Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 13

Gbɛ̂ɛ Ɓé Da Kɛ Ma Panî̃a?

Gbɛ̂ɛ Ɓé Da Kɛ Ma Panî̃a?

Kɛ̃nɛda

Pɛ́rɛ kélee la ɣâla-woo ɓóɔ

Díkaa Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i ǹúui ma

Gáa Ɣâla-kɔlɔ maa-kɔ̂rii nya tɔnɔ

Tãi támaa da lóno é pîlaŋ “panî̃a” ma, da lónoi é pîlaŋ ǹúui ma a sɛŋ ta kɛ́ a màa-ŋuŋ kpaa a pere kula à gɛ́ɛ nûa takpɛ́ni-ŋa dí láaŋ ma. Yîsɛ è kɛ a panî̃a máŋ, kpɛ́ni fêi, Ziova è dɛɛ nɔii ma à gɛ́ɛ é duŋ lɛ́lɛɛ ɓó nyii a pá a ɓalo-laa núu-kpune pɔ́i. (Maafîu 20:28) Sâa, kwa máŋ, kwa Yîsɛ pɔ́ɔ-kɔɔŋ. Kwa tãi támaa kɛ́ ɣâla-woo ɓói nûa dîa à gɛ́ɛ dia máŋ díkɛ a Yîsɛ ‘pôlu-ɓela.’ (Maafîu 28:19, 20) Kú tani-ŋa kpîŋ kwaâ pɛlɛ díi da kɛ ma panî̃a tíi kɛ́i.

Panî̃a káa a núu nyii a tãi támaa kɛ́ ɣâla-woo ɓói. Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai kélee díkaa a Ɣâla-woo ɓo ɓela. Kɛ́ɛ, kú tani-ŋa kwa kúláa tɛɛ à gɛ́ɛ kú kɛ a lɔ̂igula panî̃a. Lɔ̂igula panî̃a káa a ǹúui nyii a ɣâla-woo ɓo a âɓa buu lɔ́ɔlu mɛi feerɛ (70) ɣáloŋ kélee. À gɛ́ɛ núu ta e lɔ̂igula panî̃a tíi kɛ́, a tíi pɛ́lɛpɛlɛɛ-ŋa kɔ́ri à gɛ̀ɛ é gɛ, nyii a ŋɔsãa pɛlɛɛ yá sɔ̂ɔ sɔlɔ ɓó zu. Da ǹúui dani-ŋa siɣe à gɛ́ɛ díkɛ a pɛsiɔ panî̃a. Da panî̃a nyíŋi ŋai tɛɛ ɓɛ́i Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dífe támaa ní naai ɣâla-woo ɓó mɛni ma. Pɛsiɔ panî̃a-ŋai da ɣâla-woo ɓo a âɓa ŋɔŋdɔ tɔnɔ pôlu buu saaɓa (130) kpaa e tɛɛ nyíŋi ma ɣáloŋ kélee. Panî̃a-ŋa líi a kɛ a naa zãai díyéeì mɛni ma, kpɛ́ni fêi, díkili káa ziova ma à gɛ́ɛ a pâi dílii laai. (Maafîu 6:31-33; 1 Temete 6:6-8) Kɛ́lɛ nyaŋ, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai nyii-ŋai dífa pɔri panî̃a tíi kɛ́i, da pɔri díláa tɛɛi à gɛ́ɛ dí kɛ a kpɔŋ maa panî̃a. Nyíŋi sukulai ɓa à gɛ́ɛ da pɔri ɣâla-woo ɓói a âɓa buu saaɓa (30) kpaa buu lɔ́ɔlu (50) ŋáloŋ su da ŋ̀wɛ̂li.

Panî̃a káa a núu nyii wɛli-kɛ-maa kpanaŋɔɔ káa nii su Ɣâla da núu-kpune mɛni ma. Yɛ̂ɛ Yîsɛ, kwaâ gáa à gɛ́ɛ maa nɛ̂̃ɛi nûa támaa dí mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ɣâla ma da gbɛtɛ mɛni-ŋa. (Mâki 6:34) Kɛ́ɛ, kú mɛni-ŋa kɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi su nyii kwa pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la dípɔ à gɛ́ɛ kili-kɛ-zu e kɛ́ díyéeì tínaa tuɛ-pere mɛni ma. Panî̃a-ŋai da dítãi siɣe à gɛ́ɛ dí Ɣâla maa mɛni lɛ́ nûa dîa, kpɛ́ni fêi, wɛli-kɛ-maa kpanaŋɔɔ káa dílii su díkɔlɛ-ma-ɓelai mɛni ma. (Maafîu 22:39; 1 Tɛsɛloniɛŋ 2:8) Nyíŋi a dílaa-lai su kpanáŋ, é dílɛɣɛ a Ɣâla, é ŋɔ́nɔ pa a lii-nɛ̃ɛ támaa dípɔ.Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 20:35.

  • Gbɛ̂ɛ ɓé da kɛ ma panî̃a?

  • Lé ɓa gɛ̀ nûa tani-ŋa díkɛ panî̃a tíi siɣei?