Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐI 13

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò É Pîlaŋ Tíi Lɛ́lɛɛ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kula Mɛni Mai?

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò É Pîlaŋ Tíi Lɛ́lɛɛ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kula Mɛni Mai?

“Ɓa yɛrɛ-tii kɛ́-nuu kâai, a tíi kɛ̀ nɔ́ kâloŋ-ŋa dîɛ. Va tíi kɛ̀ nûa dîɛ nyii-ŋai dítɔɔ̂i fé kɛtɛ-nii.”

Táre-woo-ŋa 22:29

“Ŋuma-nuu fé ŋɔ́nɔ ŋuma kɛ. Tɔɔ é tíi kɛ́ a ǹyée tɔ̃yâ-pere su, à gɛ́ɛ sɛŋ da é kɛ́ ǹyêei é da tɛɛ ǹúui pɔ́ a da wɛ̂lii.”

Ifisiɛŋ 4:28

“Nɛ́lɛɛi núu é ǹîa kɛ́ zãai su a zɔlɔ ɓó ŋɔmɔ̃lɛ laai [ŋɔtíi kpanaŋ] su ŋéniɛi ŋí sui. Nɛ́lɛɛi é ǹáa míi, é kpele-sɛŋ kpele, kpɛ́ni fêi zãai ŋí kélee káa a sama-sãa nyii da kula Ɣâla yêei.”

Ikilisiati 3:13