a Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da gbɔŋ maa tíi-ŋai kwa gɛ́i nûa diɛi mɛni-kpɔlu sui mɛni káai naa. E tee nyíti ma, ya pâi mɛni kɔ́lɔnîi é pîlaŋ kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai dîa da ɓɛ́i-ŋai kúekwâta-ŋai díkaa naai.

Ŋɔŋ-kɔli fãai a kpɔŋ maa tɛɛi kúpɔ à gɛ́ɛ kú dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́ nûa dîa ŋéniɛi gwaa kélee. Mɛni ma, duŋ lɛ́lɛɛi aâ lí kwa kôyakoya-ŋa ma, yɛ̂ɛ nɔii da kɛ ma Anta-tekai su. Maa mɛni ma, kwa Ɣâla fɛli a tãi kélee à gɛ́ɛ “Kúnuu-namui ŋɔwooi é táa-taa a maa félaa” ŋéniɛi gwaa kélee à gɛ́ɛ Ziova ŋɔfólo-laai maa é tɛ́.2 Tɛsɛloniɛŋ 3:1.

  • Kúŋɔŋ-kɔli fãai, jw.org a kpɔŋ maa tɛɛi léŋ nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui maa-kɔ́ri?

  • Lé ɓé íkaa ŋwɛ̂lii I maa-kɔ́ri kúŋɔŋ-kɔli fãai ŋai?