Íkaayɔɔ̂i A Pɔri Kɛi Lii-nɛ̃ɛ Su

Ítûalaai da íkaayɔɔ̂i da pɔri kɛi lii-nɛ̃ɛ su à kɛ̀ ka sia a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-wooi.

Gɔ́ɔ-pîlanii

Íkaayɔɔ̂i a pɔri kɛi lii-nɛ̃ɛ su à kɛ̀ ka sia a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-woo-ŋai gɔlɔ-kpuai ŋí sui.

GƆLƆ-KPINIŊ 1

Íkili Kɛ́ Ɣâla Ma À Gɛ́ɛ Lii-nɛ̃ɛ É Kɛ́ Ítûalaai Su

Marê-kɛɛ feerɛ sukulai a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i ípɔ I ítûalaai su kpanaŋ.

GƆLƆ-KPINIŊ 2

Káfe Wulu-wulu Kpɛ̀

I laai la ka wàla wulu-wulu kpɛ dûalaai su gɛ̀ ní m̀ɛnii kélee aâ kpɛɛ?

GƆLƆ-KPINIŊ 3

Mɛni A Too Káloai, Ka Pɔri Gbɛ́tɛi Léŋ

Tûalaa su-ɓela tûa-pere a nɛ à kɛ̀ lii-nɛ̃ɛ káa dítûalaai su, zu kpanaŋɔɔ, kpaa vé tí.

GƆLƆ-KPINIŊ 4

Kâpa Kɔlɛ A Tare-pere

Téniŋ-ɓo da sã́a-laa da kpɔŋ maa tɛɛ léŋ kápɔ?

GƆLƆ-KPINIŊ 5

M̀ɛnii Ká Pɔri Gɛi À Gɛ́ɛ Lii-nɛ̃ɛ E Kɛ Ka Loai Ka Kákáa-ɓela

Ya pɔri ɓaa-kɛ-maa tɛɛ̂i íkáa-ɓela pɔ́ íkɛ ŋɔ́nɔ ítûalaai maa mɛni pu tûɛ.

GƆLƆ-KPINIŊ 6

Lóŋ-káa a Tûalaa Maa-fáleŋ-pere Kɛ Léŋ

I laai la lóŋ-káa a pâi kátûalaai su kpananii?

GƆLƆ-KPINIŊ 7

Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ílóŋ Ma

Nî̃a-pɛlɛɛ kula-maa-kɛɛ fé nɔ́ a dílókwaa.

GƆLƆ-KPINIŊ 8

Mɛni-kpɔlu A Tòo Káa

Kpɔŋ maa lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓó.

GƆLƆ-KPINIŊ 9

Ká Íkaayɔɔ̂i Ka Ɣâla-mɛni kɛ Gîe Ma

Ká pɔri kákáayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́riɛ ŋaa-nɛ̃ɛ kulai léŋ?