Gbɛ̂ɛ-ni Ɓé Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i Sâa?

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkaa ŋéniɛi gwaa kélee. Kúkaa a núu-sîi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa, kú kɛ sîi-woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa ɓo. Kɛ́lɛ, lé ɓé kúkpɔŋ kúkîe-mai?

Lé Ɓa Ɣâla Nî̃a-mɛni?

Ɣâla a ŋwɛ̂lii nûa dí ǹî̃a-mɛni maa-kɔ́ri ŋéniɛi gwaa kélee. Lé ɓa Ɣâla Nî̃a-mɛni, nyaŋ gbɛ̂ɛ-ni ɓé sâa Ɣâla nî̃a-mɛni kɛ pere lɛ́i nûa diai?

Gbɛ̂ɛ-ni Ɓa Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai?

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai ŋɛɛlu ɓé I gɔ́lɔŋ? Lé kpɔ̂ɔ ɓé I gɔ́lɔŋ é pîlaŋ kwai?

Lé Mɛni Ɓé Da Kú Tóli La A Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai?

Mɛni-ŋuŋ saaɓa káa gɛ kú kɛ náai Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai siɣe.

Dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Pere Kɛ Léŋ Ŋɔ́nɔ Ponoŋa?

Lé ɓa pɔri nɛ́i à gɛ́ɛ m̀ɛni-ŋai kwa maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi sui káa a tɔ̃yâ kpaa nya kpɔ̂ɔ ɓé Ŋâla-kɔlɔi a nɛ́i?

Lé Mɛni Ɓé Kú Ŋâla-kɔlɔi Su woo Pɔ̃yɛ Lai?

Lé ɓé New World translation Ɣâla-kɔlɔi kɛ́ a dakpɛ́ni Ŋâla-kɔlɔ-ŋai kélee sámai?

Lé Mɛni Lɛ́lɛɛ Ɓé Ya Pɔri Zɔlɔ ɓói À Kɛ̀ Ya Li Kúkoyâŋ-ŋai Su?

Kwa kúkoyâŋ-ŋai too à gɛ́ɛ kú Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, kú kúlaa-lai su kpanáŋ kú wɔi da kúɓarâai. Kwa ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I pa kúkoyâŋ-ŋai ta su!

Kwa Gɛ-gîe-pôlu-laa Kɛ A Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai, Lé Mɛni Lɛ́lɛɛ Ɓé Kwa Pâi Zɔlɔ ɓói?

Ŋâla-kɔlɔi è mò à gɛ́ɛ maa nɛ̂̃ɛi Kôrai-ɓelai dí dìkîe wɛli. Lé mɛni ɓé nyíŋi a gɛ kûɛi?

Lé Ɓé Kwa Gɛ Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

Ya ta íkili ŋa sia yɛ̂ɛ lé ɓé a kɛ Ziova ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkoyâŋ-ŋai su? Ya li naa ya pâi berei káai kwa mɛni lɛ́lɛɛ támaa maa-kɔ́ri la Ŋâla-kɔlɔi sui.

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kúmaa-ɣiri La A Nɛ́lɛɛ Kwa Kɛ Liî Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

Ilaai la Ɣâla kpaaŋɔɔ a zɛŋ kwa bú kwa mɛni ma? Ŋala-kɔlɔi ŋɔlia-wooi káa nyii a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔi kúmaa-ɣiri pere ma.

Kwa Kúkpîŋ Kpɛtɛ Léŋ Kúkoyâŋ-ŋai Mɛni Ma?

Kwa gɔlɔ-ŋai kwa pâi maa-kɔ̂rii kúkoyâŋ-ŋai sui, maa-kɔ́ri kú lɛɛ pâi liî goyâŋ su, a gɛ kú m̀ɛni-ŋai ŋá káa a nɛ́lɛɛ kú dûa kɛ.

Lé Ɓé Da Kɛ Ma Káayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ?

Berei káa Káayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-Kɔ́riɛ a pɔri I lɛɣɛ la a Ɣâla da íkaayɔɔ̂i.

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kpɔŋ Kpáyakpaya-ŋa Too Lai?

Kóraŋ kélee kwa kpɔŋ kpáyakpaya saaɓa too. Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé ya pâi zɔlɔ ɓói ya li kúkpɔŋ kpáyakpayai ta su?

Kwa Gâloŋ-laai Maa Tuŋ Lɛ́lɛɛi Ɓó Pere Kɛ Léŋ?

Kwa ɣâla-woo ɓo yɛ̂ɛ berei Yîsɛ a káa gɛ lai. Kúɣâla-woo ɓó perei dani-ŋa ɓa lé?

Gbɛ̂ɛ Ɓé Da Kɛ Ma Panî̃a?

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dani da âɓa 30, 50 kpaa máŋ âɓa támaa kɛ Ɣâla-woo ɓói ɣáloŋ taŋa su. Lé ɓé a dílii kulai à gɛ́ɛ dí nyíŋi kɛ́i?

Lé Kɔlɔ-pɔrɔŋ Ɓé Naa Panî̃a-ŋai Mɛni Mai?

Lé kɔlɔ-pɔrɔŋ ɓé naa diai mɛni ma da díkpɔ́ɔi tɛɛ Ŋâla-woo-ɓó tíi mɛni mai?

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai díkaa a ǹûai nyii-ŋai dítɔɔ̂i kpanaŋɔ̂ɔi ɣâla mɛni su nyaŋ da Ɣâla ŋɔnuu-kpului mɛi káa a nɛ́lɛɛ. Kɛ́lɛ, lé tíi ɓé da gɛ kûɛi?

