Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KƆLƆ KPINIŊ 6

Lóŋ-káa a Tûalaa Maa-fáleŋ-pere Kɛ Léŋ

Lóŋ-káa a Tûalaa Maa-fáleŋ-pere Kɛ Léŋ

“Nîa-pɛlɛɛ káa a Ziova ŋɔsama-sɛŋ.”Ŋwule-woo-ŋai 127:3

Lóŋ-káa a pa a lii-nɛ̃ɛ lóŋ-káa-ɓela pɔ, gɛ̀ ŋɔ́nɔ pa a tíi kpanáŋ dîa. Ee kaâ núu-kpune maa sɔlɔ ɓói, ka gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ká pâi tãi támaa siɣei kálôŋ mɛi-káa mɛni ma. Nyii-kperiŋ da kili-ŋa-sia nôloŋ mɛni ma a pa a lii-soli mɛni dûalaai su. Gáa a sɛŋ ka ípɔ̂ŋ ka mɛni kpɛtɛɛ kɛ́ é pîlaŋ berei ka pɔri kálôŋ mɛi-káai la da berei ka pɔri kátûalaai su kpanánii lai. Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ ípɔ m̀ɛni-ŋai ŋí su?

 1 GƆ́LƆŊ À GƐ́Ɛ LÓŊ-KÁA A PA A MƐNI MAA-FÁLEŊƆƆ TÛALAA SU

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Wɛli-kɛ-maa líi kpeleɛ̂i, zɔŋ lɛ́lɛɛnyaŋ wɛli-kɛ́-maa “fa gbîŋ nî̃a-mɛni kɔ̀riɛ pu túɛ, va ǹíi ŋwàna a maa félaa.” (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 13:4, 5) Nɛnî a núu-kpune maa sɔlɔ ɓó a nina, ŋɛ́i a kɛ ŋɔlokuroi mɛi-káa ma. Kɛ́lɛ, nyíŋi a ŋɔsurɔ̂ŋ líi too pôlu gɛ̀ gáa yɛ̂ɛ ŋɔnɛnîi aâ bôlu fé mà. Mɛni ma, ífe ítãi kélee kɛ nɔ́ ílôloŋ mɛi-káa mɛni ma I nia ípɔ̂ŋ mɛni ma. Ítûa-pere su, ya pɔri nɛi mà à gɛ́ɛ ífe ípôlu fé ní mà nyaŋ nyíŋi a pâi gɛi nya máŋ e kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ nôloŋ mɛi-káa mɛni ma.

Sinâa, kili-ŋa-sia é kɛ́ kâa . . . é pîlaŋ berei ma ka pɔ̂ri tûai la a diai.” (1 Pîta 3:7) Gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ípɔ̂ŋ a pâi ŋɔtãi dámaa kɛi kálôloŋ m̀ɛi-káa mɛni ma. Díi nina ŋí aâ zɔlɔ-ɓói a pa pâi a fìi-kpɛɛ da lìi-too-polu bɔ a tãi tani-ŋa. Nyaŋ tãi tani-ŋa a pâi nìi-wanai kpîŋ ya, kɛ́lɛ, ífe ílii wana mà, kpɛ́ni fêi, “ǹúui a ǹíi maa sòŋ ǹɛ́lɛɛi é tɛ́ɛ ǹúui ma a taa yée mɛi ɣâlei.” (Záŋ-woo-ŋai 16:32) M̀ɛni ma, ílii-kpele ǹyéeì, I kpɔŋ maa tɛɛ bɔ.Záŋ-woo-ŋai 14:29.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Lóŋ-káa nâŋ: Kpɔŋ maa tɛɛ ínɛnîi pɔ́ kálôloŋ mɛi-káa mɛni ma, a nɛ̃ɛ ma e kɛ a kpíni. Tãi ya gɛ̀ sɛŋ takpɛ́ni-ŋa kɛi, m̀aa-yéŋ à gɛ́ɛ I kpɔŋ maa tɛɛ ínɛnîi pɔ nôloŋ mɛi-káa mɛni ma

  • Lóŋ-káa-lee: Ísurɔ̂ŋ a kɛ ŋwɛ̂lii e kpɔŋ ya nôloŋ mɛi-káa mɛni ma, fáa ma. A wala kpîŋ gɛ a berei ya ŋwɛ̂lii lai, ífe íwóo-see m̀a kɛ́lɛ, berei ya ŋwɛ̂lii e gɛ̀ lai, ǹɛ ma a wɛli-kɛ-maa-pere

 2 ÍTÛALAAI SU KPANÁŊ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Da ǹyaa dí kɛ́ a kpono tɔnɔ.” (Zɛ̂nɛse 2:24) Berei máŋ núu-kpune káa la káloai, e lɛɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ ka ípɔ̂ŋ kakáa nii a “kpono tɔnɔ.” Mɛni ma, ká kɔ́ ká kátûalaai su kpanáŋ.

