Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 GƆLƆ-ŊUŊ 18

Ŋá Ŋ́gbîŋ Tɛɛ Ɣâla Pɔ́ Ŋá Batâi Maa Sɔlɔ Ɓó?

Ŋá Ŋ́gbîŋ Tɛɛ Ɣâla Pɔ́ Ŋá Batâi Maa Sɔlɔ Ɓó?

1. Lé mɛni ɓé ya pâi kɛ́i íkili-ŋa siai é pîlaŋ ma ya kpɛɛ gɔlɔi ŋí maa-kɔ̂rii?

YAÂ nâa tɔ̃yâ mɛni támaa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi su gɔlɔi ŋí sârai é pîlaŋ Ɣâla ŋɔkono-teei é pîlaŋ wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa ma, m̀ɛnii a kɛ a zaa-ɓelai, da gili-kɛ-zui m̀u-siɣe saa yêei mɛni mai. (Ikilisiati 9:5; Lûu 23:​43; Zɔ̂ŋ 5:​28, 29; M̀ɛni-lɛɛi 21:​3, 4) Tãi ta, yaâ nâa pɛlɛ lîi Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkoyâŋ-ŋai su, nyaŋ yaâ laa la à gɛ́ɛ da Ɣâla fɛli a tɔ̃yâ-pere. (Zɔ̂ŋ 13:​35) Tãi ta máŋ, yaâ pɛlɛ laoi-laa kɛ́i a Ziova, yaâ kpîŋ gbɛtɛ íkili-ŋa à   gɛ́ɛ I vɛli. M̀ɛni ma, ya pâi kɛ́i íkili-ŋa siai yɛ̂, ‘Lé ɓé ŋa pɔri gɛi à gɛ́ɛ ŋa Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛ?’

2. Lé ɓé gɛ Itiopia ǹalôŋ tɔnɔ kɛ ŋwɛ̂li é batâi maa sɔlɔ ɓói?

2 Bere ɓé Itiopia nalôŋ tɔnɔ ŋɔkili-ŋa-siai è kɛ la Zîsɛ ŋɔtãi ma. Zîsɛ mu-siɣeɛ saa yêei pôlu ma, ŋɔpôlu-nuui Fele è ɣâla-woo ɓo Itiopia nalôŋ tí ma. Fele è nɛ ma à gɛ́ɛ Zîsɛ ɓa M̀asâyai. M̀ɛnii Itiopia nalôŋ è m̀ɛnii è níi kula kpɔ́ é mó nyɛɛi: “Ɓɛ́ káa. Yá ká ŋí! Lé ɓa pɔri ŋábatâi mɛnii kperai?”​—Dikɛ-mɛni-ŋai 8:​26-36, NW.

3. (1) Lé ɓé Zîsɛ è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa à gɛ́ɛ dí gɛi? (2) Maa nɛ̃̂ɛi núu é batâi maa sɔlɔ ɓó pere kɛ léŋ?

3 Ŋâla-kɔlɔi è mò kpɔ́ a zu ponoɔ à gɛ́ɛ ya kɛ̀ ŋwɛ̂lii I Ziova fɛli, fɛ̂ɛ I batâi maa sɔlɔ ɓó. Zîsɛ è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa nyɛɛi: “Ka lí ká ǹɔii kélee su-ɓela kɛ́ a ḿbôlu-ɓela, ká dí batâi kɛ.” (Maafîu 28:​19) Zîsɛ è gɔɔŋ-maa lɛ́ a berei nya máŋ è batâi maa sɔlɔ ɓó lai. Gbono kélee è lɔ ǹyái mu, dífe yá pu ní nɔ́ ŋûa. (Maafîu 3:​16) M̀ɛni ma, sâa Kôrai-nuu ta à kɛ̀ batâi maa sɔlɔ ɓói, maa nɛ̃̂ɛi gbono kélee é lɔ́ ǹyái mu.

4. Ya batâi maa sɔlɔ ɓó, lé ɓé nyíŋi a nɛ nûa dîa?

4 Ya batâi maa sɔlɔ ɓó, nyíŋi a nɛ nûa dîa à gɛ́ɛ ya ŋwɛ̂lii íkɛ a Ɣâla ǹaoi, íkɛ vɛli. (Ŋule-wooi 40:​7, 8) M̀ɛni ma, ya pâi íkili-ŋa siai yɛ̂, ‘Lé ɓé maa nɛ̃̂ɛi ŋá gɛ́ à gɛ́ɛ ŋá batâi maa sɔlɔ ɓó?’