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Díkpɔŋ Maa-ɓelai Da Gɛ̀ Kôrai-toli-kpɔŋ Sui?

Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai da tíi pɛ́lɛpɛlɛɛ támaa kɛ Ziova Ŋɔǹûai díkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai su. Kɛ́lɛ, lé tíi ɓé da gɛ́i?

Lé Tíi Ɓé Sakîu Mɛi-ɓelai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Lé mɛni ɓé Sakîu mɛi-ɓelai da Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai naa káa lai? Lé tíi ɓé da gɛ kûɛi?

Kwa Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi Léŋ Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Pɔ́ Mɛni-kpɔlu Sui?

Tãi mɛni-kpɔlu a too la kwa ta mai, kwa sãa pu gîe ma a maa félaa kú dɛɛ kúɓarâŋ kôrai-ɓelai pɔ́ naai. Kwa ŋɔ́nɔ dí ŋá-nɛnɛ a ŋâla-wooi, kú dílii-see woo ɓó. Kwa nyíŋi kɛ léŋ?

Gbɛ̂ɛ Ɓa Ǹyée-mu-nuu Sã́a Táreɛ̂i?

Yîsɛ è mò à gɛ́ɛ a pâi ǹyée-mu-nuu seei nyii pâi mii-sɛŋ tɛɛi ŋɔpôlu-ɓelai pɔ́ a tãi lɛ́lɛɛ (Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i ŋɔpôlu-ɓelai dîa). Kɛ́lɛ, gbɛ̂ɛ ɓa ǹyée-mu-nuui ŋí?

Lé Tíi Ɓé Ǹúu-pɔlɔ-ŋai Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai Ŋéniɛi Gwaa-kélee Laa-tuɛi Da Gɛ́i Sâa?

Zîsɛ saai pôlu ma, zia-ɓelai da ǹúu-pɔlɔ-ŋai kɛ Zerusâlɛŋ, ɓé kɛ a kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee laa tuɛ-ɓela. Gbɛ̂ɛ-ni ɓé sâa díi ŋí kɛ́i?

Mí Ɓé Da Kɛ Ma Bɛtɛ?

Bɛtɛ káa a kwaa lɛ́lɛɛ ma. Ǹûai kélee naai díkaa a Káayɔɔ tɔnɔ, nyii-ŋai díkpɔ́ɔi tɛɛ à gɛ́ɛ dí tíi kɛ Ɣâla mî. Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ ǹûai dîa da tíi kɛ naai.

Lé Tíi Ɓé Da Gɛ̀ Kú Ekwâta Lai?

Kú Ekwâta-ŋai lá ɓoɔi nàa káa mɛni ma e siɣe Mɔne ma e too Felaide ma. Kwa ítôlii à gɛ́ɛ I pa kú naa káai!

Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Pɔ̃yɛ Pere Kɛ Léŋ, Kú Kɛ Bene Sîi-woo Takpɛ́ni-ŋa Su?

Kwa kɔlɔ pɔ̃yɛ e tɛɛ sîi-woo 750 ma, à gɛ́ɛ kú duŋ lɛ́lɛɛi ɓó ŋéniɛi gwaa kélee. Kwa díi kɛ́tɛi ŋí kɛ pere kɛ léŋ?

Mí Ɓé Kwa Kâpa Sɔlɔ ɓó Naai Ŋâla-woo-ɓó Tíi Kɛ Mɛni Ma?

Lé ɓé kúkpɔŋ-gîe-mai kɛ a dakpɛ́ni ɣâla-mɛni kélee sámai?

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Lai, Nyaŋ Kwa Dítɔɔ Pere Kɛ Léŋ?

Lé mɛni ɓé kwa kú ɣâla-fɛli pɛ́rɛi kpaa ɣâla mɛni maa-kɔ́ri pɛ́rɛ-ŋai tóli la a Kâloŋ-laa Pɛ́rɛi? Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ berei bɛ́rɛ-ŋai ŋí da kpɔŋ maa tɛɛ lai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai pɔ́

Kwa Pɔri Kpɔŋ maa Tɛɛ Pere Kɛ́i Léŋ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi Mu Da M̀aa Kpɛtɛ Mɛni Ma?

Kâloŋ-laa Pɛ́rɛi nyii mu da m̀aa kpɛtɛɛi a Ziova ŋɔfólo-laai maa tɛ́. Mí tãi ɓé kwa Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu da m̀aa kpɛtɛ lai?

Gɔlɔ Maa-kɔ́ri Lûmui Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi Mui A Kpɔŋ maa Tɛɛ Léŋ Kúpɔ?

Ya ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I mɛni támaa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi su? Gɛ̀ ní, lí gɔlɔ maa-kɔ́ri lûmui su Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mui!

Lé Sãa Ɓé Kúŋɔŋ-kɔli Fãai Ŋai?

Ya pɔri mɛni támaa káai naa é pîlaŋ kwa, kúlaa-lai da kútíi-ŋai dîa.Ya ŋɔ́nɔ pɔri marê-kɛ́i-ŋa sukulai káai Ŋâla-kɔlɔi su

Ya Pâi Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i?

I wɛ́li káa kpɔ́ Ziova Ɣâla ma a ŋanaa. Ya pɔri nɛ̂i léŋ à gɛ́ɛ ya ŋwɛ̂lii I Ziova líi-laa mɛni kɛ́ íkɛ-ɣéniɛi su a ɣele kɛ́lee?