Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 14

Kpɔŋ-gîe-ma Káa Ɣâla Yéeì Lé Mɛni Ma?

Kpɔŋ-gîe-ma Káa Ɣâla Yéeì Lé Mɛni Ma?

1. Lé mɛni ɓe Ɣâla e Izuɛ lônii kpɔŋ la gîe mai?

Ɣâla e Eɓerayɛ̃ɛ ǹônii ŋatɛ gîe ma e dikɛ a lɔii-ŋuŋ tɔnɔ e tɔ̂ŋ tɛɛ dipɔ. E nɔii-ŋuŋ láa see a Izuɛ kpɛ́ni fêi Izuɛ lônii nɔ́ ɓe diyée see dɔ̃yâi Ɣâlai fɛli pere mu; nyàŋ dia nɔ́ ɓe dakáa ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi káa. (Wule-woo-ŋa 147:19, 20) M̀ɛni ma, Izuɛ e kɛ́ a lûa, núu sîi kélee mɛni ma ŋeniɛi gwaa kélee.​—Zɛnɛse 22:18 Lóno.

Ɣâla e Izuɛ lônii siɣe à gɛ́ɛ dikɛ a ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai. M̀ɛnii kɛ́ a diai a nɛ à gɛ́ɛ núu á mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓo à kɛ́ a Ɣâla ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi káa. (Dutɛrɔnome 4:6) Tɔ̃yâ ma, Izuɛ lônii sârai, núu-kpune dakáa pɔri dɔ̃yâi Ɣâlai kɔ́lɔŋni.​—Azaya 43:10, 12 Lóno.

2. Lé mɛni ɓe dɔ̃yâi kôrai-ɓelai dikáa la zu-tɔnɔi?

Kóraŋ támaa tɛɛ pôlu mai, Izuɛ lônii dife ŋɔ́nɔ kɛ́ ní Ziova nĩ̂a-mɛni kɛi nya ɓe Ziova e dimaa fáleŋ a kôrai tóli kpɔŋ. (Maafîu 21:43; 23:37, 38) Sâa, Izuɛ lônii pɔ́ɔ ŋa, dɔ̃yâi kôrai-ɓelai dikáa a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai.​—Dikɛ-mɛni-ŋai 15:14, 17 Lóno.

Yîsɛ e ŋɔpôlu ɓelai kpɔŋ dikîe ma à gɛ́ɛ di Ɣâla wóo ɓó, di lɔii kélee su ɓela kɛ́ a bôlu ɓela. (Maafîu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Díi ŋí káa nâa lii gbɛɛ ŋá, m̀ɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ ɣeniɛi ŋí kpɛɛ ŋá ma. Tãi maa ŋuŋ káa ŋí Ziova aâ núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa lɔii ŋuŋ támaa su, kɛ́ zu-tɔnɔ dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii su. (M̀ɛni-lɛɛi 7:9, 10) Dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai di ŋátɛɛi gîe ma à gɛ́ɛ di dikîe-ni fɔrɔ, di kpɔŋ maa tɛɛ dikîe-ni pɔ. Di koyâŋ su, m̀ɛnii kûa maa kɔ́ri ŋâla-kɔlɔi su ɓɛ perei ǹya ɓe da maa kɔ́ri ŋeniɛi gwaa kélee.​—Ibulu 10:24, 25 Lóno.

 3. Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai di kpɔŋ-gîe-mai sâa kɔ́ɔ e pîlaŋ léŋ?

Góraŋ 1870 su, núu kpulu loŋ nyii-ŋai kɛ́ ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́rii di pɛlɛ dɔ̃yâi-ŋai ŋâla-kɔlɔi sui nûa da wɔlɔ noôi, kulai panaŋma. Dikɛ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ Yîsɛ e kôrai-tóli-kpɔŋ kɔ́ɔ pîlaŋ à gɛ́ɛ di ɣâla-wóo ɓo; nya ɓe di pɛlɛ ŋâla-wooi ɓoɔ ma nɔii kélee su. Góraŋ 1931 su ɓe, di ǹáai Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai siɣe la.​—Dikɛ-mɛni-ŋai 1:8; 2:1, 4; 5:42 Lóno.

4. Gbɛ̂ɛ ɓe Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai diɣâla-woo ɓo tíi teniŋ tɔɔ̂i?

Yîsɛ saa pôlu mai, kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai di mɛni lɛ́lɛɛ támaa sɔlɔ ɓo ǹúu-pɔlɔ-ŋai kɛ́ kôrai-toli-kpɔŋ kélee laa tuɛi yéeì, nyii ŋai Yîsɛ siɣe a kôrai tóli-kpɔŋ mɛi núui. (Dikɛ-mɛni-ŋai 16:4, 5) Bere sîi tɔnɔi ŋí su, Ziova ŋɔsêre-fa kɛ́-ɓelai nɔii gwaa kéleei da kpɔŋ maa sɔlɔ ɓo ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ ŋeniɛi gwaa-kélee láa tuɛi yéeì. Da Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai diwoŋo-ŋai lɔii takpɛ́ni-ŋá su mɛi káa, nyii-ŋai ŋâla-kɔlɔi penei e tɛ́ɛ sîi woo ŋɔ ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu mɛi da ma dikɛ bɔ̃yɛ gɛ̀ ní, dikɛ ŋá-kɔlɛ. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ ŋeniɛi gwaa-kélee láa tuɛi, da sâa kpɔŋ maa tɛɛi kôrai-toli-kpɔŋ pɔ e tɛ́ɛ ŋɔwala ŋuŋ tɔnɔ ma. Kôrai-toli-kpɔŋ kélee su, zinâai nyii-ŋai ditûa pere da dikɛ-ɣeniɛi a nɛ́ à gɛ́ɛ m̀ɔ̂leŋ káa dikponôi, da dikɛ a kôrai-toli-kpɔŋ laa tûɛ ɓela. Zinâa-ŋai ŋí da Ɣâla ŋɔɓala-kpului mɛi káa a wɛ́li-kɛ-maa pere.​—1 Pitɛ 5:2, 3 Lóno.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dikáa zu-tɔnɔ á gɛ́ɛ di duŋ lɛ́lɛɛi ɓó di nûa kɛ́ a kôrai pôlu ɓela. Yɛ̂ɛ zia ɓelai, kûa ɣâla-woo ɓò pɛ́rɛ kélee la tɛitɛi. (Dikɛ-mɛni-ŋai 20:20) Diai ŋwɛ̂lii di ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́ri, kûa ŋâla-kɔlɔi ŋá lɛ́ dia. Kɛ́lɛ, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dife nɔ́ a kpɔŋ-gîe-ma, kúkáa a núu-suu tɔnɔ wɛ́li-kɛ-maa nâŋ tɔnɔ yée mu. Tɔ̃yâ ma, kúkáa a káayɔɔ tɔnɔ, nyàŋ kúkpáaŋɔɔ̂i kúkîe ní mɛni ma. (2 Tɛsɛloniɛŋ 1:3) Ei Ziova ŋɔnûai dikpɔŋɔɔ̂i dikîe ma à gɛ́ɛ di Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛi, nyàŋ à gɛ́ɛ dikpɔŋ nûa diai, dia ɓa nûai nyii lii-see da lii-laa káa diyéeì nɔii mai.​—Wule-woo-ŋa 33:12; Dikɛ-mɛni-ŋai 20:35 Lóno.