MƐNI MAA-KƆ́RIƐ DA LAA-LA

5. (1) Lé ɓé maa nɛ̃̂ɛi I gɛ fúlɔi I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói? (2) Lé ɓé goyâŋ-ŋai maa mɛni kɛ a gbanaŋɔ̂ɔi?

5 I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói, fɛ̂ɛ I Ziova da Zîsɛ kɔ́lɔŋ.  Yaâ nâa pɛlɛ nyíŋi kɛ́i Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ sârai. (Zɔ̂ŋ 17:3 lóno.) Kɛ́lɛ, m̀ɛnii kélee fé tí. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ, fɛ̂ɛ “Íla é fɛɛ a [Ziova] nĩ̂a-mɛni kɔ́lɔŋɔɔ.” (Kolasiɛŋ 1:9) Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkoyâŋ-ŋai da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ ka Ziova kákɛ laoi-laa lɛ́lɛɛ su. Nya ɓe a pâi kɛ́i la a ǹɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ íkɛ li goyâŋ-ŋai su a tãi kélee.​—Ibulu 10:​24, 25.

I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói, fɛ̂ɛ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri

6. Lé ɓé maa nɛ̃̂ɛi I gɔ́lɔŋ I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói?

6 Tɔ̃yâ ma, vé Ziova kili-ŋa à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi I m̀ɛnii kélee Ŋâla-kɔlɔi sui kɔ́lɔŋ I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. Bere nɔ́ ɓé vé kɛ ní la gili-ŋa à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi Itiopia nalôŋ e m̀ɛnii kélee kɔ́lɔŋ e lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. (Dikɛ-mɛni-ŋai 8:​30, 31) Nyaŋ kwa pâi kɛ́i Ɣâla maa mɛni maa-kɔ̂rii wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ. (Ikilisiati 3:​11) Kɛ́lɛ, I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói, fɛ̂ɛ I dɔ̃yâ mɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui kɔ́lɔŋ, I íyée see dímu.​—Ibulu 5:​12.

7. Íɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́riɛ aâ kpɔŋ maa tɛɛ léŋ ípɔ?

7 Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛi: “Núu fa pɔri Ɣâla líi laai laa-la ŋɛ́i pôlu.” (Ibulu 11:6) M̀ɛni ma, laa-la é kɛ íyêei I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ diai kɛ Kɔleŋ taa-lêei sui dí taŋa dí m̀ɛnii mɛni Zîsɛ ŋɔpôlu-ɓelai dí mò dîai, nyíŋi è gɛ “dí laa la, dí batâi sɔlɔ ɓó.” (Dikɛ-mɛni-ŋai 18:8) Bere sîi tɔnɔi tí su, Íɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́riɛ aâ kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ laa-la é kɛ íyêei Ɣâla ŋɔkono-tee-ŋai mɛni ma, da berei Zîsɛ ŋɔsâlai a pɔri kúŋuŋ ma ɓói la sɔnyɔ̂ŋ da saa yêei.​—Zasua 23:​14; Dikɛ-mɛni-ŋai 4:​12; 2 Temete 3:​16, 17.

DƆ̃YÂ MƐNI-ŊAI YAÂ MAA-KƆ́RI ŊÂLA-KƆLƆI SUI, NƐ́ NÛA DÎA

8. Lé ɓé pâi ílii kulai à gɛ́ɛ m̀ɛni-ŋai yaâ maa-kɔ̂rii I mo nûa dîa?

8 Ya mɛni támaa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi su, I berei káa a  kpɔŋ maa tɛɛ la ípɔ íkɛ-ɣeniɛi sui, ílaa-lai su a pâi kpánanii. Ya pâi ŋwɛ̂lii I m̀ɛni-ŋai ya maa-kɔ̂rii ɓó nûa dîa. (Zɛlemaya 20:9; 2 Kɔleŋtiɛŋ 4:​13) Kɛ́ɛ, gbɛ̂ɛ-ni ɓé maa nɛ̃̂ɛi I mo dîa?

