Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 15

Ífe Kpera Lé Mɛni Ma?

Ífe Kpera Lé Mɛni Ma?

1. Lé ɓe ya pai zɔlɔ ɓoi à kɛ́ ya wàla Kpera duŋ lɛ́lɛɛi maa kɔ́ri?

Kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ m̀ɛnii yaa maa kɔ́rii gɔlɔi ŋí sui, aâ I wɛ́li-kɛ-maai su kpanáŋ Ziova mɛni ma. Màa-nɛ̃̂ɛi kú kɔ́ kpɔ à gbanaŋɔɔ kú kúwɛ́li-kɛ-maai su kpanáŋ. (1 Pitɛ 2:2) Nyàŋ à gɛ́ɛ I wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓo, fɛ̂ɛ I lɛɣɛ a Ɣâla, ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́riɛ su.​—Zɔ̂ŋ 17:3; Zûu 21 Lóno.

À kɛ́ ya mɛni támaa kɔ́lɔŋ e pîlaŋ Ɣâla ma, gɛ̀ ní ílaa-lai su a pai kpanáŋnii. Ílaa-lai a pai kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ à gɛ́ɛ I Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛ́. (Ibulu 11:1, 6) Laa-la a pai ŋɔ́nɔ gɛi I ílii-pene I ítûa-perei maa fáleŋ.​—Dikɛ-mɛni-ŋai 3:19 Lóno.

2. M̀ɛni-ŋai I di kɔ́lɔŋ e pîlaŋ Ɣâla mai, ya pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ la nûa pɔ?

Ya pɔri kɛi a Ziova ǹáoi lɛ́lɛɛ

Kú gɔ́lɔŋ m̀ɛnii yaa maa kɔ́rii Ŋâla-kɔlɔi sui, ya ŋwɛ̂lii I m̀o íɓarâŋ dia—kpɛ́ni fêi kúkélee kûa ŋwɛ̂lii kú tuŋ lɛ́lɛɛ ɓó. Ya lɛɛ Ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́rii, ya pai berei kɔ́lɔŋnii ya pɔri ílaa-lai Ziova kponôi da duŋ lɛ́lɛɛi sui, lɛi la íɓarâŋ dia.​—Lomaŋ 10:13-15 Lóno.

Nûa támaa da pɛlɛ duŋ lɛ́lɛɛi ɓoɔɔ maa fúlɔi diɓarâŋ-ŋa dia da dikáayɔɔ-ŋai. Tãi siɣe ya kɛ́ duŋ lɛ́lɛɛi ɓoi dia. Ífé m̀o dia à gɛ́ɛ dikáa lɛ́ɛ ɣâla-mɛni su, kɛ́lɛ, Ɣâla ŋɔkono-tee-ŋai mɛni ɓo dia. E lɛ́ɛ íkili ŋá à gɛ́ɛ ítûa-pere lɛ́lɛɛi a núu líi kula e tɛɛ ílóno-wóo ma.​—2 Temete 2:24, 25 Lóno.

3. Ya pɔri laoi-laa lɛ́lɛɛ kɛi léŋ a Ɣâla?

Ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́riɛ a pai kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ náo-laai ka Ɣâla ka-loai zu e kpanáŋ. Gɛ̀ ní, ya pɔri lɛɣɛi a Ziova à bɛ̀lɛ-pɛlɛɛ. Ya ŋɔ́nɔ pɔri kɛi a Ɣâla ǹóŋ da.​—2 Kɔleŋtiɛŋ 6:18 Lóno.

 4. Ya pɔri gɛi léŋ à gɛ́ɛ I ímaa-tɛ́ Ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́riɛ su?

Ya pɔri ímaa-tɛi Ɣâla-mɛni su à kɛ́ ya kánaŋ Ŋâla-kɔlɔi maa kɔ́riɛ ma. (Ibulu 5:13, 14) Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dɔnɔ ta marê kɛ́ à gɛ́ɛ e Ŋâla-kɔlɔi ŋá lɛ́ ya gɔlɔi Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa? su. Berei ya pai mɛni lɛ́lɛɛ támaa maa kɔ́ri la Ŋâla-kɔlɔi sui, bere nɔ́ ɓe íkɛ́-ɣeniɛi ŋuŋ a pai kɛi la ma.​—Wule-woo-ŋa 1:1-3; 73:27, 28 Lóno.

Duŋ lɛ́lɛɛi ŋí e kula nii-nɛ̃ɛ Ɣâlai, Ziova yéeì. Ya pɔri lɛɣɛi a ǹyaa à kɛ́ ya lɛɣɛ a ŋɔnûai. (Ibulu 10:24, 25) À kɛ́ ya kɔ́ a tãi kélee à gɛ́ɛ I Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́ gɛ̀ ní ya kɔi à gɛ́ɛ I vúlu-laa kpɔɔi soŋ à gbanaŋɔɔ—ŋwɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laai. Núu lɛɣɛɛ a Ɣâla káa a mɛni lɛ́lɛɛ kpɛɛ-pôlu à gɛ́ɛ I gɛ̀.​—1 Temete 1:11; 6:19 Lóno.