Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 2

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâi Ɣâlai?

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâi Ɣâlai?

1. Lé mɛni ɓe ǹɛ̂lɛɛi la à gɛ́ɛ kú Ɣâla Wóo mɛni?

Dɔ̃yâi Ɣâlai ɓe sɛŋ kélee kpɛ́tɛ. Kúfe ŋɔfúlu-laai kɔ́ɔ pîlanii kɔ́lɔŋ, nyàŋ vé pai wɔlɔ saai. (Wule-woo-ŋa 90:2) Duŋ lɛ́lɛɛi ŋâla-kɔlɔi sui nya ɓe ŋuŋ e kula ǹyéeì. (1 Temete 1:11) Ee Ɣâla ɓe kú kpɛ́tɛi, ǹɛ̂lɛɛi à gɛ́ɛ kú ŋ̀óo-mɛni, kú ǹĩ̂a-mɛni kɛ́.​—M̀ɛni-lɛɛi 4:11 Lóno.

2. Ɣâla káa yɛ̂ɛ lé?

Núu da kélee fé ta wɔlɔ Ɣâla káa ní kpɛ́ni fêi gáa a mɔ̂leŋ. Ŋɔfúlu-laai tɛɛ́i núu-kpune ŋɔfúlu-laai ma. (Zɔ̂ŋ 1:18; 4:24) Kɛ́lɛ nyàŋ, kwa Ɣâla tûa-pere da ŋɔkili-ŋa-siai káa gbɛ́tɛ sɛŋ-ŋa su. M̀ii-sɛŋ sîi támaai da zi-sɛŋ-ŋai da nɛ kwa à gɛ́ɛ Ɣâla káa a wɛ́li-kɛ-maa da tare Ɣâla. Ŋelei da nɔii dikpɛ́tɛ pere a nɛ à gɛ́ɛ Ɣâla wala-walai.​—Lomaŋ 1:20 Lóno.

Kwa ŋâla-kɔlɔi lóno gɛ̀ ní kwa pai mɛni támaa maa-kɔ́ri e pîlaŋ Ɣâla tûa-pere ma. Ŋâla-kɔlɔi a m̀ɛni-ŋai Ɣâla e ŋwɛ́lini da nyii-ŋai vé ŋwɛ́lini lɛ́ kwa, gɛ̀ ŋɔnɔ berei lɛ́ kwa Ɣâla a tûa la a núu-kpune da berei a tûa la a kûa, kwa pɔara-mɛni-maa kɛi.​—Wule-woo-ŋa 103:7-10 Lóno.

3. Ɣâla láa ɓa Gbɛ̂ɛ?

Yîsɛ e m̀o nyɛɛi: “Kúnâŋ gáa ŋelei sui, tɔɔ kú íláai siɣe a maa-waa.” (Maafîu 6:9) Núu tani-ŋa da dóli a dakpɛ́ni-takpɛ́ni dikɛ́ dóli a Ɣâla kpaa máŋ kunúu-namui; Kɛ́lɛ Ɣâla láa káa nɔ́ tɔnɔ. Kpɛlɛɛ-woo su, ǹáa ɓai Ziova. Kɛ́lɛ núu tani-ŋa da kɛ́ ma Yâawɛ.​—Wule-woo-ŋa 83:18 Lóno.

Ɣâla-kɔlɔ támaa su, bɔ̃yɛ ɓela daâ ǹáa kula zu, da maa-fáleŋ a kunúu-namui kpaa máŋ Ɣâla. Kɛ́lɛ tãi di ŋala-kɔlɔi pɔ̃yɛ la a maa-ŋuŋ, Ɣâla láa e kɛ́ zu e tɛɛ 7,000 (wala lɔ́ɔlu mɛi feerɛ) ma. Yîsɛ e Ɣâla láa lɛ́ diai dia e Ɣâla mɛni lɛ diai.​—Zɔ̂ŋ 17:26 Lóno.