Nɛɛ naa laa-la é ílii kula I lono nûa pɔ́ é pîlaŋ ílaa-lai ma

9, 10. (1) Gbɛ̂ɛ-ni ɓé maa nɛ̃̂ɛi I m̀ɛni-ŋai yaâ maa-kɔ̂rii ɓó dîa? (2) Ya kɛ ŋwɛ̂lii íkɛ a ŋâla-woo ɓo-nuui ta kôrai-toli-kpɔŋ su, lé ɓé maa nɛ̃̂ɛi I gɛi?

9 Ya pɔri m̀ɛni-ŋai ya maa-kɔ̂rii ɓói íkaayɔɔ̂i su-ɓela dîa, ílaoi-ni, íkɔlɛ ma ɓela da diai ka dia-ni ka tíi kɛ́i gîe mai. Nyíŋi káa a mɛni lɛ́lɛɛ, kɛ́lɛ gɛ a ɓaa-kɛ-maa da wɛli-kɛ-maa pere. Tãi kpua yée mu, ya pâi pɛ́lɛi ɣâla-woo ɓói ka kôrai-toli-kpɔŋ su-ɓela. À kɛ̀ ya ŋwɛ̂lii nâa íkɛ a ŋâla-woo ɓo-nuui ta kôrai-toli-kpɔŋ su, mo ǹúui Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i yai ma. À kɛ̀ ǹúui tí a gaa à gɛ́ɛ íkaa Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi káai, a pâi moi kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dîa, gɛ̀ ní, kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai veerɛ a pâi lonoi ka feerɛ kápɔ.

10 Lé ɓé ka dia-ni ka pâi moi? Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela feerɛi ŋí da pâi lonoi ípɔ à gɛ́ɛ dí gáa à kɛ̀ I dɔ̃yâ mɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui kɔ́lɔŋ, íyée kɛ ɓo dímu, íkɛ Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi kaa, nyaŋ íkɛ ŋwɛ̂li à gɛ́ɛ íkɛ a Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dɔnɔ. É lɛ́ɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai kpaaŋɔ̂ɔi ǹúui kélee mɛni ma kôrai-toli-kpɔŋ su, é pɛlɛ ya, m̀ɛni ma, ífe yao lonoi dípɔ. (Dikɛ-mɛni-ŋai 20:​28; 1 Pitɛ 5:​2, 3) Da kpɛɛ lonoi kápɔ, da pâi moi ya à kɛ̀ ya pɔri kɛ́i a ŋâla-woo ɓo-ɓelai dɔnɔ kôrai-toli-kpɔŋ su.

11. Lé mɛni ɓé ǹɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ I ísɔŋ maa fáleŋ I lɛ́ɛ pâi pɛ́lɛi ɣâla-woo ɓói kôrai-toli-kpɔŋ su?

11 Tãi ta, kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da pâi moi ya à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi I mɛni maa-fáleŋɔɔ támaa kɛ́ ítûa-pere su I lɛ́ɛ pâi pɛ́lɛi ɣâla-woo ɓói  kôrai-toli-kpɔŋ su. Lé mɛni ɓé ǹɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ I nyíŋi kɛ́i? Kpɛ́ni fêi, kwa kɛ lonoi nûa pɔ́ é pîlaŋ Ɣâla ma, kwa tíi kɛ́i Ziova mi. M̀ɛni ma, maa nɛ̃̂ɛi kú kúkɛ-ɣeniɛi kɛ́ a bere sîi nyii pâi pâi a laa ma tɛ Ɣâla pɔ́.​—1 Kɔleŋtiɛŋ 6:​9, 10; Galesiɛŋ 5:​19-21.

ÍLII PENE I PA PÔLU ƔÂLA PƆ́

12. Lé mɛni ɓé maa nɛ̃̂ɛi núu kélee é níi pene lai?

12 Mɛni takpɛ́ni káa ŋɔ́nɔ naa nyii maa nɛ̃̂ɛi I gɛ I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. Zia-nuui Pitɛ è mò nyɛɛi: “M̀ɛni ma, ka kálii pene ká pa ŋɔ́nɔ pôlu Ɣâla pɔ́, à gɛ́ɛ kásɔnyɔ̂ŋ é kula kâa.” (Dikɛ-mɛni-ŋai 3:​19) Lii-pene sukulai ɓa lé? Zukulai ɓa à gɛ́ɛ malôŋ é too kûa kúsɔnyɔ̂ŋ-ŋai mɛni ma. Gɔɔŋ-maa ɓa, à kɛ̀ íkɛ a wulu-wulu kpɛ́ nuu, fɛ̂ɛ I ílii pene. A nɛɛ ma kpîŋ yaâ kɔ́ à gɛ́ɛ I mɛni lɛ́lɛɛ kɛ íkɛ-ɣeniɛi kélee su, fɛ̂ɛ nɔ́ I ílii pene kpɛ́ni fêi, kúkélee kwa sɔnyɔ̂ŋ kɛ, nyaŋ maa nɛ̃̂ɛi kú Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ é kúsɔnyɔ̂ŋ su mɛni lɛɛ.​—Lomaŋ 3:​23; 5:12.

