Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 GƆLƆ KPINIŊ 7

Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ílóŋ Ma

Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ílóŋ Ma

“Fɛ̂ɛ ka dɔ̂ŋ-ŋai ŋí pɔ̃yɛ kálii gbɛ̃ ma ŋa sâa dɛɛ̂i kápɔi. Ka ǹɛ́ kálônii dîa. Ka doo díkili ŋá tãi ka kɛ̀ seeni la kápɛrɛ-ŋai lai, ka kɛ̀ siai bere-ŋai su, tãi ka kɛ̀ laa-ni lai, da tãi ka kámu siɣe lai.”Dùtulɔnémé 6:6, 7

Tãi Ziova e káalaa kɔ́ɔ pîlaŋ lai, e lôŋ-kaa-ɓela kɛ a dínî̃a-pɛlɛɛi mɛi-káa ɓela. (Kolâsɛŋ-ŋai 3:20) Gáa a lóŋ-kaa-ɓela ŋûa-kpiri à gɛ́ɛ di Ziova maa mɛni lɛ́ dílóŋ ma à gɛ́ɛ e Ziova wɛ́li, nyaŋ e kɛ a nuu lɛ́lɛɛ tínaa tuɛ-pere. (2 Temeti 1:5; 3:15) Ǹɛ́lɛɛi à gɛ́ɛ I ílóŋ kɔ́lɔŋ a ǹɛ́lɛɛ da nii su mɛni. Nyaŋ, ítûa-pere a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi dípɔ. Ziova maa mɛni à kɛ̀ ílíi su a gbanáŋɔɔ, ya pɔri ǹɛi ílóŋ ma.Ŋwule-woo-ŋai 40:8.

 1 TÛA A BERE SÎI ÍNÎ̃A-PƐLƐƐI DA PƆRI LƐƔƐI LA A YA DILÓNO ÍPƆ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Tɔɔ núu é mɛni mɛ́ni a maa félaa, é ǹóno-woo maa kpɛ́ɛ.” (Zẽe 1:19) Ya ŋwɛ̂lii ílônii di lóno ípɔ a tãi kélee? Gɛ̀ ní, ǹɛɛ naa di gáa à gɛ́ɛ ya pâi íwóli tɔɔ̂i dîa dakɛ lónoi ípɔ. Íŋɛ́i lɛ́lɛɛ lɛ dîa à gɛ́ɛ dílíi é kpele lónoi ípɔ. (Zẽe 3:18) À kɛ́ da gáa à gɛ́ɛ ílíi fé laa ní díyéeì, gɛ̀ ní dífe pâi díkoi mɛni ɓói ya. Kɛ́ a ílii-kpeleɛ ínî̃a-pɛlɛɛi yéeì, I nɛ̀ dîa a tãi kélee à gɛ́ɛ díwɛli káa ya.Mâafiu 3:17; 1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 8:1.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ílônii dakɛ ŋwɛ̂lii di mɛni ta sukula ya é pîlaŋ díkpîŋ dîa, íwóli tɔ́ɔ dîa

  • Ka diani ka zɛpɛ pu gîe ma a tãi kélee, ífe lóno nɔ́ dípɔ a dilia-woo-ɓó tãi

2 ÍWOLI TƆ́Ɔ DÎA I DÍWÓO ŊÁ KÁA

TLÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Ǹúui a ŋ̀óli tɔ̀ɔ a tare-pere sɛŋ-lɛɛ-mai, a mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓô.” (Záŋ-woo-ŋai 16:20) Tãi tani-ŋa ílônii dakɛ lónoi ípɔ, kɔ́ I díwóo ŋà-káa ma kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Kɛ́lɛ, e lɛɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ nî̃a-pɛlɛɛ da mɛni sukɛtɛ kpaa máŋ dilono a bere sîi nyii dífe gbɛ́tɛ ni. “Mɛni mɛni I lɛ́ɛ pâi zu-tòoi, à wàla kɛ́ tí, da pâi íkáai yɛ̂ɛ ɓoo-nuu.” (Záŋ-woo-ŋai 18:13) Ífe ílii-ŋwãna a ma felaa, kɛ́lɛ, ílii-kpele díyéeì.Záŋ-woo-ŋai 19:11.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Dakɛ lónoi, ífe díwóo tee díla kpaa máŋ I ílii-ŋwãna dîa a nɛ̃ɛ máŋ di ílii-too pôlu mɛni ɓó

