Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 9

Zɛlemaya Fé Kpera Ní Ziova Ŋɔwóoi Ɓói

Zɛlemaya Fé Kpera Ní Ziova Ŋɔwóoi Ɓói

Nûai líi ŋwanai Zɛlemaya ma lé mɛni ma?

Ziova è Zɛlemaya ŋuŋ-maa ɓo

Kwa kɛ̀ Ɣâla-woo ɓói, tãi tani-ŋa, nûa da ɣɛ́lɛ-maa kula kúkponoi kpaa máŋ di dílíi wana kûa. Nyíŋi à kúlíi too pôlu kukɛ ŋwɛ̀li ku kpera Ɣâla-woo ɓoɔ ma. Nyíŋi a ta wɔlɔ kɛ a yá?— Ŋâla-kɔlɔi e lono é pîlaŋ surɔ̂ŋ-loo tɔnɔ ma nyii kɛ́ a Ziova wɛ́liɛ. Kɛ́lɛ, mɛni ta e kɛ̀ pa gɛi e kpera lónoi é pîlaŋ Ziova mà. Náa ɓe kɛ a Zɛlɛmâya. Kwa nâa m̀ɛnii maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi e mò é pîlaŋ mà.

Tãi Zɛlɛmâya e kɛ la a surɔ̂ŋ-looi, Ziova e mò mà à gɛ́ɛ e Izuɛ-lônii lia-woo ɓo di kpera mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛ ma. Nyíŋi e kɛ a mɛni kpanaŋɔ à gɛ́ɛ Zɛlɛmâya e gɛ́ kpɛ́ni fêi, e kɛ yaoi. E Ziova wóo su tòo nyɛɛi: ‘ḿve m̀ɛnii kɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ŋa mo. Kpɛ́ni fêi, ŋ́gaa a lôloŋ.’ Kɛ́lɛ, Ziova e mò mà nyɛɛi: Ífe yao. Ŋa pai kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ.’

 Nya ɓe Zɛlɛmâya e pɛlɛ nûai lia-woo ɓóɔ ma à gɛ́ɛ di kpera mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛ ma. Nyaŋ à kɛ̀ da wàla kpera ma, Ziova a pai dikula-maa kɛi. Ilaai la nûai di díwóli tɔ́ɔ Zɛlɛmâya wóo ma?— Kpa. Di yola kula gbonoi, dani-ŋa di dílíi wana mà. Nûai dani-ŋa kpîŋ dikɛ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ di baa! Dûa sîi ŋí e Zɛlɛmâya kɛ léŋ?— E gɛ̀ Zɛlɛmâya e yao, e mò nyɛɛi: ‘Ḿve ŋɔ́nɔ pai wɔlɔ lónoi é pîlaŋ Ziova mà.’ Kɛ́lɛ, ilaai la e gɛ̀ tí?— Kpao, vé gɛ́ ní tí. E kɛ̀ a Ziova wɛliɛ a gbanaŋɔ nya ɓe gɛ̀ vé kpera ní lónoi é pîlaŋ ma. Nyaŋ, ee Zɛlɛmâya fé kpera ní lónoi é pîlaŋ Ziova mai, Ziova e mɛi káa e m̀aa kɔ̃ɔ.

Tãi tɔnɔ ta, Zɛlɛmâya kpɔara-ɓela di zoŋ di bili ya-lua pɔrɔ tɔnɔ ta su nyii yá fé kɛ́ ní zu kɛ́lɛ, pâra e kɛ̀ zu a dámaai. Gɛ́ɛ nûai sui, difa káa mii-sɛŋ kpaa máŋ yá tɛɛ bɔ, kpɛ́ni fêi, dikɛ ŋwɛ̂lii e lɛ́ɛ naa e lɛ́ɛ la zu e saa. Kɛ́lɛ, Ziova e kpɔŋ maa tɛɛ bɔ à gɛ́ɛ e kula nuai su.

Lé ɓe kwa pɔri maa-kɔ́rii Zɛlɛmâya yéeì?— Tɔ̃yâ kpîŋ ma, nûai tua-pere a káa Zɛlɛmâya maa yao a tãi tani, kɛ́lɛ, vé kpera ní lónoi é pîlaŋ Ziova ma. Bere sîi tɔnɔi ŋí su, ya kɛ Ɣâla-woo ɓói, nûa da pai ɣɛ́lɛ maa kulai íkponoi dani di dílíi-wana ya. Nyíŋi a fũafũa tɔ́ɔ ya é íyao. Kɛ́lɛ, ífe kpera lónoi é pîlaŋ Ziova ma. A pai kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ a tãi kélee yɛ̂ɛ berei e kpɔŋ maa tɛɛ la Zɛlɛmâya pɔi.

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU