Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 3

Dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Pere Kɛ Léŋ Ŋɔ́nɔ Ponoŋa?

Dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Pere Kɛ Léŋ Ŋɔ́nɔ Ponoŋa?

Ŋâla-kɔlɔ Maa-kɔ́ri-ɓelai, 1870

The Watchtower maa-ŋuŋ, 1879

The Watchtower sâa

Ŋâla-kɔlɔi è wɔlɔ mò naa túɛ à gɛ́ɛ Kôrai saa pôlu ma, Ɣâla maa wôya lono kɛ-ɓela da pâi siɣei dí tɔ́ɔ Kôrai-toli-kpɔŋ su díkɛ lɛɛ mɛni-ŋa lɛ nyii vé Ŋâla-kɔlɔi sui. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 20:29, 30) Nyaŋ bere nɔ́ ɓé è kɛ la Kôrai saai pôlu ma. Dí Yîsɛ ŋɔsɛŋ-lɛɛi sumo a lɛɛ sɛŋ-lɛɛ-ŋa. Bere ɓé lɛɛ ɣâla-ɓela da lɛɛ ɣâla-mɛni támaa dí nâa kɛ la ŋéniɛi su. (2 Temete 4:3, 4) Lé ɓa pɔri nɛi à gɛ́ɛ m̀ɛni-ŋai kwa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi sui, káa a tɔ̃yâ kpaa nya kpɔ̂ɔ ɓé Ŋâla-kɔlɔi a nɛi?

Tãi è nâa seri à gɛ́ɛ Ziova é dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́. Ŋâla-kɔlɔi è wɔlɔ mò naa túɛ à gɛ́ɛ ŋéniɛi kpɛɛ-ŋa tãi, dáre-ɓelai da pâi tɔ̃yâ mɛni támaa ŋá káai Ŋâla-kɔlɔi su. (Danîa 12:9, 10) Góraŋ 1870 su, núu-kpulu loŋ ta dí pɛlɛ dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui maa-kɔ̂rii. Dí gáa à gɛ́ɛ m̀ɛni-ŋai nûa díkɛ nɛ́i ŋâla-pɛ́rɛ-ŋai mui, dámaa ɣele fé kɛ́ ní Ŋâla-kɔlɔi su. Mɛni ma, dí Ŋâla-kɔlɔi su káa kpɔ́ a nɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ dí m̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui ŋá káa, nyaŋ Ziova è dítáre-tɔɔ à gɛ́ɛ dí m̀ɛni-ŋai ŋá káa.

Dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri a nɛ́lɛɛ. Ǹúu kpului ŋí, Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri-ɓelai, kúɓarâŋ kôrai-ɓelai wɔlɔ kɛ́i, dí pɛlɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii a bere sîi nyii kwa niî Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri lai. Da káa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni ŋuŋ-ŋa ma tɛ́itɛi. À kɛ̀ da ɣâla-kɔlɔ-kpua ta káa nyii ŋá káai ma kpanaŋɔɔ̂i, gɛ̀ ní, da ɣâla-kɔlɔ kpua takpɛ́ni kɔ́ri nyii a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi dípɔ à gɛ́ɛ dí ŋá káa. Nyaŋ à kɛ̀ da ŋuŋ-laai káa, da Ŋâla-kɔlɔi su káa a nɛ́lɛɛ à kɛ̀ gáa Ŋâla-kɔlɔi mela-kpeli-ŋai wóo pôlu, à kɛ̀ tí, gɛ̀ ní, da bɔ̃yɛ. Bere sîi ŋí su, dí nɛ̀ɛ naa Ŋâla-kɔlɔi e gbɔ́ɔi wooi sukula. Nya ɓé gɛ díkɛ dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui káa díkɛ gula ŋɔ́nɔ ponoŋa. M̀ɛni-ŋai dí maa-kɔ̂rii dani ɓa dɔ̃yâi é pîlaŋ Ɣâla láa ma da Ŋɔkâloŋ-laai, gbɛtɛ mɛni é pîlaŋ núu-kpune da nɔii ma, dɔ̃yâi é pîlaŋ zaa-ɓelai da dí m̀u-siɣe saa yéeì kili-kɛ-zui ma. Dɔ̃yâi dí maa-kɔ̂rii è dí ŋuŋ-ma-ɓo lɛɛ mɛni da tûa sîi nyɔ́mɔɔ támaa yéeì.Zɔ̂ŋ 8:31, 32.

Góraŋ 1879 su, Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri-ɓelai dí gáa à gɛ́ɛ tãi è nâa seri à gɛ́ɛ dí dɔ̃yâi lɛ́ nûa kélee dîa. Mɛni ma, góraŋ tí su ɓe dí pɛlɛ gɔlɔ-kpuai kwa dóli a The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom pɔ̃yɛi la. Nyaŋ kúkaa sâa dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́i nûa dîa e tɛɛ lɔii-ŋuŋ ŋɔŋdɔ feerɛ pôlu buu náaŋ (240) su da sîi-woo ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu mɛi feerɛ pôlu buu lɔ́ɔlu (750) su. Tɔ̃yâ ma, dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui aâ táa-taa ŋéniɛi su é tɛɛ bɔlɔi ma!

  • Kôrai saa pôlu mai, lé ɓé kɛ a dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui?

  • Lé ɓé kpɔŋ kwa à gɛ́ɛ kú dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui kula ŋɔ́nɔ ponoŋa?