“Dɔ̃yâ-ɓelai nɔ́ ɓé pâi lɛɛi ǹɔii ma, díkɛ ɓó naa wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.”

Ŋule-wooi 37:29

“É siɣe tãi I ǹɔii laa la naai, gáa nɔ́ nîi naa.”

Ŋule-wooi 119:90

“Ǹuu-namui Ziova a pâi saa su karai. A pâi gɛi núu da fa ŋɔ́nɔ wɔlɔ.”

Azaya 25:8

“À kɛ̀ tí, diai díŋɛi pûɔi da pâi kwaa káai, diai díwóli tíniŋɔɔ̂i dí mɛni mɛ́ni. Diai díkɔɔ pûɔi da pâi dímu-siɣei dí píli ɣelêi dí mã́la. Diai dífa pɔri lónoi, díla a pâei fúlonîi, dí lóno dí wule-ŋa too a lii-nɛ̃ɛ pere. Ya lêe-ŋa da pâi lâai vɛ̃ɛ-kpâlaŋ-ŋai su.”

Azaya 35:5, 6

“A pâi díŋɛi-ya kélee kɔ́ɔ̂i díŋɛi. Saa-mɛni fé ŋɔ́nɔ pâi kɛ́i naa. Maloŋ-see-ɓoɔɔ fé ŋɔ́nɔ pâi kɛ́i naa. Kpaa máŋ wɔ́lɔ, kpaa máŋ mɛni-soli. Kpɛ́ni fêi, m̀ɛni pɔlɔ-ŋai daâ nâa tɛɛ.”

M̀ɛni-lɛɛi 21:4

 “Nûa da pâi pɛ́rɛ-ŋa tɔɔ̂i dí kɛ́ ɓò dímu. Núu da kpɛ́ni fé ŋɔ́nɔ pâi kɛ́i dípɛ́rɛ-ŋai mu. Da pâi [si-sãa] sii dí m̀á míi. Núu da kpɛ́ni fé ŋɔ́nɔ pâi [dísi-sãai] m̀á miî. Ŋanûai da pâi nâmui ɣele ma yɛ̂ɛ wúru-ŋa. Zãai nyii kélee da pâi tíi kɛ́i mai, da pâi ŋaa-nɛ̃ɛ kulai.”

Azaya 65:21, 22