Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 GƆLƆ KPINIŊ 3

Mɛni A Too Káloai, Ka Pɔri Gbɛ́tɛi Léŋ

Mɛni A Too Káloai, Ka Pɔri Gbɛ́tɛi Léŋ

“Káwɛli-kɛ-maai sú é kpanáŋ kákîe-ni sáma, kpɛ́ni fêi, wɛli-kɛ-maa a sɔnyɔ̂ŋ támaa mɛi pɛlɛ.”1 Pîta 4:8

Ka ípɔ̂ŋ ka kátûalaai kɔ́ɔ pîlaŋ, mɛni-kpɔlu-ŋa da pa pâi kápɔ. Tãi tani, sóoŋ a too kpɛ́ni fêi, kákili-ŋa-siai da berei kà mɛni su tòo lai kulaai gîe ma. Tãi ta, núu takpɛ́ni kpaa mɔ̃lɛ-laa a pa pâi a sóoŋ ká tûalaai su.

Sóoŋ a too tûalaa su, nûai dámaa da naa a mɛni-saa dínûa ŋɛ́i. Nɛ́lɛɛi ka lia-woo sɔlɔ ɓó núu-pɔlɔ-ŋa yéeì, kɛ́lɛ, kwa kúwóli tɔ́ɔ Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-wooi ma, kútualaai su a kpanáŋ mɛni-kpɔlu a pa kúpɔ. (Mâafiu 5:23, 24) Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à kɛ̀ mɛni-kpɔlu a pa ítûalaai su.

 1 KA MƐNI-KPƐ́TƐƐ KƐ́

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Mɛni kélee kɛ́ tãi káa ma . . . núu lóno tâi kɛ́ ɓò ma.” (Ikilisiase 3:1, 7) Ka tãi siɣe ka lóno é pîlaŋ m̀ɛni-kpɔlui kátûalaai sui ma. Nɛ̀ɛ naa ípɔ̂ŋ é gɔ́lɔŋ berei ya íkili-ŋa-siai la é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ŋí diai. Tãi kélee, “lóno a tɔ̃yâ-pere” ípɔ̂ŋ pɔ. (Ifisɛŋ-ŋai 4:25) A nɛ̃ɛ ma kpîŋ kálii e wãna, káfe namu kɔ. Ŋa nɛ̂nɛ-woo a ya-laɣi pu m̀ɛnii su nyii a pa a sóoŋ.Záŋ-woo-ŋai 15:4; 26:20.

A nɛ̃ɛ ma káwóo fé laa a gîe, ka lóno a nɛ́lɛɛ kakîe pɔ. Wɛli-kɛ-maa da ɓaa-kɛ-maa dikɛ kálii su kákîe ni mɛni ma. (Kolâsɛŋ-ŋai 4:6) Mɛni a too kátûalaai su, ka kɔ́ ka gbɛ́tɛ a m̀aa-felaa, káfe ka mɛ̃yɛ kákîe-ni dîa.Ifisɛŋ-ŋai 4:26.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ka tãi lɛ́ ka pɔri seei la ka lóno é pîlaŋ m̀ɛnii kátûalaai su ma

  • Ípɔ̂ŋ a kɛ lónoi, íwóli tɔ́ɔ kpɔ́ a nɛ́lɛɛ. Ífe ŋ̀óo-yai-pu, ílóno tãi a pâi seri

 2 ÍWÓLI TƆ́Ɔ I MƐNI ŊÁ KÁA MA

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Ka kákîe-ni wɛli a núu-laa wɛli-kɛ-maa. Ka kɔ́ kpɔ́ a gbanáŋɔɔ ka ɓaa-kɛ-maa tɛ́ɛ kákîe-ni pɔ.” (Lomaŋ-ŋai 12:10) Nɛ́lɛɛi I íwóli tɔ́ɔ kpɔ́ a nɛ́lɛɛ. Ípɔ̂ŋ à kɛ̀ lónoi, íwóli tɔ́ɔ I ŋ̀óo ŋá káa a “maloŋ-kaa . . . da líi-maa-yeŋ.” (1 Pîta 3:8; Zẽe 1:19) Ífe ípɔ̂ŋ pɛ́lɛ yɛ̂ɛ ya kɛ íwóli tɔɔ̂i. Ya kɛ tíi ta kɛi, íyée kula zu I íwóli tɔ́ɔ ípɔ̂ŋ ma, kpaa ye mò mà à kɛ̀ a pɔri ímaa-kpɔnii ya kpɛɛ, ká lóno. À kɛ̀ ya ípɔ̂ŋ káa a ílaoi da íɓarâŋ, “ífe pâi ílii-ŋwanai a maa-felaa à kɛ̀ mɛni ta a tòo káloai.”Ikilisiase 7:9.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Íwóli tɔ́ɔ ípɔ̂ŋ ma a tãi kélee, a nɛ̃ɛ ma kpîŋ m̀ɛnii a mòi vé a ílii-nɛ̃ɛ mɛni

  • Ípɔ̂ŋ à kɛ̀ lónoi ípɔ, kɔ́ I nii-su-pere káa. Ya pɔri nii-su-pere kɔ́lɔnii ŋ̀ɛ́i kpɛtɛ-pere ma da ŋ̀óo

3 KA KÁMƐNI-KPƐTƐƐI ŊA-SEE KƐ́

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Tíi-kpanáŋ kɛ́ɛ a pâ a fela-fei, kɛ́lɛ, lóno kpɛ́ni-kpɛni kɛ́ɛ a pâ a kôlo-laa.” (Záŋ-woo-ŋai 14:23) Káfe berei lɛ́ nɔ́ ka pɔri sóoŋ kperai lai. Ka sia a káwóo. Nyíŋi káa a tíi-kpanáŋ kɛ́ɛ, kɛ́lɛ maa-nɛ̃ɛi ka gɛ̀ tí. (Záŋ-woo-ŋai 10:4) Ka feerɛ ka tíi kɛ́ gîe ma, ka pâi kátíi-kpanáŋ “ŋ̀á-nɛ̃ɛ kulâi à nɛ́lɛɛ.”Ikilisiase 4:9.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Mɛni a too kátûalaai su, ka gbɛ́tɛ-pere kɔ́ri

  • Tãi kélee, ka see ka gáa berei káyée káa tɛɛi la mɛni-ŋai diai