Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

l laai la . . .

  • gáa a sɛŋ ta núu-kpune líi su?

  • gáa a gɔ̂mɛnɛi ɣâla-taa?

  • kpaa sɛŋ takpɛ́ni?

 LÉ ƁE ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Dɔ̃yâ-ɣâlai a pâi ŋɔkâloŋ-laai seei nyii zu fé pai wɔlɔ karai.”Danîa 2:44 New World Translation.

“Daâ lóŋ surɔ̂ŋ tɛɛ kúpɔ, nyaŋ a pâi kɛ́i gâloŋ-laai mɛi wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.”Azaya 9:6; fôno.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ ƁÔI NYÍŊI SU

 KWA PƆRI LAAI À M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni-ŋuŋ feerɛ mɛni ma:

  • Yîsɛ è m̀ɛni-ŋai lɛ́ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai a pâi gɛ́i. Yîsɛ è Ɣâla fɛli pere lɛ ŋɔpôlu-ɓelai dîa. È mò dîa dí Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ Ŋɔkâloŋ-laai é pa, é ǹî̃a-mɛni kɛ ǹɔii ma. (Maafîu 6:9, 10) É tee nyíti ma, Yîsɛ è berei lɛ́ Ɣâla a pâi Ŋâla fɛli-wooi ŋí su toôi lai.

    Yîsɛ kɛ́ɛ ǹɔii mai, è puru-ɓela kɔ́nɔŋ kula, é kɔlɔ-fela-ɓela támaa ɓálo, é ŋɔ́nɔ ­saa-ɓela mu siɣe saa yêei! (Maafîu 15:29-38; Zɔ̂ŋ 11:38-44) Dûa-ŋai ŋí su, Yîsɛ è m̀ɛni-ŋai lɛ́ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai a pâi gɛ́i tínaa-tuɛ-pere ŋ̀óo-mɛni-ɓelai diɛ; ee nya ɓa Gâloŋ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai mɛi.M̀ɛni-lɛɛi 11:15.

  • M̀ɛni-ŋai sâa kɛ́i ŋéniɛi gwaa kélee, da ǹɛ à gɛ́ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai pa tãi aâ lɛɣɛ. Yîsɛ è wɔ́lɔ mò ǹaa túɛ à gɛ́ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai é lɛ́ɛ pa pâi a lii-see ǹɔii ma, ǹɔii laa a pâi fɛ́ɛi a mɛni nyɔ́mɔɔ támaa. Dani ɓa, kɔ́, puru kpáyakpaya, da lɔii-kpɛ̃liŋɔɔ kɛ́tɛ (gɛ̀ wolo zu).Maafîu 24:3, 7.

    Tɔ̃yâ ma, m̀ɛni-ŋai ŋí kélee díkaa sâa kɛ́i. M̀ɛni ma, kwa pɔri laai la à gɛ́ɛ tãi aâ lɛɣɛ à gɛ́ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai é m̀ɛni-kpɔlu-ŋai ŋí kélee kpera.

 ÍKILI-ŊA-SIA I BÎLAŊ

Ŋéniɛi a pâi kɛ́i léŋ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai mu?

Ŋâla-kɔlɔi è m̀arê-kɛ́i ŋí su kula Azaya 65:21-23 su.