Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 GƆLƆ KPINIŊ 8

Mɛni-kpɔlu A Tòo Káa

Mɛni-kpɔlu A Tòo Káa

“Ka lii-nɛ̃ɛ kula nyíŋi sú. Berei máŋ nàa kuro à kɛ̀ tí la, ka pâi mɛni-soli kâai su-kɔɔŋ-sîi támaa sui.”1 Pîta 1:6

Kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ya kɔ́i à gɛ́ɛ I lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓó ítûalaai su da íkaayɔɔ̂i, kɛ́lɛ, tãi tani-ŋa, ílíi-too-pôlu mɛni-ŋa dakɛ ítɛi-pere nyii va ílíi nɛ̃ɛ. (Ikilisiase 9:11) Ɣâla a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ mɛni-kpɔlu-ŋa da pa kúpɔ. À kɛ̀ ka ǹia-woo-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui siɣe ka dûa kɛ, ka íkaayɔɔ̂i ka pâi pɔri kálii-kpelei ka kátɔɔ̂i kpanáŋ ǹaalai su, mɛni-kpɔlu kélee su a pa kápɔi.

 1 ÍKILI KƐ ZIOVA MA

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Mɛnii kélee a kálii sɛ̂lɛŋ ka bu ŋ̀ɛ́i. Kpɛ́ni fêi, gbáaŋɔɔ̂i kámɛni ma.” (1 Pîta 5:7) E lɛ́ɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ Ɣâla fa mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ kpaa máŋ e núu su kɔɔŋ a mɛni nyɔ́mɔɔ. (Zẽe 1:13) À kɛ̀ ya lɛɣɛ a Ɣâla, a pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ. (Aizîa 41:10) “Ka kámɛni-kpɔ̂lui kélee maa mɛ̂ni ɓó ma.”Ŋwule-woo-ŋai 62:8.

Ya pâi ŋá-nɛnɛ sɔlɔ ɓói à kɛ̀ ya Ŋâla-kɔlɔi lòno, íkɛ m̀aa-kɔ́ri a fólo kèlee. À kɛ̀ tí, Ziova a pâi “kúŋá nɛ̀nɛi kúmɛni-kpɔ̂lui kélee su.” (2 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 1:3, 4; Lomaŋ-ŋai 15:4) E gono tee à gɛ́ɛ a pâi “Ŋ̀âla-lii-sêei, nyíi dɛɛ̂i tare kélee mai”, tɛɛi ípɔ.Felêpiɛŋ-ŋai 4:6, 7, 13.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ziova fɛli à gɛ́ɛ e ílii mɛi-káa da íkili-ŋa-siai

  • M̀ɛni-kpɛtɛɛi kélee kaâ gɛi, ka see ka zu káa, gɛ̀ ní, ka nyii nɛ́lɛɛi kámɛini mai kɛ́

2 ÍKAAYƆƆ̂I DA ÍKPÎŊ MƐI-KÁA

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Tare-nuu a mɛni ŋá káa kɔ̀ri, gɛ́ ŋ̀óli tɔ̀ɔ tare ma.” (Záŋ-woo-ŋai 18:15) M̀ɛnii su káa a nɛ́lɛɛ. Zãai kpɔ́ nɛ́lɛɛi íkaayɔɔ̂i mɛni mai, íkili-ŋa-sia é pîlaŋ dîa. Dímarê-kɛ́. I íwóli tɔ́ɔ dîa.Záŋ-woo-ŋai 20:5.

Íwɛli-kɛ-maa nuu a saa, lé ɓé ya pɔri gɛi? Ya kɛ ŋwɛ̂lii I wɔlɔ, ífe yao wɔlɔi. Kpɛ́ni fêi “Yîsɛ e wɔ̀lɔ.” (Zɔ̃ɔ 11:35; Ikilisiase 3:4) Ye ŋɔ́nɔ kɔ́ kpɔ́ I nyii a nɛ́lɛɛ. (Ikilisiase 4:6) Nyíŋi a ílii ŋáa yeŋ é gɛ I ílii kpele ímɛni-kpɔlui su.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Tãi kpîŋ mɛni-kpɔlu fé nii laa ní la káai, ka kɛ lónoi kákîe-ní pɔ a nɛ́lɛɛ a tãi kélee. À kɛ̀ tí gɛ̀i, ŋelei mɛni-kpɔlu a too lai, íkaayɔɔ̂i su ɓela dífe pâi yaoi lónoi ípɔ

  • Diai mɛni-kpɔlu kɛɛ ŋí a wɔlɔ laa diai, dímarê-kɛ́ berei di tɛɛ la zui

 3 KPƆŊ MAA LƐ́LƐƐ SƆLƆ ƁÓ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Núu ŋɔnɛ̃ɛ-nuu ŋɔtíi ɓa à gɛ́ɛ é ŋɔwɛli-kɛ-maai lɛ́ a tãi kélee. Káa-laa su-ɓela dítíi ɓa à gɛ́ɛ dí díkîe-ni kula mɛnîi.” (Záŋ-woo-ŋai 17:17) Gbɔŋ maai ya ŋwɛ̂lii ílaoi-ní di gɛ yɛ̂i, mó dîa. Kpɛ́ni fêi, da ŋwɛ̂lii di kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ, kɛ́lɛ dífe m̀ɛnii kɔ́lɔŋ ya ŋwɛ̂lii di gɛi. (Záŋ-woo-ŋai 12:25) Ye ŋɔ́nɔ Kôrai-toli-kpɔŋ la-tuɛ-ɓelai marê-kɛ́ à gɛ́ɛ di kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ. Ǹia-wooi da pâi dɛɛi ípɔi e kula Ŋâla-kɔlɔi sui, a pâi kpɔnii ya.Zẽe 5:14.

Ya pâi kpɔŋ maa lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓói à kɛ̀ ya lɛɣɛ a diai laala kpanáŋɔɔ káa díyéeì é pîlaŋ Ɣâla ŋɔkono-tee-ŋai diai. Ya pâi ŋɔ́nɔ ŋá nɛnɛ sɔlɔ ɓói à kɛ̀ ya kɛ̀ nûa ŋá nɛnɛi máŋ. Naalai íyéeì é pîlaŋ Ziova ma da ŋɔkono-tee-ŋai, nɛ̀ dîa. Kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ a tãi kélee, nyaŋ, ífe íkɛi kôya diai dîa di kpaaŋɔɔ̂i ímɛni ma, íwɛ́li kɛ ɓo diai.Záŋ-woo-ŋai 18:1; 1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 15:58.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • M̀ɛnii kɛi a yai zukula ílaoi ma, gɛ̀ ní nɛɛ naa e kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ

  • M̀ɛnii ya ŋwɛ̂lii e gɛ̀ yɛ̂i, ǹɛ́ ma