Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ARÊ-KƐI 11

Kwa Saa, Lé Ɓé A Kɛ A Kwai?

Kwa Saa, Lé Ɓé A Kɛ A Kwai?

“Tãi da saa lai, da pâi kɛ́i pôlu a pɔrɔ. Ŋele tɔnɔi tí nɔ́ ɓé dímɛni kpɛtɛɛ-ŋai kélee a pâi kperai la.”

Ŋule-wooi 146:4

“Diai ɣele mai, dí gɔ́lɔŋ da pâi saai. Kɛ́lɛ zaa-ɓelai dífe mɛni da kɔ́lɔŋ é pîlaŋ díkpîŋ ma . . . M̀ɛnii kélee ya pɔri gɛ́i, gɛ́ a íwala-walai kélee, kpɛ́ni fêi, núu a saa, pɔri maa da fa ŋɔ́nɔ kɛ ǹyêei à gɛ́ɛ é mɛni da kɛ́. Va ŋɔ́nɔ pɔri tíi da kɛ́i, é mɛni kpɛtɛɛ da kɛ́, é kili ŋa-pono sɔlɔ ɓó mɛni da su kpaa máŋ é táre da maa-kɔ́ri.”

Ikilisiati 9:5, 10

“[Zîsɛ] è mò dîa nyɛɛi: ‘Kúwɛli-nuui Lâzara a nyii. Kɛ́lɛ, ŋa liî à gɛ́ɛ ŋa ŋ̀ɛi la ɓo.’ Nyaŋ Zîsɛ e kɛ lonoi é pîlaŋ ŋɔsaai mɛni ma. Kɛ́lɛ, díkɛ gáai yɛ̂ɛ a lonoi é pîlaŋ nyii kpîŋ ma. Nya ɓé Zîsɛ è mò dîa a zu ponoɔ nyɛɛi: ‘Lâzara aâ saa.’”

Zɔ̂ŋ 11:11, 13, 14