Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Kwa Pɔri Laai Léŋ La À Gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi Wóo Káa A Tɔ̃yâ?

Kwa Pɔri Laai Léŋ La À Gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi Wóo Káa A Tɔ̃yâ?

Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ gáa a “Ɣâla ŋɔwóoi” nyɛɛ ŋɔ́nɔ Ɣâla “fa lɛ́ɛ kɛ.” (1 Tɛsɛloniɛŋ 2:13; Taitɔ 1:2) I laai la tɔ̃yâ ɓé tí, kpaa gáa a lɛ́ɛ mɛni-pere kɔlɔ?