Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 7

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

1. Lé ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Lé ɓe Zîsɛ kɛ a Kâloŋ lɛ́lɛɛi?—MÂKI 1:40-42.

Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai ɓa gɔ̂mɛnɛi nyii gáa Ɣâla taai. Ɣâla ŋɔgɔ̂mɛnɛi a pai ŋeniɛi ŋí su gɔ̂mɛnɛ-ŋai kélee su-karai; e see dipɔ́ɔ ŋá, e gɛ̀ Ɣâla nĩ̂a-mɛni é kɛ nɔii ma yɛ̂ɛ berei gáa la Ɣâla taai. Gáa a tuŋ lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai a pai m̀ɛni-ŋai ŋí kɛi. Tãi kpua yée mu, m̀ɛni-ŋai núu-kpune a ŋwɛ̂lii gɔ̂mɛnɛ yéeì Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai a pai dikɛi. Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai a pai gɛi núu sîi kélee ŋeniɛi sui dikɛ̀-zu-tɔnɔ.​—Danîa 2:44; Maafîu 6:9, 10; 24:14 Lóno.

Kâloŋ-laa kélee ŋɔkâloŋ káa ma. Ziova e ǹóŋ Yîsɛ Kôrai kɛ́ a kâloŋ ŋɔkâloŋ-laai mɛi.​—M̀ɛni-lɛɛi 11:15 Lóno.

Viloi Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai? su káa.

2. Lé ɓe Yîsɛ kɛ́ a Kâloŋ lɛ́lɛɛi?

Ɣâla ǹóŋ káa a kâloŋ lɛ́lɛɛ kpɛ́ni fêi gòi lɛ́lɛɛi ma, zɔŋ lɛ́lɛɛ tela dɔɔ̂i kpanaŋɔɔ tɔ̃yâ maa mɛni ma. (Maafîu 11:28-30) Máŋ, ŋwala-walai gɛ̀ pɔri kpɔŋ maa tɛɛi núu-kpune pɔ kpɛ́ni fêi a pai kɛi a kâloŋ nɔii mɛi. M̀u siɣeɛ saa yéeì pôlu ma, e tɛ̀ Ɣâla taa e see Ziova láa-mii yée mɛi, gɛ̀ màa-kpɛ́ŋ kɛ̀ à gɛ́ɛ Ɣâla e gɛ́ a kâloŋ. (Ibulu 10:12, 13) Naa loŋ kɛ́ɛ tí, Ɣâla e gɛ̀ a kâloŋ ŋɔkâloŋ-laai mɛi.​—Danîa 7:13, 14 Lóno.

3. Gbɛ̂ɛ ní ɓe pai kɛi a Yîsɛ yée mu Kâloŋ-ŋai?

Ǹúu kpulu nyii Ŋâla-kɔlɔi a di tóli a “ǹúu maa waa-ŋai” ɓe pai kɛi Ɣâla taa a Yîsɛ yée mu kâloŋ-ŋai. (Danîa 7:27) Ǹúu kpulu maa waa-ŋai maa-ŋuŋ ɓe kɛ́ a Zia-ɓelai. E siɣe Zia-ɓelai ditãi ma e too sâa ma Ziova káa níi ǹúu kpulu maa waai ɣɛ́ɛi núu-kpune sáma. Yɛ̂ɛ Yîsɛ, dia máŋ da dimu-siɣe saa yéeì a mɔ̂leŋ kpono.​—Zɔ̂ŋ 14:1-3; 1 Kɔleŋtiɛŋ 15:42-44 Lóno.

 Núu ɣɛɛlu ɓe pai lii Ɣâla taa? Yîsɛ e mo nyɛɛ dikáa a “ɓála-kpulu loŋ” (Lûu 12:32, NW) Da pai kɛi a núu wala ŋuŋ tɔnɔ pôlu wala búu náaŋ kao náaŋ (144,000). Dia ɓe pa kɛi a gâloŋ-ŋai nɔii mɛi da Yîsɛ ní.​—M̀ɛni-lɛɛi 14:1 Lóno.

4. Lé ɓe kɛ́ tãi Yîsɛ e Gâloŋ-laai sɔlɔ ɓó lai?

Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai e pɛlɛ tíi kɛ́ɛ ma góraŋ 1914 su. * M̀ɛnii maa ŋuŋ Yîsɛ e gɛi ɓe kɛ́ e Séetìŋ da ŋɔnyînaŋ nyɔ́mɔɔ-ŋai too nɔii ma. Nyíŋi e séetìŋ líi-wana e pɛlɛ mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛ ma nɔii gwaa kélee. (M̀ɛni-lɛɛi 12:7-10, 12) E siɣe tãi tí ma e too sâa ma mɛni nyɔ́mɔɔ aâ nâa támaa nɔii ma. Kɔ́, puru kpaya-kpaya, bɛlɛɛ núu-paa kɔlɔ fela-ŋa dia da lɔii-kɛ́-kpɛ̃liŋ gɛ̀-wolo-zu dikáa a “ŋɛi-kɛ maa-ŋai” nɛ́i à gɛ́ɛ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai pa tãi nɔii ma aâ lɛɣɛ.​—Lûu 21:7, 10, 11, 31 Lóno.

5. Lé ɓe Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai a pai gɛi?

Ŋâla wóo ɓo tíi sârai, Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai káa nâa pai a núu-sîi támaa dikîe-ma lɔii ŋuŋ támaa su. Ǹúu ŋɔmiliyɔ̃ŋ támaa nyii-ŋai dilíi-maa yeŋɔɔ̂i da diyée seei Yîsɛ ŋɔkâloŋ-laai mu. Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai a pai dimaa-kɔ̃ɔi à kɛ́ zɔnyɔ̂ŋ ɣeniɛ ŋí su-karai. M̀ɛni ma diai kélee ŋwɛ̂lii di mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓó Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai yéeì, màa nɛ̃̂ɛi di diyée see Yîsɛ ŋɔkâloŋ-laai mu di ŋ̀óo mɛni.​—M̀ɛni-lɛɛi 7:9, 14, 16, 17 Lóno.

Góraŋ wala-tɔnɔi (1,000) yée mu, Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai a pai gɛi Ɣâla kpɛ́tɛ-mɛni e pîlaŋ núu-kpune ma ŋa-see e kɛ́. Nɔii gwaa kélee a pai kɛi a páledai. Gbɛɛ ŋái, Yîsɛ a pai gâloŋ-laai tɛɛi pôlu ǹâŋ pɔ. (1 Kɔleŋtiɛŋ 15:24-26) I núu da kɔ́lɔŋ nyii ya ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I duŋ lɛ́lɛɛi bîlaŋɔɔ̂i Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai mai ɓó ma?​—Wule-woo-ŋa 37:10, 11, 29 Lóno.

 

^ par. 6 Ya kɛ́ ŋwɛ̂lii I gɔ́lɔŋ berei ŋâla-kɔlɔi e wɔlɔ lóno la naa-tuɛ e pîlaŋ góraŋ 1914 mai, gɔlɔi Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa? naa 217-220 Lóno.