Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 12

Ya Pɔri Lɛɣɛi Léŋ A Ɣâla?

Ya Pɔri Lɛɣɛi Léŋ A Ɣâla?

1. Ílaai la Ɣâla a ŋ̀óli tɔ́ɔ núu kélee fɛli-wóo ma?

Ɣâla a núu sîi kélee tôli à gɛ́ɛ di lɛɣɛ a ǹyaa, di vɛli. (Wule-woo-ŋa 65:2) À nɛ̃ɛ máŋ e kɛ́ tí, va ŋ̀óli tɔ́ɔ fɛli-wóo kélee ma. Gbakoloi nyii a ŋɔnɛniî soŋ a nyɔ́mɔɔ̂i, Ɣâla fa ŋ̀óli tɔ́ɔ vɛli-wóo ma. (1 Pitɛ 3:7) Tãi Izuɛ lônii dakáa mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ lai, Ɣâla fa káa ŋ̀óli tɔ́ɔ di fɛli-wóo ma da wàla diyée kula m̀ɛni nyɔ́mɔɔ-ŋai su. Ee Ziova a nɛɛ naa à gɛ́ɛ kú lóno bɔi, gáa a mɛni lɛ́lɛɛ, kúfe ziɣe a voaŋɔɔ. Kɛ́lɛ nyàŋ, Ɣâla a ǹyée see sɔnyɔ̂ŋ ɓela fɛli-wóo mu à kɛ́ da diyée kula sɔnyɔ̂ŋ kɛ́ɛ su.​—Azaya 1:15; 55:7 Lóno.

2. Kûa pɔri Ɣâla fɛlii léŋ?

Ziova nɔ́ ɓe kú vɛli kpɛ́ni fêi ǹya ɓe kú kpɛ́tɛ, nyàŋ, ǹya ɓa dɔ̃yâ Ɣâlai. (Maafîu 4:10; 6:9) Ee kú kélee kúkáa a sɔnyɔ̂ŋ ɓelai, màa nɛ̃̂ɛi kú Ɣâla fɛli Yîsɛ láa su kpɛ́ni fêi ǹya ɓe saa kusɔnyɔ̂ŋ mɛni ma. (Zɔ̂ŋ 14:6) Ziova fé ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ kú vɛli a wóo sîi tɔnɔ tãi kélee nyii kú maa kɔ́ri kɔlɔ sui kpaa máŋ di nɛ kûai. Kɛ́lɛ, a ŋwɛ̂lii kú vɛli e kula kúlíi su.​—Maafîu 6:7; Felepiɛŋ 4:6, 7 Lóno.

Ziova a kúfɛli-wóo mɛni a nɛ̃ɛ máŋ kú vɛli ninîŋ-woo su. (1 Sâmia 1:12, 13) A kútólii à gɛ́ɛ kú vɛli a tãi kélee; ɣele-wala da ɣele-wulii, mii-sɛŋ mii tãi, da tãi kûa kɛ́ la mɛni-kpɔlu sui.​—Wule-woo-ŋa 55:22; Maafîu 15:36 Lóno.

3. Lé mɛni ɓe Kôrai-ɓela da koyâŋ too lai?

À gɛ́ɛ kú lɛɣɛ a Ɣâla vé a yɛpɛ kpɛ́ni fêi kúkáa nûa sama nyii-ŋai laa-la fé diyéeì Ɣâla m̀ɛni mai, diai da ŋɔkono-tee-ŋai siɣe a lɛ́ɛi. (2 Temete 3:1, 4; 2 Pitɛ 3:3, 13) Maa mɛni ma, ǹɛ̂lɛɛi kúkɛ́ goyâŋ su a tãi kélee à gɛ́ɛ kú kúkîe ní fɔrɔ.​—Ibulu 10:24, 25 Lóno.

 Kûa lɛɣɛ a diai Ɣâla wɛ́lini, a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kûa máŋ kú lɛɣɛ a Ɣâla. Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dikoyâŋ su káa a kwa lɛ́lɛɛ ma kûa pɔri kúkîe-ni líi-see-wóo ɓoi naai.​—Lomaŋ 1:11, 12 Lóno.

4. Ya pɔri lɛɣɛi léŋ a Ɣâla?

Ya pɔri lɛɣɛi a Ziova à kɛ́ ya íkili-ŋá sia a gbanaŋɔɔ e pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ya maa kɔ́ri ŋâla-kɔlɔi sui ma. Íkili-ŋá sia I bîlaŋ m̀ɛni ma ya pɔri maa kɔ́ri ŋɔtíi-ŋai, ŋɔlia-woo-ŋai da ŋɔkono-tee-ŋai sui. Ɣâla fɛliɛ da kili-ŋá sia da gɛ̀ kú berei káa Ɣâla ŋɔwɛ́li-kɛ-maai da ŋɔtárei kɛtɛɛi lai.​—Zasua 1:8; Wule-woo-ŋa 1:1-3 Lóno.

Ya ŋɔ́nɔ pɔri lɛɣɛi a Ɣâla à kɛ́ ya íkili kɛ́ m̀a, I ílaa-lai pu gbonôi. Kɛ́lɛ, laa-la káa yɛ̂ɛ sí-sɛŋ. Nyàŋ, yɛ̂ɛ berei da ya pu la sí-sɛŋ ma à gɛ́ɛ e ɓɔrɔi, kûa kúlaa-lai ŋá kɔ́ŋ à kɛ̀ kûa kú kili-ŋá sia e pîlaŋ m̀ɛnii ma, gɛ̀ kúkɛ́ ǹaa-lai sui ma.​—Maafîu 4:4; Ibulu 11:1, 6 Lóno.

5. Ya lɛɣɛ a Ɣâla, lé ɓe ya pai zɔlɔ ɓoi?

Ziova kpáaŋɔɔ̂i ŋɔwɛ́li-kɛ-maa ɓelai mɛni ma. A dimaa kɔ̃ɔ sɛŋ kélee yéeì nyii a dilaa-lai da diwɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa kili-kɛ-zui su karai. (Wule-woo-ŋa 91:1, 2, 7-10) A kúlia-wóo ɓo e pîlaŋ gɛ́-ŋeniɛi ma nyii a kúfúlu-laai, kɔlɔ-ponoi, da kúlíi-nɛ̃ɛi su karai. Ziova a kɛ́-ɣeniɛ kɛ́ pele lɛ́lɛɛ lɛ́ kûa.​—Wule-woo-ŋa 73:27, 28; Zĩi 4:4, 8 Lóno.