Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Ya Pɔri Maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi Sui

M̀ɛni-ŋai Ya Pɔri Maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi Sui

BEREI YA PƆRI ƔÂLA-KƆLƆ KPUA-ŊA KƆ̂RII LA ÍƔÂLA-KƆLƆI SUI

Kɔlɔ kpua-kpua 66 ɓé Ŋâla-kɔlɔi su. Ŋá-kɔlɛɛi giei feerɛ: Ibulu-Arame Ɣâla-kɔlɔ-ŋai (“Gbanaŋ-woo Kɛ́ɛ Pɔlɔi”) da Gurîi Ɣâla-kɔlɔ-ŋai (“Gbanaŋ-woo Kɛ́ɛ Ninai”). Ŋâla-kɔlɔ-ŋai dia máŋ dí ŋá-kɔlɛɛi kɔlɔ-ŋuŋ-ŋa da wóo kpua-kpua-ŋa su. Da ɣâla-kɔlɔ-kpua-kpua ta pɔ̃yɛ, nɔŋbai maa-ŋuŋ gɔlɔi láa pôlui ɓa gɔlɔ-ŋuŋ, nɔŋbai kpêli kpaa gbêli-ŋai ɓa ŋ̀óo-kpuai kpaa ŋ̀óo-kpua-kpuai. Gɔɔŋ maa ɓa, Zɛnɛse 1:1 sukulai ɓa Zɛnɛse Ŋuŋ 1, ŋ̀óo-kpua 1.