Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 3

Duŋ Lɛ́lɛɛi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Ɣâla Yêei?

Duŋ Lɛ́lɛɛi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Ɣâla Yêei?

1. Gbɛ̂ɛ wóo ɓe ŋâla-kɔlɔi sui?

Duŋ lɛ́lɛɛi à gɛ́ɛ núu-kpune a pai wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓoi nɔii ma bɔ̃yɛi ŋâla-kɔlɔi su. (Wule-woo-ŋa 37:29) Kɔlɔ kpuakpua búu lɔ́ɔlu-mɛi-da kao lɔ́ɔlu-mɛi-da (66) ɓe ŋâla-kɔlɔi su.Ɣâla e gɛ́ sinâa búu náaŋ (40) nyii-ŋai kɛ́ a tɔ̃yâ-ɓelai di ŋâla-kɔlɔi pɔ̃yɛ. Môse e gɔlɔi maa-ŋuŋ pɔ̃yɛ kóraŋ wala tɔnɔ pôlu ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu (1,500) e tɛ́ɛ di lɛ́ɛ pai Yîsɛ maa-sɔlɔ ɓoi. E siɣe tãi ma Môse e gɔlɔi maa-ŋuŋ pɔ̃yɛ lai, kɔ́raŋ wala tɔnɔ pôlu ŋɔŋdɔ lɔ́ɔlu-mɛi-da (1,600) tɛɛ pôlu mai, Zia-núui Zɔ̃ɔ e gɔlɔi gbɛɛ ŋái pɔ̃yɛ. Gbɛ̂ɛ wóo ɓe di bɔ̃yɛ ŋâla-kɔlɔi sui? Ɣâla a káa lòno dipɔ m̀ɔ̂leŋ maa waai sârai gɛ̀ m̀ɛnii lɛ́ dia à gɛ́ɛ di bɔ̃yɛ. (2 Samia 23:2) Ɣâla wóo ɓe di bɔ̃yɛ, di kpɔɔ wóo fêi.M̀ɛni m̀a, Ziova wóo ɓe gáa ŋâla-kɔlɔi su.​—2 Temete 3:16; 2 Pitɛ 1:20, 21 Lóno.

Viloi Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui? su káa.

2. Lé ɓa pɔri nɛi kwa à gɛ́ɛ ŋâla-kɔlɔi e kula Ɣâla yéeì?

Kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ŋâla-kɔlɔi e kula Ɣâla yéeì, kpɛ́ni fêi e m̀ɛnii-ŋai ɓó nyii sâa kɛi da nyii pai kɛi tínaa-tûɛ-pere a tɔ̃yâ pere. Núu-kpune fa pɔri nyíŋi kɛi.Ɣâla ǹyaa tɔnɔ nɔ́ ɓe a núu-kpune ŋɔtínaa-tûɛ-pere m̀ɛni-ŋai káa.​—Azaya 42:9; 46:10 Lóno.

Kɔlɔ kélee ta fé naa nyii gáa yɛ̂ɛ ŋâla-kɔlɔi . Daâ nâa ŋâla-kɔlɔi ŋɔbiliyɔ̂ŋ ŋá kɔlɛ e tɛ́ɛ sîi-woo ŋɔŋdɔ náaŋ pôlu búu-lɔ́ɔlu (450) su. Tɔ̃yâ kpîŋ ma, ŋâla-kɔlɔi pɔrɔ-pɔrɔi nyàn vé yɛ̂ɛ kɔlɔ-pɔrɔŋ-mu-kɔlɔ; kɛ́lɛ, a lòno e pîlaŋ la Ɣâla kpɛ́tɛ sɛŋ-ŋa dia yɛ̂ɛ nɔii, ŋ̀óo káa a tɔ̃yâ. Zinâa búu náaŋ (40) ŋâla-kɔlɔi pɔ̃yɛi di wóo fé kɛ́ ní tàka-taka. * Berei ŋâla-kɔlɔi e lòno la e pîlaŋ wɛ́li-kɛ-maa mai à nɛ à gɛ́ɛ wɛ́li-kɛ-maa káa Ɣâla yéeì. Gɛ̀ ŋɔ́nɔ pɔri núu-kpune tûa-pere màa fáleŋnii mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ mɛni ma. Nyíŋi-ŋai kélee daâ gɛ́ núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa da nâa láa la à gɛ́ɛ ŋâla-kɔlɔi káa a Ɣâla wóo.​—1 Tɛsɛloniɛŋ 2:13 Lóno.

Viloi Kwa Pɔri Laai Léŋ La À Gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi Wóo Káa A Tɔ̃yâ? su káa.

 3. Lé ɓe ŋâla-kɔlɔi a lónoi e pîlaŋ mai?

M̀ɛni-ŋai ŋâla-kɔlɔi sui ŋuŋ pîlaŋɔi Ɣâla ŋɔwɛ́li-kɛ-maa mɛni kpɛ́tɛɛi e pîlaŋ núu-kpune mai ma. Ŋâla-kɔlɔi e nɛ m̀ɛnii gɛ̀ nɔii fé sâa a páledai da berei Ɣâla a pai ŋɔ́nɔ nɔii kɛi la a páledai.​—M̀ɛni-lɛɛi 21:4, 5 Lóno.

Tɔ̂ŋ-ŋa dikáa Ŋâla-kɔlɔi su, da lia-woo-ŋa nyii-ŋai da pa a líi-nɛ̃ɛ kupɔi. E tée nyíti ma, ŋâla-kɔlɔi a nɛ kwa mɛnii Ɣâla e wɔlɔ gɛ̀ a nûai mɛni nyɔ́mɔɔ kɛi da mɛnii lɛ́lɛɛ kɛ ɓelai. Nyíŋi-ŋai da Ɣâla tûa-pere lɛ́ kûa. Bere sîi tí su, ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ I Ɣâla kɔ́lɔŋ. Gɛ̀ ŋɔ́nɔ berei lɛ́ ya pɔri kɛi la a Ɣâla nâoi.​—Wule-woo-ŋa 19:7, 11; Zĩi 2:23; 4:8 Lóno.

4. Ya pɔri ŋâla-kɔlɔi ŋá káai léŋ ma?

Gɔlɔi ŋí a pai kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ I ŋâla-kɔlɔi ŋá káa ma kpɛ́ni fêi a gɛ̀ yɛ̂ɛ berei Yîsɛ a káa gɛ̀ lai. A káa ŋâla-kɔlɔi lá ɓó e ǹóno, gɛ̀ ní, e zu-kula.​—Lûu 24:27, 45 Lóno.

Tuŋ-ta fa núu líi-nɛ̃ɛ e Seri duŋ pɔ kula Ɣâla yéeì. Kɛ́lɛ, núu tani-ŋa difa ŋwɛ́li di diwóli-tɔ́ɔ duŋ lɛ́lɛɛi ma, dani-ŋa da dilíi-wana da duŋ lɛ́lɛɛi mɛni. Nyíŋi fé ílíi too pôlu. Ya ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri kili-kɛ-zu a pai kɛi íyéeì à gɛ́ɛ I wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓò.​—Zɔ̂ŋ 17:3 Lóno.

 

^ par. 3 Ya kɛ́ ŋwɛ̂lii I mɛni támaa kɔ́lɔŋ e pîlaŋ nyíŋi ma, gɔlɔi A Book for All People lóno.