13. À gɛ́ɛ núu é “pa ŋɔ́nɔ pôlu Ɣâla pɔ́” sukulai ɓa lé?

13 I laai la malôŋ a too ya ísɔnyɔ̂ŋ-ŋai mɛni ma, gɛ̀ ní gélee nɔ́ ɓé tí? Kpa. Zia-nuui Pitɛ è mò à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi I “pa ŋɔ́nɔ pôlu Ɣâla pɔ́.” Nyíŋi sukulai ɓa I íyée kula ísɔnyɔ̂ŋ-ŋai kélee su, I pɛ́lɛ mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ ma. Gɔɔŋ-maa ɓa, ya kɛ lîi kwaa ta ma ɓɛ́i ífe ta li ní naa a bɔlɔ. Naa kɛ́ɛ tí, núu ta é mo ya à gɛ́ɛ berei lîi gwaai tí mai, nya fêi íkaa mai. Lé ɓé ya pâi gɛi? Kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ya pâi kperai, I tínaŋ, I pene pôlu, I berei siɣe nyii lîi gwaai tí ma. Bere sîi tɔnɔi tí su, ya Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, tãi ta ya pâi gáai à gɛ́ɛ maa nɛ̃̂ɛi I ítûa-pere taŋa maa fáleŋ. É kɛ a ílii-nɛ̃ɛ mɛni à gɛ́ɛ I “pa ŋɔ́nɔ pôlu Ɣâla pɔ́” nyíŋi sukulai ɓa I ítûa-pere maa fáleŋ​—I pɛ́lɛ mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ ma.

 ÍKPÎŊ TƐƐ ƔÂLA PƆ́

Yaâ íkono tee Ziova ma à gɛ́ɛ ya pâi vɛlii?

14. Ya íkpîŋ tɛɛ léŋ Ɣâla pɔ́?

14 M̀ɛni-kpanaŋɔ-ŋai maa nɛ̃̂ɛi I dí kɛ I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói dɔnɔ ŋɔ́nɔ ɓa, I íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́. Ya íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́, ya íkono tee mi ɣâla-fɛli-woo su à gɛ́ɛ nya tɔnɔ nɔ́ ɓé ya pâi vɛlii, I ǹĩ̂a-mɛni pu fúlɔi íkɛ-ɣeniɛi su.​—Dutɛrɔnome 6:​15.

15, 16. Lé ɓa núu líi kula à gɛ́ɛ e gbîŋ tɛɛ Ɣâla pɔ́?

15 Ya íkono tee à gɛ́ɛ I Ziova nya tɔnɔ fɛli, gáa yɛ̂ɛ ya íkono tee núu ta ma à gɛ́ɛ ka ǹyaa ka pâi kɛ́i kákîe ma tûa-laa su é lɛ́ɛ la zu ka saa. Gáa nɔ́ yɛ̂ɛ kpakolo da nɛnî da kɛ nɛ̃ɛ-laa su. Gbakoloi a nɛnîi tûa-pere kɔ́lɔŋ a nɛ́lɛɛ, maa mɛni a pâi níi sonii, gɛ ŋwɛ̂li é gula a ŋɔnɛnî. Berei máŋ nyíŋi káa la a mɛni-kpɛtɛɛ kpanaŋɔɔ̂i, zurɔ̂ŋ a ǹyée see mu kpɛ́ni fêi, nɛnîi wɛ́li káa ma.