  • Kɔ́ I íkili-ŋa-sia I bîlaŋ tãi ma ikɛ la yɛ̂ɛ diai; nyíŋi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ I m̀ɛnii da mòi ya I ŋá káa ma

 3 KÁWÓO E KƐ́-ZU-TƆNƆ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Ńoŋ, íwóli tɔ́ɔ ínâŋ ŋɔsɛŋ-lɛɛi ma.Ífe ílee ŋɔlia-wooi pîli.” (Záŋ-woo-ŋai 1:8) Ŋwala-walalaai nî̃a-pɛlɛɛ mɛi, Ziova e dɛɛ díkáa-ɓela pɔ. Ɓaa-kɛ-maa da woo-mɛni lɛ́ ílônii dîa. (Ifisɛŋ-ŋai 6:1-3) Nî̃a-pɛlɛɛ da gɔ́lɔŋ à kɛ̀ kákili-ŋa-siai (káwoo) fé zu tɔnɔ. (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 1:10) Káfe sóoŋ kálônii ŋɛ́i kpɛ́ni fêi, à gɛ̀ ɓaa-kɛ-maa fakɛ ǹî̃a-pɛlɛɛi yéeì kámɛni ma.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ka mɛni-kpɛtɛɛ kɛ é pîlaŋ berei ma ka pâi kálônii kula-maa kɛi la

  • À kɛ̀ ká ípɔ̂ŋ kákili-ŋa-siai káa a dakpɛ́ni-takpɛni é pîlaŋ kálônii kula-maa kɛ́-pere ma, ká kɔ́ ka káwóli tɔ́ɔ kákîe-ni dîa

 4 MƐNI KPƐTƐƐ KƐ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: “Sɛŋ lɛ́ lôloŋ ma berei a pɔ̂ri siâi la a zãai.” (Záŋ-woo-ŋai 22:6) À gɛ́ɛ ílônii dikɛ a núu lɛ́lɛɛ tínaa tuɛ-pere, va kɛ́ nɔ́ gbɔɔi yée ma. Fɛ̂ɛ nɔ́ I dítɔɔ a ǹɛ́lɛɛ, I sɛŋ lɛ́ dîa, I díkula-maa kɛ́. (Ŋwule-woo-ŋai 127:4; Záŋ-woo-ŋai 29:17) Nî̃a-pɛlɛɛ kula-maa-kɛɛ fé nɔ́ a dílókwaa, kɛ́lɛ, ya pɔri dília-woo ɓói, I tɔ̂ŋ-ŋa tɛɛ dípɔ I nɛ̀ dîa m̀ɛnii gɛ̀ ikɛ dɔ̂ŋ-ŋai tí tɛɛ dípɔi. (Záŋ-woo-ŋai 28:7) E tee nyíŋi ma, kpɔŋ maa tɛɛ dípɔ à gɛ́ɛ di Ziova ŋɔwooi wɛ́li da berei da pɔri siai la a ǹî̃a-woo-ŋai zui a tãi kélee. (Ŋwule-woo-ŋai 1:2) Nyíŋi a pâi kpɔŋ maa tɛɛi dípɔ à gɛ́ɛ mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ kili e kɛ́ díyéeì.Ibulu-ŋai 5:14.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Nɛ́ ílônii dîa à gɛ́ɛ Ɣâla káa a nuu-kpɔɔ nyii da pɔri laai a ǹyaai

  • Kpɔŋ maa tɛɛ dípɔ à gɛ́ɛ di mɛni lɛ́lɛɛ da mɛni nyɔ́mɔɔ loai kɔ́lɔŋ; di gwaa nyɔ́mɔɔ-ŋai ŋɔŋ-kɔli fãa ŋa da nuu-kaŋ káa kpɔara. Mó dîa à gɛ́ɛ dífe nɛ̀ɛ naa núu da fé pêle-nyɔ́mɔɔ kɛ́ a dîa, kpɛ́ni fêi, nî̃a-pɛlɛɛ kara ɓela daâ támaa

“Sɛŋ lɛ lôloŋ ma berei a pɔ̂ri siâi la a zãai”