Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa?

Dí gɔlɔi ŋí kpɛtɛ à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ I m̀ɛni-ŋai kɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi a moi é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ŋí dîa, m̀ɛnii gɛ kwa mɔ̃lɛi, m̀ɛnii a kɛ́ a kûa kwa saa, berei kwa pɔri lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓói la kúkaayɔɔ̂i su da mɛni takpɛ́ni-ŋa.

Lé Ɓa Ɣâla Kpɛtɛ-mɛni É Pîlaŋ Kûa?

Tãi ta ya íkili-ŋa sia é pîlaŋ m̀ɛnii ma mɔ̃lɛ-laa támaai la sâa ɣele ma. Ŋâla-kɔlɔi a nɛ̂i à gɛ́ɛ tãi kpua yée mu, Ɣâla a pâi mɔ̃lɛ-laa kélee kpɛɛi yɛ̂ɛ kɔlɔ-fela da saa.

GƆLƆ-ŊUŊ 1

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâ Ɣâlai?

I laai la Ɣâla kpaaŋɔ̂ɔi ímɛni ma? Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ ŋɔtûa-pere lɛ́lɛɛ-ŋai dia da berei ya pɔri kɛ́i la a Ɣâla ǹaoi.

GƆLƆ-ŊUŊ 2

Ŋâla-kɔlɔi​—Gɔlɔi Nyii Kula Ɣâla Yêei

Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ ípɔ à gɛ́ɛ I ítɔɔ̂i kpanaŋ ímɛni-kpɔlu-ŋai su? Le mɛni ɓé kwa pɔri laai la a ŋɔtuɛ-mɛni-ŋai?

GƆLƆ-ŊUŊ 3

Lé Ɓa Ɣâla Kpɛtɛ-mɛni É Pîlaŋ Núu-kpune Ma?

Fúlu-laa a pâi kɛ́i léŋ ŋéniɛ ninai su ǹɔii à kɛ̀ a paredai?

GƆLƆ-ŊUŊ 4

Gɓɛ̂ɛ Ɓa Zîsɛ Kôrai?

M̀ɛnii kɔ́lɔŋ Zîsɛ kɛ a M̀asâyai, ɓɛ́i è kula naai, da m̀ɛnii gɛ a Ɣâla Nóŋ tɔnɔi.

GƆLƆ-ŊUŊ 5

M̀aa-tee-sɛŋ—​Ɣâla Ŋɔɓɛlɛ-see-sɛŋ Kɛ́tɛi

Lé ɓa m̀aa-tee-sɛŋ? Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé ya pɔri zɔlɔ ɓói zârai?

GƆLƆ-ŊUŊ 6

Kwa Saa, Mí Ɓé Kwa Li Naai?

M̀ɛnii maa-kɔ́r Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ ɓɛ́i zaa-ɓelai díkaa naai da m̀ɛnii gɛ núu a saai.

ŊUŊ 7

Mu-siɣe Saa-yêei A Pâi Kɛ́i Naa!

Íwɛli-kɛ-maa nuu ta a ta saa? I laai la ya pâi wɔ́lɔ díkaai? M̀ɛnii káa Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ m̀u-siɣe saa-yêei ma.

ŊUŊ 8

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Nûa támaa dí Kúnuu-namui Ŋɔɣâla Fɛli-wooi kɔ́lɔŋ. Ŋ̀óoi: “Tɔɔ Íkâloŋ-laai é pa” sukulai ɓa lé?

GƆLƆ-ŊUŊ 9

I Laai La Ŋéniɛi Kpɛɛ Ŋa Tãi Aâ Lɛɣɛ?

Gáa berei núu-kpune tûa-pere a nɛ la à gɛ́ɛ tãi kúkaa zui vé koyaa ní ŋéniɛi kpɛɛ ŋa tãi ma, yɛ̂ɛ berei Ŋâla-kɔlɔi è mò lai.

GƆLƆ-ŊUŊ 10

Dɔ̃yâi É Pîlaŋ Ŋâla-taa Kela-ŋai Da Nyînaŋ Nyɔ́mɔɔ-ŋai Dîa

Ŋâla-kɔlɔi a dɔ̃yâi lɛ é pîlaŋ ŋâla-taa kela-ŋai da nyinaŋ nyɔ́mɔɔ-ŋai dîa. M̀ɛnii Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ diai gáa a tɔ̃yâ? Da pɔri kpɔnii kûa kpaa dí mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ a kûa?