16 Ya mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ziova ma, ya pâi ŋwɛ̂lii I kɔ́ a pere sîi kélee à gɛ́ɛ I ǹĩ̂a-mɛni kɛ. Nyíŋi a pâi ílii kulai I íkono tee ma à gɛ́ɛ I vɛli. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ, ǹúui kélee ŋwɛ̂lii é pîlaŋ Zîsɛ pôlui, maa nɛ̃̂ɛi e “gili kula gbîŋ kponoi.” (Mâki 8:​34) Nyíŋi sukulai ɓa lé? Zukulai ɓa, kú Ziova wóo mɛni kú ǹĩ̂a-mɛni pu fúlɔi kúkɛ-ɣeniɛi su é tɛɛ sɛŋ kélee ma. Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́ɛ maa mɛni kpanaŋɔɔ̂i é tɛɛ kúkpɔ́ɔi líi laa mɛni ma.​—1 Pitɛ 4:2 lóno.

ÍFE YAO À GƐ́Ɛ YA PÂI PƆARA-MƐNI-MA KƐ́I

17. Lé mɛni ɓé nûa taŋa dífa ŋwɛ̂li dí díkpîŋ tɛɛ la Ziova pɔ́i?

17 Nûa taŋa dífa díkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́ kpɛ́ni fêi, da yaoi à gɛ́ɛ da pâi pɔara-mɛni-ma kɛ́i nyii pâi gɛ́i dífe pâi pɔ̂rii díkono-teei ŋaa-see kɛ́i. Dífe ŋwɛ̂lii dí  Ziova líi too pôlu, kpaa gáa díkili ŋa à gɛ́ɛ da wàla díkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́, gɛ̀ ní vé pâi dísɔŋ siɣei dísɔnyɔ̂ŋ-ŋai mɛni ma.

18. Lé ɓé pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ ífe yao íkpîŋ tɛɛi Ziova pɔ́?

18 Ŋwɛli-kɛ-maai ílii su Ziova mɛni mai, a pâi gɛ́i ífe pâi yaoi à gɛ́ɛ I íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́. Ee ŋwɛ́li káa yai, ya pâi kɔ́i à gɛ́ɛ I íkono-teei ŋaa-see kɛ. (Ikilisiati 5:4; Kolasiɛŋ 1:​10) Ífe pâi gáai yɛ̂ɛ nya ɓe Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́i kpanaŋɔɔ̂i a ŋánaa. Zia-nuui Zɔ̂ŋ è mò nyɛɛi: “Ɣâla ŋɔwɛli-kɛ-maai ká ŋí à gɛ́ɛ kú ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi káa. Ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai dífe wuyɛ ní.”​—1 Zɔ̂ŋ 5:3.

19. Lé mɛni ɓé ífe yao íkpîŋ tɛɛi la Ziova pɔi?

19 Vé a kpa à gɛ́ɛ íkɛ a ímaa waa I lɛ́ɛ pâi íkpîŋ tɛɛi Ziova pɔ́. Nyaŋ Ziova fé ŋwɛ̂lii kú m̀ɛnii kɛ nyii kúfa pɔri gɛi. (Ŋule-wooi 103:​14) A pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ I mɛni lɛ́lɛɛ kɛ. (Azaya 41:​10) Laa a Ziova a ílii kélee, gɛ̀ ní “a pâi pere sã́a lɛ́i ya.”​—Táre-woo-ŋa 3:​5, 6.

NƐƐ NAA NÛA KÉLEE DÍ GƆ́LƆŊ À GƐ́Ɛ ÍKAA A ƔÂLA PƆ́Ɔ

20. Ya kpɛɛ íkpîŋ tɛɛi Ɣâla pɔ́, m̀ɛnii kpeli maa-nɛ̃̂ɛi I gɛi nya ɓa lé?

20 I laai la I kpɛtɛɛi nâa à gɛ́ɛ I íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́? Ya kpɛɛ íkpîŋ tɛɛi Ziova pɔ́, gɛ̀ ní I kpɛtɛɛi nâa à gɛ́ɛ I m̀ɛnii kpeli kɛ. Nya ɓa à gɛ́ɛ I batâi maa sɔlɔ ɓo.

21, 22. Ya “mò” léŋ à gɛ́ɛ laa-la káa íyêei?

