Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?

Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?

À kɛ̀ núu-kpune ɓé Ŋâla-kɔlɔi pɔ̃yɛ, lé mɛni ɓé da dòli la a “Ɣâla ŋɔwóoi”? (1 Tɛsɛloniɛŋ 2:13) Ɣâla ei pɔri gɛ́i léŋ à gɛ́ɛ núu-kpune é ŋɔwóoi pɔ̃yɛ?