Viloi Ɣâla Láa Ɓa Gbɛ̂ɛ? su káa.

4. Ziova kpáaŋɔɔ̂i kú mɛni ma?

Yɛ̂ɛ ŋwɛ́li-kɛ-maa nâŋ ŋí, Ɣâla kpáaŋɔɔ̂i kúmɛni ma a nɛɛ máŋ kú kɛ́ mɔ̃lɛ

Ílaai la berei núu-kpune támaa da mɔ̃lɛi lai a nɛ à gɛ́ɛ Ziova fé kpáaŋni kú mɛni ma? Nûa tani-ŋa da m̀o diyɛɛ Ɣâla a kú sukɔɔŋ a mɔ̃lɛ laa, kɛ́lɛ nyíŋi fé a tɔ̃yâ.​—Zĩi 1:13 Lóno.

Ɣâla aâ ɓaa kɛ́ kwa kpɛ́ni fêi a ǹɛɛ naa kú kúlíi-su mɛni kɛ́. Gáa a líi-nɛ̃ɛ mɛni à gɛ́ɛ Ɣâla a ǹɛɛ naa kú gbɛ́tɛ kúlíi-su à gɛ́ɛ kú vɛli kpaa máŋ kúfe vɛli. (Zasua 24:15) Kɛ́lɛ núu támaa nĩ̂a-mɛni ɓa di mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ a di ɓarâŋ, m̀ɛni ɓe mɔ̃lɛ-laa támaai la ɣele ma. Ziova líi a too pôlu a m̀ɛnii nyɔ́mɔɔ-ŋai ŋí káa gɛ̀ kɛ́.​—Zɛnɛse 6:5, 6 Lóno.

Ziova káa a Ɣâla nyii gbáaŋɔɔ̂i kú mɛni ma. A ŋwɛ̂lii kúfúlu-laa ŋãa-nɛɛ kula. Tãi kpua yée mu, a pai mɔ̃lɛ-laa kperai gɛ̀ ní e diai diɓarâŋ mɔ̃lɛi su-kara. Kɛ́lɛ, loníi ma Ɣâla a ǹɛɛi naa núu-kpune e mɔ̃lɛ tãi kpua yée mu, mɛni ma. Kwa pai maa mɛnii maa kɔ́ri gɔlɔi ŋí ŋuŋ lɔ́ɔlu-mɛi saaɓai su.​—2 Pitɛ 2:9; 3:7, 13 Lóno.

5. Kwa pɔri lɛɣɛi léŋ a Ɣâla?

Ziova Ɣâla a ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ kú lɛɣɛ a ǹyaa, kú lóno bɔ Ɣâla fɛliɛ su. Gbáaŋɔɔ̂i kú kélee kúmɛni ma tɛ́itɛi. (Wule-woo-ŋai 65:2; 145:18) Gáa a ǹĩ̂a-mɛni à gɛ́ɛ e kú su-mɛni-lɛɛ. A m̀ɛnii-kpɔlu-ŋai káa kûa tɛɛi zui à gɛ́ɛ kú ǹĩ̂a-mɛni kɛ́ a nɛ̃ɛ máŋ kú pɔara-mɛni-maa kɛ́. Nyàŋ, a nɛ̃ɛ máŋ kú pɔara-mɛni-maa kɛ́, kwa pɔri lɛɣɛi a Ɣâla.​—Wule-woo-ŋa 103:12-14; Zĩi 4:8 Lóno.

Ee Ziova ɓe kú kpɛ́tɛi, maa nɛ̃̂ɛi kú ŋwɛ́li e tɛɛ núu da kélee ma. (Mâki 12:30) À kɛ́ ya ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, I Ɣâla wɛ́li, I ǹĩ̂a-mɛni kɛ́, gɛ̀ ní ya pai lɛɣɛi a Ɣâla.​—1 Temete 2:4; 1 Zɔ̂ŋ 5:3 Lóno.