Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 18

Kwa Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi Léŋ Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Pɔ́ Mɛni-kpɔlu Sui?

Kwa Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi Léŋ Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Pɔ́ Mɛni-kpɔlu Sui?

Dominican Republic

Zepãŋ

Eêtii

Tãi kélee mɛni-kpɔlu a too la kwaa ta mai, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da sãa pu gîe ma a maa félaa dí dɛɛ díɓarâŋ kôrai-ɓelai pɔ́ naai. Nyíŋi a nɛ̀ à gɛ́ɛ wɛli-kɛ-maa kpanaŋɔɔ káa kúlii su kúkîe-ni mɛni ma. (Zɔ̂ŋ 13:34, 35; 1 Zɔ̂ŋ 3:17, 18) Kɛ́ɛ, kwa pɔri kpɔŋ maa tɛɛ pere kɛ́i léŋ?

Kwa kâpa tɛɛ. Tãi buru kɛ́tɛi [ŋánaa] è wɔlɔ too la Zudai, Zia-ɓelai dítãi mai; Kôrai-ɓelai kɛ Ɛŋtiɔ dí kpɔŋ maa sãa [kâpa] tɛɛ díɓarâŋ Kôrai-ɓelai nyii-ŋai kɛ Zudai pɔ́. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 11:27-30) Bere sîi tɔnɔi ŋí su sâa, kwa m̀ɛni à gɛ́ɛ mɛni-kpɔlu aâ too kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai dîa lɔii kpaa Kôrai-toli-kpɔŋ takpɛ́ni su, kwa kâpa [kpɔŋ maa] da sãa takpɛ́ni-ŋa tɛɛ kúkôrai-toli-kpɔŋ sârai à gɛ́ɛ dí dɛɛ kúɓarâŋ-ŋai m̀ɛni-kpɔlui sui pɔ́.2 Kɔleŋtiɛŋ 8:13-15.

Kwa kpɔŋ maa takpɛ́ni-takpɛni-ŋa tɛɛ dípɔ. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai nyii-ŋai ɓɛ́i m̀ɛni-kpɔlui è too naai da kôrai-toli-kpɔŋ su ɓela kélee kɔ́ri tɛ́itɛi à gɛ́ɛ dí gáa à kɛ̀ díkɔlɛi ponoɔɔ́i. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dani-ŋa da kɛ́ gbɔŋ maa sãai ŋá-kɔlɛɛ mɛi, mii-sãai, kpele ya, seɣe, pɛ́rɛ-tɔɔ-sãa da zale kao-ŋai. Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai nyii-ŋai tíi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa kɛ pere kɔ́lɔŋ da díkpɔ́ɔi kéreŋ fela-fê kɛ à gɛ́ɛ dí lí dí kpɔŋ maa tíi-ŋa kɛ. Dí támaa ɣele da kpɔŋ maa tɛɛ à gɛ́ɛ dí kúɓarâŋ kôrai-ɓelai dípɛ́rɛ-ŋai da Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai nyii-ŋai garaai kpɛtɛ. Berei kúkaa la zu tɔnɔi kúkpɔŋ-gîe-mai sui da berei kwa tíi kɛ lai gîe mai ɓa gɛ̀ à gɛ́ɛ kú kúyée pu gîe ma a maa félaa à gɛ́ɛ kú kpɔŋ maa tɛɛ kúɓarâŋ kôrai-ɓelai pɔ́ mɛni-kpɔlu su. E tee kpɔŋ maa tɛɛi diai pɔ́ kwa dîani “kúkaa naa-lai tɔnɔi sui,” pɔri-maa a kɛ́ naa, kwa kpɔŋ maa tɛɛ nûa takpɛ́ni-ŋa pɔ́ nyii-ŋai díkaa ɣâla-mɛni takpɛ́ni-ŋa su.Galesiɛŋ 6:10.

Kwa díŋá-nɛnɛ a ŋâla-wooi, kú dílii-see woo ɓó. Mɛni-kpɔlu kpaa mɛni-ŋánaa a laa nûa dîa, maa nɛ̂̃ɛi kú díŋá-nɛnɛ. Tãi kɛ́ɛ ŋai tí, kwa wala-walalaa sɔlɔ ɓó Ziova yéeì “nyii gáa a ŋ̀á-nɛnɛ-Ɣâlai.” (2 Kɔleŋtiɛŋ 1:3, 4) Mɛni ma, gáa a kú nî̃a-mɛni à gɛ́ɛ kú Gâloŋ-laai maa tuŋ lɛ́lɛɛi ɓó dîa. Duŋ lɛ́lɛɛi à gɛ́ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai a pâi mɛni-kpɔlu, mɛni soli, da mɔ̃lɛ-laa kélee kpɛɛi nɔii ma.M̀ɛni-lɛɛi 21:4.

  • Lé ɓé gɛ kwa kpɔŋ maa tɛɛ kúɓarâŋ kôrai-ɓelai pɔ́ a maa félaa mɛni-kpɔlu sui?

  • Ǹûai mɛni-kpɔlu a laa diai, kwa díŋá-nɛnɛ pere kɛ léŋ?