Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Zaa-ɓelai Da Pɔri Dímu siɣêi Saa yêei Díkɛ Ŋɔ́nɔ Ɣele Má?

Zaa-ɓelai Da Pɔri Dímu siɣêi Saa yêei Díkɛ Ŋɔ́nɔ Ɣele Má?

Ya pɔri kɛ́i . . .

  • ôowei?

  • kpa?

  • tãi da?

 LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Mu-siɣe saa-yéeì a pai kɛ̂i naa dɔ̃yâ-ɓelai mɛni ma da diai difé a tɔ̃yâ-ɓelai.”Dikɛ-mɛni-ŋai 24:15, New World Translation.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ ƁÔI NYÍŊI SU

Ŋá-nɛnɛ, à kɛ̀ íwɛli-kɛ-maa nuu à saa.2 Kɔleŋtiɛŋ 1:3, 4.

Ŋuŋ-ma-ɓô saa ŋɔyao-maa yêei.Ibulu 2:15.

Kili-kɛ-zu à gɛ́ɛ íwɛli-kɛ-maa-ɓelai da pâi dímu siɣei saa yêei ka kɛ ŋɔ́nɔ kakîe ma ɣeniɛ.Zɔ̂ŋ 5:28, 29.

 KWA PƆRI LAAI A M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni ŋuŋ saaɓa mɛni ma:

  • Ɣâla ɓé fúlu-laa tɛɛ sɛŋ kélee pɔ́. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ Ziova ɓé “fúlu-laa ŋuŋ káa ǹyêeì.” (Ŋule-wooi 36:9; Dikɛ-mɛni-ŋai 17:24, 25) Ee Ziova ɓé fúlu-laa tɛɛ sɛŋ kélee pɔ́i, gɛ̀ ní, pɔri-maa káa mì à gɛ́ɛ é zaa-ɓelai mu siɣe saa yêei.

  • Ɣâla è nûa mu siɣe saa yêei wɔlɔ-wɔlɔ tí su. Ŋâla-kɔlɔi è lono é pîlaŋ mu-siɣe saa-yêei lɔ́ɔlu-mɛi-saaɓa ma, nyii-ŋai núu-pɔlɔ, núu-tɔɔ, surɔ̂ŋ da nɛnî—dí wɔ́lɔ dímu siɣe saa yêei díkɛ ǹɔii ma. Dí tani-ŋa dí saai, naa fé namu ní dí dímu siɣe saa yêei, kɛ́lɛ ǹúui dɔnɔ e saa buma é fólo náaŋ kɛ́ mòloŋ su é lɛɛ pâi m̀u siɣei saa yêei.—Zɔ̂ŋ 11:39-44.

  • Gáa a Ɣâla nî̃a-mɛni à gɛ́ɛ é zaa-ɓelai mu siɣe saa yêei. Ziova fé wɛ́lini a saa mɛni kpɛ́ni fêi, saa káa a gbɔara nuu. (1 Kɔleŋtiɛŋ 15:26) Nyaŋ a “ŋwɛ̂lii kpɔ́” é saa yée-mɛi ɣále, é saa mɛni kula ǹɔii ma m̀u-siɣe saa-yêei sârai. M̀ɛni ma, gáa a ǹî̃a-mɛni à gɛ́ɛ é zaa-ɓelai, nyii-ŋai dímɛni káa gili-ŋai mu siɣe saa yêei díkɛ ŋɔ́nɔ ǹɔii ma.—Zôo 14:14, 15.

 ÍKILI-ŊA SIA I BÎLAŊ

KWA pɔlɔ, kú saa lé mɛni ma?

Ŋâla-kɔlɔi è marê-kɛ́i ŋí su kula ZƐNƐSE 3:17-19 da LOMAŊ 5:12 su..