Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀arê-kɛ́ɛ-ŋai Ŋí Sukulai Kɔ́ri

M̀arê-kɛ́ɛ-ŋai Ŋí Sukulai Kɔ́ri
  1. Lé mɛni ɓé kwa pɔri Ziova fɛ̂lii la lii-kpele mɛni ma a kúlii kélee? (Ŋu. 138:3, NW)

  2. Kwa pɔri kɛ́i léŋ a kúlii kpeleɛ yɛ̂ɛ Ɣâla ŋɔnûai wɔ́lɔ-wɔlɔ tí kɛ́i? (Di. 4:31)

  3. Kúlii a pɔri kɛ́i léŋ a gbeleɛ ŋâla-woo-ɓo tíi su? (1 Tɛ. 2:2)

  4. Lé ɓé a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú tûa a lii-kpele pere nûa da kpala kúla à gɛ́ɛ kú mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́? (1 Pi. 2:21-23)

  5. Lé ɓé kôrai-ɓela da pâi zɔlɔ ɓói dílii-kpelei sui? (Ib. 10:35)