Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 10

Ya Pɔri Dɔ̃yâi Ɣâla-mɛnii Kɔ́lɔŋ Pere Kɛi Léŋ?

Ya Pɔri Dɔ̃yâi Ɣâla-mɛnii Kɔ́lɔŋ Pere Kɛi Léŋ?

1. Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni tɔnɔ nɔ́ ɓe naa nyii dɔ̃yâi Kôrai-ɓelai dikáa zui?

“Ka kamɛi káa a Ɣâla maa woya lono-kɛ-ɓela.”​—MAAFÎU 7:15.

Ɣâla-mɛni tɔnɔ nɔ́ ɓe Yîsɛ e nɛ ŋɔpôlu ɓelai dia, nya ɓa dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii. Nyàŋ dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii ŋí káa yɛ̂ɛ berei a li a núu fúlu-laa sui. Yîsɛ e m̀o nyɛɛi: “Núu tɛitɛi nɔ́ ɓe berei tí káai.” (Maafîu 7:14) Vɛli-wóoi nyii Ɣâla a ǹyée see mui ɓa ya vɛli yɛ̂ɛ berei e nɛ la ŋâla-kɔlɔi sui. Dɔ̃yâi Ɣâla-ɓelai kélee dikáa zu-tɔnɔ laa-la tɔnɔ su.​—Zɔ̂ŋ 4:23, 24; 14:6; Ifisiɛŋ 4:4, 5 Lóno.

2. Lé ɓe Yîsɛ e m̀o e pîlaŋ nɛ́ɛ ɣâla-ɓelai diai?

“Da díkpîŋ lɛ̀ à gɛ́ɛ dí Ɣâla kɔ́lɔŋ, kɛ́lɛ, da maa-sia too dítûa-pere su.”​—TAITƆ 1:16.

Yîsɛ e m̀o à gɛ́ɛ lɛ́ɛ ɣâla ma lóno kɛ ɓela da pai kɛi lɛ́ɛ mɛni-ŋa ɓói e pîlaŋ Ɣâla ma. Ya dikáa dikpono ma, dikáa yɛ̂ɛ dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai. Di ɣâla-pɛ́rɛi mu ɓelai da m̀o diyɛ́ɛ dia ɓa dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai. Kɛ́lɛ ya dikáa, ya gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ dife a dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai. Ya di kɔ́lɔŋ léŋ? Dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii su nɔ́ ɓe ya nûa káa naa disɔŋ da ditûa-pere a nɛ́ à gɛ́ɛ dikáa a Kôrai-ɓela.​—Maafîu 7:13-23 Lóno.

3. Ya pɔri dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai kɔ́lɔŋ ní léŋ?

M̀ɛni ŋuŋ lɔ́ɔlui ŋí káa:

  • Dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai da ŋâla-kɔlɔi siɣe a Ɣâla wóo. Da kɔ́ a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ di m̀ɛni-ŋai kɛ́ da maa-kɔ́ri ŋâla-kɔlɔi sui. Dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii fé yɛ̂ɛ nɛ́ɛ ɣâla-mɛnii kpɛ́ni fêi nɛ́ɛ ɣâla-mɛnii su, núu-kpune ŋɔtarei ɓe da nɛ dinûai dia. (Maafîu 15:7-9) Dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai difa mɛni ta ɓo di nɛ́ɛ di mɛni dakpɛ́ni kɛ́.​—Zɔ̂ŋ 17:17; 2 Temete 3:16, 17 Lóno.

  •   Dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai da ɓaa kɛ Ɣâla láa, Ziova ma. Yîsɛ e ɓaa kɛ Ɣâla láa ma gɛ̀ ŋɔ́nɔ nɛ nûa dia. E kpɔŋ maa tɛɛ nûa támaa pɔ à gɛ́ɛ di Ɣâla kɔ́lɔŋ, gɛ̀ ní e berei lɛ́ dia da pɔri Ɣâla fɛli lai à gɛ́ɛ Ɣâla láa maa e waa. (Maafîu 6:9) Ɓɛi íkáa nai, ŋâla-mɛnii nênɛ su ɓela ɓe da Ɣâla láa lɛ́ nûa diai?​—Zɔ̂ŋ 17:26; Lomaŋ 10:13, 14 Lóno.

  • Dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai da Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai mɛni ɓo nûa dia. Ɣâla e Yîsɛ tɛɛ à gɛ́ɛ e Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai ma tuŋ lɛ́lɛɛi ɓó. Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai nɔ́ ɓa núu-kpune ŋɔ kili-kɛ-mai. Yîsɛ e lɛɛ lónoi e pîlaŋ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai ma e lɛ́ɛ la zu di baa. (Lûu 4:43; 8:1; 23:42, 43) E m̀o nyɛɛ ŋɔpôlu ɓelai da pai gâloŋ-laai maa tuŋ lɛ́lɛɛi ɓoi. Yɛ̂ɛ Yîsɛ, gbɛ̂ɛ ní ɓe sâa duŋ lɛ́lɛɛi ɓoi e pîlaŋ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai mai?​—Maafîu 24:14 Lóno.

  • Yîsɛ ŋɔpôlu ɓelai dife a ŋwana-lɔɔ lɔii ŋí su ɓela da. Ya pɔri dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai kɔ́lɔŋ ní kpɛ́ni fêi difa diyée kpaa máŋ dilá pu gɔ̂mɛnɛ da kɔ́ mɛni su. (Zɔ̂ŋ 17:16; 18:36) E tee nyití ma, dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai difa ŋɔ́nɔ diyée pu m̀ɛni nyɔ́mɔɔ da dûa nyɔ́mɔɔ-ŋai su ŋeniɛi sui.​—Zĩi 4:4 Lóno.

  • Wɛ́li-kɛ-maa kpanaŋɔɔ káa dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai líi su e pîlaŋ dikîe-ni dia. Ŋâla-kɔlɔi su, da berei maa-kɔ́ri da pɔri ɓaa-kɛ-maa tɛɛi la núu sîi kélee pɔ. Berei máŋ nɛ́ɛ ɣâla-mɛnii su ɓelai da diyée pu la kɔ́ mɛni sui, dɔ̃yâi Ɣâla-mɛnii su ɓelai difa fáa ma à gɛ́ɛ di diyée pu kɔ́ mɛni su. (Maka 4:1-3) Kɛ́lɛ, dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai da ditãi, dikɔ̃liɛŋ siɣe di kpɔŋ maa tɛɛ diɓarâŋ pɔ di dilíi-see wóo ɓo.​—Zɔ̂ŋ 13:34, 35; 1 Zɔ̂ŋ 4:20 Lóno.

4. Ya pɔri dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii kɔ́lɔŋ ní léŋ?

Ŋâla-mɛnii nênɛ ɓe zu ɓela da disɛŋ-lɛ́ɛi kélee kula ŋâla-kɔlɔi su, dikɛ ɓaa kɛ Ɣâla láa mai; dikɛ ŋɔ́nɔ duŋ lɛ́lɛɛi ɓo à gɛ́ɛ Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai ɓa núu-kpune ŋɔkili-kɛ-mai? Ŋâla-ɓelai nênɛ ɓe dikîe ní wɛ́lini a gbanaŋɔɔ, nyàŋ difa diyée pu kɔ́ mɛni sui? Íkíli-ŋa-siai ɓa lé?​—1 Zɔ̂ŋ 3:10-12 Lóno.