Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 15

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Finland

A Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i Kôrai-toli-kpɔŋ su

Da dífɔrɔ-woo ɓói

Da ɣâla-woo ɓói

Kúfa Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai féla fê díi-ŋai mɛni ma da gɛ kúkpɔŋ-gîe-mai su. Kɛ́ɛ, yɛ̂ɛ berei è kɛ́ la Kôrai-toli-kpɔŋ kɔ́ɔ pîlaŋ tãi mai, da zinâa nyii-ŋai da sɛŋ lɛ́ a nɛ́lɛɛi kɛ a naa-tuɛ-ɓela à gɛ́ɛ dí “Kúnuu-namui ŋɔtoli-kpɔŋ mɛi káa.” (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 20:28) Díkaa a ǹûai nyii-ŋai dítɔɔ̂i kpanaŋɔɔ̂i ɣâla mɛni su nyaŋ da Ɣâla ŋɔnuu-kpului mɛi káa a nɛ́lɛɛ. “Vé a sɛŋ fɛ̂ɛ nɔ́ ká gɛ́, kɛ́lɛ, ka gɛ e kula kálii su yɛ̂ɛ berei Ɣâla a ŋwɛ̂lii ká gɛ lai. Káfe gɛ sɛŋ mɛni ma ŋumɛ-pere su, kɛ́lɛ, ka gɛ́ kpɛ́ni fêi, ká ŋwɛ̂lii kpɔ́ a ŋánaa à gɛ́ɛ ká gɛ́.” (1 Pitɛ 5:1-3) Kɛ́ɛ, lé tíi ɓé da gɛ kú mɛni mai?

Da kú mɛi káa. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da lia-woo tɛɛ Kôrai-toli-kpɔŋ pɔ́ nyii a kpɔŋ dîa à gɛ́ɛ dí lɛɣɛ a Ɣâla. Ee dí gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ Ɣâla ɓé díi ŋí tɛɛ dípɔi, dífa wala-walalaa tee Kôrai-toli-kpɔŋ mɛi. Kɛ́ɛ, da tíi-ŋa kɛ nyii nɛ́lɛɛi kú mɛni ma, gɛ pa a lii-nɛ̃ɛ kúpɔ. (2 Kɔleŋtiɛŋ 1:24) Yɛ̂ɛ berei ɓala-mɛi-káa-nuu a ŋɔɓala-ŋai mɛi káa la a nɛ́lɛɛ tɛ́itɛi, bere ɓé gbɔŋ-gîe-mai laa-tuɛ-ɓelai da Kôrai-toli-kpɔŋ su ɓela mɛi káa la.Táre-woo-ŋa 27:23.

Da kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú Ɣâla nî̃a-mɛni kɛ. Lɔ́ɔ-kuu kélee, Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ kwa kúkoyâŋ-ŋai su nyii a kúlaa-lai su kpanáŋ. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 15:32) Díkaa ŋɔ́nɔ a ŋâla-woo-ɓó tíi laa-tuɛ-ɓela nyii-ŋai kwa dîani kwa ɣâla-woo ɓo gîe ma. Da ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ ŋâla-woo-ɓó tíi su díkɛ ɣâla-woo ɓó pere sîi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa lɛ kwa.

Da kúfɔrɔ-woo ɓó tɛ́itɛi. À gɛ́ɛ dí kúlaa-lai su kpanáŋ, Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da kú naa káa kúpɛ́rɛ-ŋai la à gɛ́ɛ dí kúlia-woo ɓó, dí kúfɔrɔ-woo ɓó kpaa dí kúŋá-nɛnɛ. Tãi tani-ŋa kpîŋ da lóno kúpɔ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi la à gɛ́ɛ dí kúlaa-lai su kpanáŋ Ŋâla-kɔlɔi sârai.Zĩi 5:14, 15.

E tee díi-ŋai ma Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da gɛ Kôrai-toli-kpɔŋ sui, dí támaa ɣele da díkpɔ́ɔi tíi-ŋa kɛ à gɛ́ɛ dí díkáayɔɔ-ŋai kɔ́nɔŋ kula; nyaŋ nyíŋi a dítãi támaa siɣe. Mɛni ma, maa nɛ̂̃ɛi kú ɓaa-kɛ-maa tɛɛ dípɔ díi kpanáŋ-ŋai da gɛ́i mɛni ma.1 Tɛsɛloniɛŋ 5:12, 13.

  • Lé tíi ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da gɛ̀ kûɛi?

  • Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da kpɔŋ maa tɛɛ léŋ kúpɔ tɛ́itɛi?