21 Mó Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dítíi pu gîe ma núui ma íkôrai-toli-kpɔŋ su à gɛ́ɛ yaâ íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́ nyaŋ ya ŋwɛ̂lii I batâi maa sɔlɔ ɓo. Gɛ̀ ní  a pâi kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela daŋa kɛ́i dí lono ípɔ é pîlaŋ dɔ̃yâ mɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui dîa. Da faa ma à gɛ́ɛ I kpɛtɛɛi, da pâi moi ya à gɛ́ɛ ya pɔri batâi maa sɔlɔ ɓói Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dísakîu kpɔŋ kpaa díkɔ̃ŋvensɔŋ ma. Gbɔŋ ŋí ma, da pâi lono tɛɛi nyii a batâi mɛni sukulai. Nono-tɛɛ-nuui a pâi marê-kɛ́ɛ feerɛ kɛ́i a diai pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. M̀arê-kɛ́ɛ feerɛi ŋí sukulai a pâi nɛ̂i à gɛ́ɛ ya gulai íla íkɛ “mò” à gɛ́ɛ laa-la káa íyêei.​—Lomaŋ 10:10.

22 Gɛ̀ ní ya pâi batâi maa sɔlɔ ɓói. Da pâi íkpono kélee lɔ́i ǹyái mu. Batâi ŋí a pâi nɛ̂i  nûa kélee dîa à gɛ́ɛ yaâ íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́ a Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dɔnɔ.

M̀ƐNII ÍBATÂI MAA SƆLƆ ƁOƆ A NƐI

Ya batâi maa sɔlɔ ɓó, nyíŋi a nɛ à gɛ́ɛ ya ŋwɛ̂lii I Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛ

23. À gɛ́ɛ núu e batâi maa sɔlɔ ɓó “Ǹâŋ láai su, da Ǹóŋ láai su da m̀ɔlêŋ maai waai laa su” sukulai ɓa lé?

23 Zîsɛ è mò nyɛɛ ŋɔpôlu-ɓelai da pâi batâi maa sɔlɔ ɓói “Ǹâŋ láai su, da Ǹóŋ láai su da m̀ɔlêŋ maai waai laa su.” (Maafîu 28:​19 lóno.) Nyíŋi sukulai ɓa lé? Nyíŋi sukulai ɓa, I Ziova ŋɔwala-walalaai kɔ́lɔŋ da Zîsɛ ŋɔtíi Ɣâla kpɛtɛ-mɛni su, da berei Ɣâla a ­gbɛtɛ-mɛni ŋaa-see kɛ la m̀ɔlêŋ maai waai sârai.​—Ŋule-wooi 83:​18; Maafîu 28:​18; Galesiɛŋ 5:​22, 23; 2 Pitɛ 1:​21.

24, 25. (1) Lé ɓé batâi maa sɔlɔ ɓoɔ kɛ a mɛni kpanaŋɔɔ? (2) Lé ɓé kwa pâi maa-kɔ̂rii gɔlɔ-ŋuŋ gbɛɛ ŋai su gɔlɔi ŋí su?

24 Batâi maa sɔlɔ ɓoɔ káa a mɛni kpanaŋɔɔ. Da I lɔ́ ǹyái mu, nyíŋi a nɛ à gɛ́ɛ yaâ íyée kula ítûa-pere pɔlɔi kélee su. Ya kula ǹyái mu, ya pâi tûa-pere nina kɔ́ɔ pîlanii a Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛ́ɛ. Nyíŋi a nɛ à gɛ́ɛ ya pâi Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́i wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ. E lɛ́ɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ ífe íkpîŋ tɛɛ ní núu-kpune ta, kpaa kpɔŋ-gîe-ma ta, kpaa tíi ta pɔ́. Ziova ɓé I íkpîŋ tɛɛ bɔ́.

25 Ya íkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́, nyíŋi a pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ laoi-laa lɛ́lɛɛ e kɛ ka ǹyaa káloai. (Ŋule-wooi 25:​14) Nyíŋi fé nɛ̂i à gɛ́ɛ núu ta a batâi maa sɔlɔ ɓó gɛ̀ ní ŋuŋ ma aâ ɓó. Zia-nuui Pɔ̂ɔ è mò nyɛɛi: “Ka nâa kákpîŋ ɓalo-laa kɔ́ri a yao-maa da maa kpɛ̃liŋ.” (Felepiɛŋ 2:​12) Batâi káa nɔ́ a m̀ɛnii kélee kɔ́ɔ-pîlanii. Lé ɓé ya pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ ka Ziova kálaoi-laai su fé kara? Gɔlɔ-ŋuŋ gbɛɛ ŋai gɔlɔi ŋí sui, a pâi m̀arê-kɛ́i ŋí sukulai.