Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 6

Lé Kili-kɛ-zu Ɓe Zaa-ɓelai Yéeì?

Lé Kili-kɛ-zu Ɓe Zaa-ɓelai Yéeì?

1. Duŋ lɛ́lɛɛ zaa-ɓelai mɛni mai ǹya ɓa lé?

Tãi Yîsɛ e kɛ́ la Bâteni Zerûsalɛŋ kɔlɛi, e m̀ɛni à gɛ́ɛ nâoi Lâzara aâ saa. Zaa aâ nâa gɛ́ a folo náaŋ. Yîsɛ e li m̀olôŋ la da Máatɛ̀ e pɛlɛ Mêri ma Lâzara zaɓɔlɔni. Naa loŋ kɛ́ɛ tí, kpɔŋ è too m̀olôŋ la. Íkíli ŋá sia I bîlaŋ berei Máatɛ̀ da Mêri dilíi e nɛ̃ɛ lai tãi Yîsɛ e disaɓɔlɔ mu siɣe la saa yéeì!​—Zɔ̂ŋ 11:21-24, 38-44 Lóno.

Máatɛ̀ e kɛ́ a duŋ lɛ́lɛɛi kɔ́lɔŋɔɔ e pîlaŋ zaa-ɓelai dia. E kɛ́ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ Ziova a pai zaa-ɓelai mu siɣêi dikɛ ŋɔ́nɔ nɔii ma wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.​—Zôo 14:14, 15 Lóno.

2. Kwa saa lé ɓe a kɛ́ a kûai?

Ɣâla e m̀o Adaŋ ma nyɛɛi: “Íkaa a pɔ̂rɔ, nyaŋ ya pâi liî pôlu pɔ̂rɔ pɔ́.”​—ZƐNƐSE 3:19.

Ɣâla e núu-kpune kpɛ́tɛ a pɔ̂rɔ. (Zɛnɛse 2:7; 3:19) Kúfe a Mɔ̂leŋ núu-kpune kɔlɔ su. Kúkáa nɔ́ a núu-kpune, kwa saa mɔ̂leŋ ta fa kula kúkponôi à gɛ́ɛ e ɣeniɛ kɛ́ kwaa ta mà. Kwa saa kúŋuŋ-kpɔrɔ da kúkíli da saa. Nya ɓe gɛ̀ tãi Lâzara e mu sîɣe la saa yéeì, vé mɛni ta ɓó ní nûai dia kɛ́ a ǹyaa zaa pôlu ma kpɛ́ni fêi núu a saa gili a saa.​—Wule-woo-ŋa 146:4; Ikilisiati 9:5, 6, 10 Lóno.

Ílaai la núu a saa Ɣâla a bili ŋɔŋ su Dɛ̂ɓele taa? Tãi Ŋâla-kɔlɔi aâ nɛ la à gɛ́ɛ zaa-ɓelai kíli fé diyéeì nyàŋ difé mɛni ta kɔ́lɔŋ; Dɛ̂ɓele taa ŋɔŋ mɛni káa a lɛ́ɛ à gɛ́ɛ di Ɣâla láa kara. Tɔ̃yâ kpîŋ ma, núu piliɛ ŋɔŋ su à gɛ́ɛ e mɔ̃lɛ a Ɣâla líi wana a ŋánaa.​—Zɛlemaya 7:31 Lóno.

 3. Zaa-ɓelai da pɔri lónoi kúpɔ́?

Zaa-ɓelai difa pɔri lónoi kúpɔ kpaa máŋ di m̀ɛni mɛni. Kɛ́lɛ, nyînaŋ-nyɔ́mɔɔ-ŋai da dikpɔɔi kɛ́ yɛ̂ɛ diai daâ saai dikɛ lòno nûa pɔ. (2 Pitɛ 2:4) Ziova fé ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ ku lóno zaa-ɓelai pɔ kpaa máŋ núu a saa, ku zaa pama.​—Dutɛrɔnome 18:10, 11 Lóno.

4. Gbɛ̂ɛ ɓe pai mu siɣêi saa yéeì?

Ǹúui ŋɔmiliyɔ́ŋ támaa m̀olôŋ sui da pai dimu siɣêi saa yéeì dikɛ́ nɔii ma. Nûai dani-ŋá kpîŋ difé kɛ́ tí a Ɣâla kɔ́lɔŋɔɔ̂i nyàŋ dikɛ mɛni nyɔ́mɔɔ-ŋa kɛi da pai dimu siɣêi saa yéeì.​—Lûu 23:43; Dikɛ-mɛni-ŋai 24:15 Lóno.

Dia pai dimu siɣêi saa yéeì da pai Ɣâla mɛni maa-kɔ́ri di dilaa-lai lɛ́ Yîsɛ kponôi à kɛ́ da ŋ̀óo mɛni. (M̀ɛni-lɛɛi 20:11-13) Nûai pai dimu siɣêi saa yéeì di mɛni lɛ́lɛɛ kɛi, da pai kɛi ɣeniɛ wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.​—Zɔ̂ŋ 5:28, 29 Lóno.

5. Lé ɓe m̀u-siɣe saa yéeì a nɛi kûa e pîlaŋ Ziova ma?

Ɣâla e kili-kɛ-zu tɛɛ zaa-ɓelai pɔ kpɛ́ni fêi, e ǹóŋ tɛɛ à gɛ́ɛ e sáa kúmɛni ma. M̀u-siɣe saa yéeì a Ziova ŋɔwɛ́li-kɛ-maai da ŋɔɓɛlɛ-seei lɛ́ kûa a zu ponoɔɔ. Zaa-ɓelai da dimu-siɣe gbɛ̂ɛ kpɔi ɓe ya ŋwɛ̂lii I gáa?​—Zɔ̂ŋ 3:16; Lomaŋ 6:23 Lóno.