Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ARÊ-KƐI 2

Ya Pɔri Mɛni Maa-kɔ̂rii Léŋ É Pîlaŋ Ɣâla Ma?

Ya Pɔri Mɛni Maa-kɔ̂rii Léŋ É Pîlaŋ Ɣâla Ma?

“Ká tíi kɛ́ a Dɔ̂ŋ-ŋai Ŋâla-kɔlɔi ŋí sui a kpíni da fólo. Ka gɛ̀ tí, gɛ̀ ní ɣéniɛ a pâi nɛ̂̃ɛi kaa, ká ɓûu ɓó.”

Zasua 1:8

“Mose Ŋɔtɔ̂ŋ kɔlɔi Ɛzura è nóno ǹûai diɛi, Liiva-ŋai dí ŋá-lɛ́ kpɔ́ dîa a zu ponoɔɔ à gɛ́ɛ dí táre zu.”

Niɛmaya 8:8

“Lûwa káa diai dîa dífa díwóli tɔɔ ŋwana-lɔɔ-ɓelai dília-woo mai . . . , kɛ́lɛ dí Ziova ŋɔtɔ̂ŋ wɛ́lini, díkɛ maa-kɔ́ri a kpíni da fólo. . . . Díkɛ mɛni kélee ŋàa-see a kɛ a nɛ́lɛɛ díyêei.”

Ŋule-wooi 1:1-3

“Fele è kirɛ siɣe e lí géleŋ ma é ǹalôŋ wóo mɛni gɛ́ Ɣâla ŋɔlono-kɛ-nuui Azaya ŋɔkɔlɔi lóno, nyɛɛ mai, ‘Íkaa tárei gɔlɔi lono-woo su?’ Ǹalôŋ nyɛɛ mai, ‘Ŋa pɔri tárei léŋ zu, à kɛ̀ núu da a wàla ńdeniŋ tɔɔ?’”

Dikɛ-mɛni-ŋai 8:30, 31

 “M̀ɛni-ŋai bîlaŋɔɔi Ɣâla ma nyii-ŋai kúfa dí káa a kúŋɛi-gaoi, núu-kpune a dí káa kpɔ́ a zu ponoɔ é siɣe ŋéniɛi kpɛtɛ tãi ma, kpɛ́ni fêi, da dí káa ŋɔkpɛtɛ sãai sârai. Maa mɛni-ŋai ɓa ŋɔwɔlɔ-wɔlɔ wala-walai da ŋɔtɔ̃yâ Ɣâla-laai. M̀ɛni ma káfalo da kélee fé díyêei.”

Lomaŋ 1:20

“M̀ɛni-ŋai ŋí maa-kɔ́ri I íkpîŋ tɛɛ dípɔ à gɛ́ɛ núu kélee dí gáa berei íkaa liî la tuɛ-perei.”

1 Temete 4:15

“E lɛ́ɛ kúkili ŋa berei kwa pɔri wɛli-kɛ-maa pui la kúkîe-ni kponoi da tíi lɛ́lɛɛi. Kúfe tãi siɣe kúkîe-ni koyâŋ mɛni ma.”

Ibulu 10:24, 25

“À kɛ̀ táre a wala kɛ́ káyêei, ka Ɣâla marê kɛ́, nyii a sɛŋ tɛɛ núu kélee pɔ́ kpɛ́ni-kpɛni va maa lono kɛ mai, gɛ̀ ní a pâi dɛɛ̂i kápɔ.”

Zĩi 1:5