M̀ɛnii Ya Pɔri Maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi Sui

M̀ɛni-ŋai Ya Pɔri Maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi Sui

Berei káa Ŋâla-kɔlɔi è kɛ-ɣeniɛ ŋɔm̀arê-kɛ́ɛ kpàyakpaya-ŋai buu feerɛ (20) sukula lai.

M̀ARÊ-KƐ́I 1

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâ Ɣâlai?

Ɣâla-mɛni su ɓela támaa da mò diyɛɛ Ɣâla káa a mɛni maa-pɔlɔ-pɔlɔ nyii núu fa ŋa káa ma kpaa sɛŋ nyii vúlu fé zui, kɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi è mɛni takpɛ́ni ɓó é pîlaŋ nyíŋi ma.

M̀ARÊ-KƐ́I 2

Ya Pɔri Mɛni Maa-kɔ̂rii Léŋ É Pîlaŋ Ɣâla Ma?

Ŋâla-kɔlɔi lónoɔ nɔ́ ɓa m̀ɛnii kélee kwa gɛ à gɛ́ɛ kú Ɣâla líi laai?

M̀ARÊ-KƐ́I 3

Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?

Núu-kpune ŋɔtárei ɓé Ŋâla-kɔlɔi sui?

M̀ARÊ-KƐ́I  4

ŊâLa-kɔlɔi A Lono É Pîlaŋ Ǹɔii Da Ŋelei Dîa, I Laai La Ŋ̀óo Káa A Tɔ̃yâ?

À kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi káa a Ɣâla ŋɔwóoi, maa nɛ̂̃ɛi a lono é pîlaŋ Ɣâla kpɛtɛ sãa dîa ŋ̀óo e kɛ a tɔ̃yâ.

M̀ARÊ-KƐ́I 5

Ŋâla-kɔlɔi Ŋɔworɛ̂-wooi Ɓa Lé?

Ɣâla-kɔlɔ woo kpua-kpua puu a Ŋâla-kɔlɔi sɛ̂lɛŋ-kpao kɔ́lɔŋ pere lɛ kwa.

MARÊ-KƐ́I 6

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò Naa-tuɛ É Pîlaŋ M̀asâyai Ma?

M̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi è wɔ́lɔ mò naa-tuɛ é pîlaŋ M̀asâyai mai díŋaa-see kɛ kɛ́i, vé kɛ ní Zîsɛ ŋɔwala-walaai su.

M̀ARÊ-KƐ́I 7

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò Naa-tuɛ É Pîlaŋ Kútãi Ma?

Gɔ́ támaai, buru kpàya-kpayai, m̀ɛni nyɔ́mɔɔ támaai sâa kɛ́i, da dûa-pere nyɔŋ-ŋai sâa kɛ́i, lé ɓé da nɛ kwai?

M̀ARÊ-KƐ́I 8

I Laai La Ɣâla Ɓé Gɛ́i Kúkɛ Mɔ̃lɛi?

I laai la Ɣâla a kú su kɔɔnii a mɔ̃lɛ-laa?

M̀ARÊ-KƐ́I  9

Lé Ɓé Pa A Mɔ̃lɛ-laai?

À kɛ̀ Ɣâla fêi gɛi kúkɛ mɔ̃lɛ, gɛ̀ ní, gbɛ̂ɛ ɓé?

M̀ARÊ-KƐI 10

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò É Pîlaŋ Tínaa-tuɛ-pere Mai?

Gono-tee-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui, ɣele ta da pâi kɛ́i a gulaa a yá.

M̀ARÊ-KƐ́I 11

Kwa Saa, Lé Ɓé A Kɛ A Kwai?

Núu a saa a lí kwa takpɛ́ni ma à gɛ́ɛ e ɣeniɛ kɛ naa?

M̀ARÊ-KƐI 12

Lé Kili-kɛ-zu Ɓé Kúyêei Zaa-ɓelai Mɛni Ma?

Lé kili-kɛ-zu ɓé kúyêei zaa-ɓelai mɛni ma?

M̀ARÊ-KƐ́I 13

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò É Pîlaŋ Tíi Lɛ́lɛɛ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kula Mɛni Mai?

Nûa támaa da mo diyɛɛ tíi kɛɛ káa a mɛni kpanaŋ, da kpîŋ Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ fólo ta tíi kɛ mɛni fé ŋɔ́nɔ kɛ ɣele ma. Kɛ́ɛ bere ɓé tíi mɛni káa la Ɣâla kili ŋa?

M̀ARÊ-KƐ́I 14

Ya Pɔri Íkâpai Kɔlɛi Léŋ A Táre-pere?

Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-wooi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i ípɔ berei ya pɔri íkâpai kɔlɛi la.

M̀ARÊ-KƐ́I 15

Ya Pɔri Lii-nɛ̃ɛ Sɔlɔ Ɓói Léŋ?

Ŋâla-kɔlɔi a berei lɛ ya pɔri lii-nɛ̃ɛ da lii-see sɔlɔ ɓói lai.

M̀ARÊ-KƐ́I 16

Lé Ɓé Ya Pɔri Gɛ́i Ya Kɛ Tɛɛ̂i Mɛni-kpɔlu Su?

Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i ípɔ ímɛni-kpɔlu-ŋai su.

M̀ARÊ-KƐ́I 17

Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛ̂i Léŋ Íkaayɔɔ̂i Pɔ́?

Berei káa nûa da pɔri lii-see da lii-laa sɔlɔ ɓói la íkaayɔɔ̂i sui.

M̀ARÊ-KƐ́I  18

Ya Pɔri Lɛɣɛi Léŋ A Ɣâla?

Ya pɔri lao-laa kpanaŋɔɔ kɛ́i a Ziova.

M̀ARÊ-KƐ́I 19

Lé Mɛni Ɓé Ya Pɔri Gɔ́lɔnii Ŋâla-kɔlɔ Kpua-kpua-ŋai Sui?

M̀ɛnii-ŋai káa Ŋála-kɔlɔi sui.

M̀ARÊ-KƐ́I 20

Lé Ɓé Ya Pɔri Gɛ́i À Gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi Lónoɔ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kulai?

Ŋâla-kɔlɔi melai nyii kélee ya nónoi, ya marê-kɛɛ náaŋ sukulai kɔlɔŋ, a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i ípɔ a nɛ́lɛɛ.