GƆLƆ-ŊUŊ 11

Lé Mɛni Ɓé Mɔ̃lɛ-laa Támaai La Ǹɔii Mai?

Gáa nûa támaa kili ŋa à gɛ́ɛ Ɣâla ɓé gɛi núu-kpune kɛ mɔ̃lɛ ŋéniɛi gwaa kélee. Yá máŋ, íkili-ŋa-siai ɓa lé? M̀ɛnii káa Ɣâla è mò é pîlaŋ mɔ̃lɛ-laai mai.

GƆLƆ-ŊUŊ 12

Ya Pɔri Kɛ́i Léŋ A Ɣâla Ǹaoi?

Ya pɔri kɛ́-ɣeniɛ kɛ́i a berei Ziova a ŋwɛ̂lii lai. Ya pɔri kpîŋ kɛ́i a ǹaoi.

GƆLƆ-ŊUŊ 13

Fúlu-laa Maa Mɛni Siɣe A Gbanaŋɔɔ

Koo kara mɛni káa léŋ Ɣâla ŋɛ́i, ŋãa siɣeɛ da sua ŋɔfúlu-laai?

GƆLƆ-ŊUŊ 14

Íkaayɔɔ̂i A Pɔri Kɛ́i Lii-nɛ̃ɛ Su

Ŋwɛli-kɛ-maai Zîsɛ è nɛi gáa a mɛni-kɔɔŋ-maa nyii nɛnî kula sinâa, surɔ̂ŋ kula nɛnyâa, lóŋ-kaa-ɓela, da nĩ̂a-pɛlɛɛ da pɔri bɔɔ kɔɔnii. Lé ɓé kwa pɔri maa-kɔ̂rii ǹyêei?

GƆLƆ-ŊUŊ 15

Berei Kwa Pɔri Ɣâla Fɛlii La A Tɔ̃yâ-pere

Mɛni-ŋuŋ lɔ́ɔlu mɛi da káa nyii a ǹûai lɛ a Ɣâla fɛli a tɔ̃yâ-perei.

GƆLƆ-ŊUŊ 16

Dɔ̃yâ Ɣâlai Nya Tɔnɔ Nɔ́ Ɓé I Vɛli

Lé ɓa m̀ɛni-kpanaŋ-ŋai ya pâi tɛɛi zu ya kɛ ɣâla-mɛni lɛ́i nûa dîa? Ya pɔri nyíŋi kɛ́i léŋ a ɓaa-kɛ-maa pere?

GƆLƆ ŊUŊ 17

Ɣâla Fɛliɛ Káa A Ɓɛlɛ-see Mɛni Kpanaŋɔɔ

I laai la Ɣâla a ŋ̀óli tɔɔ ífɛli-woo ma? I lɛɛ pâi m̀are-kɛ́i tí sukulai, maa nɛ̃̂ɛi I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Ŋâlai è mò é pîlaŋ Ɣâla fɛli pere ma.

GƆLƆ-ŊUŊ 18

Ŋá Ŋ́gbîŋ Tɛɛ Ɣâla Pɔ́ Ŋá Batâi Maa Sɔlɔ Ɓó?

Lé ɓé maa nɛ̃̂ɛi I gɛ I lɛ́ɛ pâi batâi maa sɔlɔ ɓói? Batâi maa mɛni kɔ́lɔŋ da berei maa nɛ̃̂ɛi e kɛ la.

GƆLƆ-ŊUŊ 19

Lɛɛ Ziova Kɔlɛ Ma

Kwa pɔri kúwɛli-kɛ-maa lɛ́i léŋ Ɣâla ma kú nɛ ma à gɛ́ɛ m̀ɛnii kélee aâ gɛ kûɛi, ŋwɛ̂li káa kûa?

M̀ɛni-nuŋ-ŋai Gɔlɔi Kpɛɛ ŋai

Ŋ̀óo-ŋai da m̀ɛni-ŋai sukulai gɔlɔi Lé Ɓe Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa? su.