Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Lé Ɓa Ɣâla Kpɛtɛ-mɛni É Pîlaŋ Kûa?

Lé Ɓa Ɣâla Kpɛtɛ-mɛni É Pîlaŋ Kûa?

YA TUŊ kɔlɔ ta lóno, ya tivi su káa, kpaa ya íwóli tɔɔ vaa-kɔlii ma, ya pâi mɛni nyɔ́mɔɔ támaa mɛnii, I mɛni nyɔ́mɔɔ támaa káa yɛ̂ɛ ŋwana-lɔɔ, kɔ́, da fúlu-laa su-kara mɛni-ŋa. Tãi ta ya máŋ íkaa mɔ̃lɛi kɔlɔ-fela ta yêei kpaa íwɛli-kɛ-maa núu ta aâ saa.

Íkpîŋ marê kɛ:

  • M̀ɛnii Ɣâla a ŋwɛ̂lii é kɛ a ńyãa kwa ŋakaayɔɔ̂i nya ɓe ŋí?

  • Mí ɓé ŋa pɔri kpɔŋ maa sɔlɔ ɓói naa ŋamɛni-kpɔlu-ŋai su?

  • Lii-see a pâi wɔ́lɔ kɛ́i ǹɔii ma?

Ŋâla-kɔlɔi a pɔri m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí sukulai a tɔ̃yâ pere.

 ŊÂLA-KƆLƆI È MÒ NYƐƐ ƔÂLA A PÂI MƐNI LƐ́LƐƐ KPƐƐ PÔLU-ŊA KƐ́I ǸƆII MA ƁƐ́.

  • Núu-kpune fé pâi wɔ́lɔ mɛni-soli kaai, é pɔlɔ, kpaa é saa.—M̀ɛni-lɛɛi 21:4

  • “Diai díkɔ́ɔ pûɔi da pâi dímu-siɣei dí píli ɣelêi dí mã́la.”—Azaya 35:6

  • “Diai díŋɛi pûɔi da pâi kwaa káai.”​—Azaya 35:5

  •  Zaa-ɓelai da pâi dímu-siɣei saa-yêei.—Zɔ̂ŋ 5:​28, 29

  • Núu da kélee fé pâi kɔlɛi.​—Azaya 33:24

  • Mii-sɛŋ támaa a pâi kɛ́i núu kélee yêei.​—Ŋule-wooi 72:16

 M̀ƐNI LƐ́LƐƐI YA PƆRI ZƆLƆ ƁÓI ŊÂLA-KƆLƆI MAA-KƆ́RIƐ SUI

Tãi ta ya gáai yɛ̂ɛ m̀ɛni-ŋai I dí lóno gɔlɔi ŋí kɔ́ɔ pîlanii díkaa nɔ́ yɛ̂ɛ seêi-pere mɛni. Kɛ́ɛ Ɣâla aâ gono tee à gɛ́ɛ a pâi m̀ɛni-ŋai ŋí kɛ́i ǹɔii ma ɓɛ́ tãi kpua yée mu, nyaŋ Ŋâla-kɔlɔi è berei lɛ Ɣâla a pâi nyíŋi kɛ́i lai.

Kɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi e mɛni támaa lɛ é tɛɛ nyíti ma. È m̀ɛnii lɛ maa nɛ̃̂ɛi kú gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ kú lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓó, kú kúkɛ-ɣeniɛi ŋaa-nɛ̃ɛ kula sâa. Íkili-ŋa sia I bîlaŋ ílii-too-pôlu mɛni-ŋai dîa yɛ̂ɛ kâpa mɛni, mɛni-kpɔlu a too íkaayɔɔ̂i su, kɔlɔ-fela mɛni, kpaa íwɛli-kɛ-maa nuu ta a saa. Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ I ílii kpele m̀ɛni-kpɔlu-ŋai ŋí su, nyaŋ a pɔri íŋaa-nɛnɛi a m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí sukulai:

 Ee íkaa gɔlɔi ŋí lónoi, a nɛ̂i à gɛ́ɛ ya ŋwɛ̂lii I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi a nɛ̂i. Gɔlɔi ŋí a pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ. Marê-kɛɛ-ŋa díkaa naa ŋ̀óo-ɣɛli-pulu-ŋai mɛni ma nyii pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ I Ŋâla-kɔlɔi ŋa káa a ǹɛ́lɛɛ. Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa ma. Nyaŋ da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ máŋ. Kwa Ɣâla fɛlii à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ I m̀ɛnii ŋa káa Ŋâla-kɔlɔi a nɛ̂i yai!