Nɛyâa, kálíi e kɛ a nɛ̃ɛ gbɔŋ maai kápɔ̂ŋ-ni da dɛɛ ká pɔi mɛni ma. Ká sɛɣɛ̂i-fei wooi káa yɛ̂ɛ “ɓalo laa” woo di mɛni ma. (Záŋ-woo-ŋai 12:18) Sinâa, ka nɛ̀ kápɔ̂ŋ-ni dîa à gɛ́ɛ dímɛni kpanaŋɔɔ̂i káŋɛ́i, díwɛ́li kɛ́ ɓo káa. Ka dísɛɣɛi-fe ka dílaa-maa-tɛ m̀ɛni lɛ́lɛɛi da gɛi kákaayɔɔ̂i mɛni ma.Záŋ-woo-ŋai 31:10, 28.

“Tɔɔ núu da kélee fé mɛni lɛ́lɛɛ kɔ̀ri gbîŋ mɛni ma, kɛ́lɛ, é mɛni lɛ́lɛɛ kɔ̀ri ŋɔkɔlɛ-ma-nuui mɛni ma.” (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 10:24) M̀ɛnii ǹɛ́lɛɛi ípɔ̂ŋ mɛni mai, kɔ́ I gɛ̀ a tãi kélee. Ka ípɔ̂ŋ ka kánɛ̃ɛ-laai su kpanáŋ, ka kɛ yɛpɛ pu gîe ma. Ífe íkpîŋ líi-laa mɛni pu túɛ a pa nɛnî-mɛni da surɔ̂ŋ-mɛni-kɛɛ ma. Ka kɛ a ka kpáaŋɔɔ a kákîe maa mɛni. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛi: “Ka kánɛnî-ŋai ká kɛ́ tí kákîe-ni dîa kápɛrɛ-ŋai mu. Fɛ̂ɛ nɔ́ tãi da, à kɛ̀ a kákpɛtɛ-woo à gɛ́ɛ tãi kpua é lɔ́ káloai.” (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 7:3-5) Ka ípɔ̂ŋ ka mɛni-kpɛtɛɛ kɛ é pîlaŋ nyíŋi ma. Ka kákîe-ni wóo-ŋá-káa a nɛ́lɛɛ, ka kálii-kpele kákîe-ni yéeì, gɛ̀ ní kátûalaai su a pâi kpanánii.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ka tãi lɛ́ nyii káfeerɛŋɔ ka pɔri lónoi kákîe pɔ

  • Ka mɛni pɛlɛ-pɛlɛ ŋa kɛ kákîe-ni mì nyii a kátûalaai su kpanáŋ

 3 ÍLÔLOŊ TƆƆ A NƐ́LƐƐ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Berei e síɣe ílôloŋ-tãi ma yaâ gɔlɔ-pɔ̃yɛ maa-waa-ŋai kɔ́lɔŋ la, nyíi-ŋai da pɔri ítenîŋ tɔɔ̂i íɓalo-laai mɛni ma.” (2 Temeti 3:15) Ǹɛ́lɛɛi ká mɛni-kpɛtɛɛ kɛ é pîlaŋ berei ma ka pâi kálóŋ tɔɔi lai. Pɔri maa káa kwâtara mì à gɛ́ɛ e mɛni maa-kɔ́ri a nɛ̃ɛ ma kpîŋ gɛ ɓo ńee koo-ɓɔrɔŋ su. Nyaŋ tãi gwâtarai a kɛ nii la ńee koo-ɓoroŋ sui, a ńee da nâŋ lóno-woo loai kɔ́lɔŋ; e ńee lii-nɛ̃ɛ tãi da nii-wana tãi kɔ́lɔŋ máŋ. Ɣâla-pɔlɔ-ŋa lóno mì tãi máŋ gáa nii la a kwâtarai. Tɔ̃yâ ma, vé pâi m̀ɛni-ŋai kélee ŋá káai ma ya nónoi, kɛ́lɛ, nyíŋi a pâi kpɔŋ maa tɛɛi bɔ e kɔlɔ-lóno-mɛni wɛ́li a kɛtɛ.

Núu kuro-têɛ fé ma a pa Ɣâla-mɛni maa-kɔ́ri mɛni ma. Ka kɛ kákîe ma, ya Ziova fɛli, nôloŋ a pâi m̀ɛni-ŋai mɛnii ya mòi. (Dùtulɔnémé 11:19) Ka ǹyaa ka kɛ pêle-kɛi, lóno é pîlaŋ Ziova kpɛtɛ sãa dîa. (Ŋwule-woo-ŋai 78:3, 4) Ílôloŋ a kɛ ɓɔrɔi, a pâi íwɛli-kɛ-maai Ziova mɛni ma káai, gɛ̀ ní nya máŋ a pâi Ziova wɛlii.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ e tare tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ I ílôloŋ tɔɔ a nɛ́lɛɛ

  • Wóo-ŋuŋ-ŋa da mɛni-ŋuŋ-ŋa lɛ́ ílôloŋ ma à gɛ́ɛ e pɛlɛ dímaa-kɔ́riɛ ma a sómuɔ