Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Kɛ́ A Ílii Kpeleɛ!

Kɛ́ A Ílii Kpeleɛ!

ŊULE-WOOI 138:3

 ŊELE-WALA TÃI

 • 9:30 Ŋule-wooi

 • 9:40 Ŋulei Nɔ. 73 da Ɣâla Fɛliɛ

 • 9:50 Ziova A Gɛ Kúlii È Kpele

 • 10:05 Lono-kpulu: Kɛ́ A Ílii Kpeleɛ Yɛ̂ɛ . . .

  • Inɔ

  • Mose

  • Zeosafa

  • Pitɛ

 • 11:05 Ŋulei Nɔ. 69 da Nolo-woo-ŋai

 • 11:15 Kɛ́ A Ílii Kpeleɛ Ŋâla-woo-ɓo Tíi Su

 • 11:30 Núu Kpîŋ Tɛɛ Ɣâla Pɔ́ Da Batâi Maa Sɔlɔ Ɓoɔ

 • 12:00 Ŋulei Nɔ. 48

 VÓLO MALÁA TÃI

 • 1:10 Ŋule-wooi

 • 1:20 Ŋulei Nɔ. 63 da Ɣâla Fɛliɛ

 • 1:30 Gbɔŋ Lonoi: Tɔɔ A Gbanaŋɔɔ Dɔ̃yâ Ɣâlai Fɛliɛ Mɛni Ma

 • 2:00 M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Watchtower Su

 • 2:30 Ŋulei Nɔ. 76 da Nolo-woo-ŋai

 • 2:40 Kôrai Ŋɔlii-kpelei Pɔɔ-kɔɔŋ Nûa Da Kpala Íla À Gɛ́ɛ I Mɛni Nyɔ́mɔɔ Kɛ́

  • Kúkâayɔɔi Su

  • Íkɔlɔ-pɛrɛi La

  • Ítii Kɛ́ɛ Su

  • Íkoli Su

 • 3:40 Ya Pâi “Fela-fe Kɛ́tɛ” Sɔlɔ Ɓói Ílii-kpelei Mɛni Ma

 • 4:15 Ŋulei Nɔ. 119 da Ɣâla Fɛliɛ