Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Find Answers to These Questions

Find Answers to These Questions
  1. Kwa pɔri kúwɛli-kɛ-maai lɛ́i léŋ Ɣâla ma? (Du. 13:3, 4; 1 Zɔ̂ŋ 5:3)

  2. Lé mɛni ɓé maa nɛ̃̂ɛi kú kúbɔlɔ-ŋai wɛ́li la? (1 Zɔ̂ŋ 4:11, 20, 21)

  3. Kwa pɔri wɛli-kɛ-maa lɛ́i léŋ kúkɔlɛ-ma-ɓela dîa? (Le. 19:18; If. 5:29)

  4. Kwa pɔri Ziova ŋɔwɛli-kɛ-maai pɔɔ-kɔɔni léŋ? (1 Pi. 4:8; Ko. 3:13)

  5. Lé ɓé pâi kpɔnîi kûa à gɛ́ɛ kú Ziova láa maa tɛ́? (Ŋu. 104:33; 146:2, 5)

  6. Ziova wɛ́liɛ a kúlii kélee sukulai ɓa lé? (Ɛs. 34:14; Em. 5:15; Lo. 12:11)