Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 10

Yîsɛ Kôrai E Kɛ́ A Woo-mɛni-Nuu

Yîsɛ Kôrai E Kɛ́ A Woo-mɛni-Nuu

À gɛ́ɛ I íkáa-ɓela wóo mɛni a tãi kélee, gáa a yɛpɛ mɛni?— Kpa. Tãi tani-ŋa, a kɛ a gbanaŋɔɔ. Kɛ́lɛ, I gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ Yîsɛ e kɛ a woo-mɛni-nuu, nyii Ziova wóo mɛni e pɛlɛ gáa-ɓela diai?— Dûa-pere a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ i íkáa-ɓela wóo mɛni a nɛɛ kpîŋ vé kɛ a ílíi-laa mɛni. Kwa nâa mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ nyíŋi ma.

Yîsɛ e lɛ́ɛ pai pâi nɔii ma, e kɛ ǹâŋ, Ziova kɔlɛ ɣâla-taa. Kɛ́lɛ, gáa-ɓela di ŋɔ́nɔ kɛ mà nɔii ma. Díláa ɓe kɛ a Yôsɛ da Mêri. I berei kɔ́lɔŋ dikɛ la a gáa-ɓelai?—

Ziova e Yîsɛ ŋɔfúlu-laai siɣe é dɛɛ Mêri koo-ɓɔrɔŋ su à gɛ́ɛ e Yîsɛ maa-sɔlɔ-ɓó nɔii ma. Nyíŋi e kɛ a ŋɛi-kɛ-maa. Yîsɛ e kɛ Mêri koi yɛ̂ɛ berei kwâtara à kɛ́ la ǹee koi. Ɣáloŋ lɔ́ɔlu mɛi-náaŋ (9) tɛɛi pôlu ma, Mêri e Yîsɛ maa-sɔlɔ-ɓó. Berei sîi ŋí ɓe Mêri da bɔŋ Yôsɛ dikɛ la a Yîsɛ káa-ɓela nɔii ma.

Yîsɛ kɛ́ɛ a kóraŋ puu-kao-feerɛi (12), e mɛni ta kɛ nyii nɛ̀ à gɛ́ɛ e kɛ a ǹâŋ Ziova wɛ́liɛ. E kɛ a tãi di lí la Zuu-ŋai díkuui dakáa kɛ ma Dɛɛmɛi-kuui ma Zerûsalɛŋ. Di kɛ́ɛ pâi pôlu, Yôsɛ da Mêri dífe Yîsɛ káa ní gbɔŋ su. E laŋ díyéeì. I ɓɛi kɔ́lɔŋ di gáa naa?—

I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Yîsɛ e kɛ gɛi Ziova ŋɔpɛ́rɛ-kɛ́tɛi mui?

Nya ɓe Yôsɛ da Mêri di li pôlu Zerûsalɛŋ à gɛ́ɛ di Yîsɛ kɔ́ri. Dílíi e kɛ sɛlɛŋni kpɔ́ a dámaa kpɛ́ni fêi, dífe kɛ́ ní gáai. Kɛ́lɛ, fólo-kuu saaɓa tɛɛ pôlu ma, di gáa Ziova ŋɔpɛ́rɛ-kɛ́tɛi mu Zerûsalɛŋ! I m̀ɛnii kɔ́lɔŋ Yîsɛ e kɛ gɛi Ziova ŋɔpɛ́rɛ-kɛ́tɛi mui?— E kɛ naa à gɛ́ɛ e mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ziova mà, kpɛ́ni fêi, e kɛ ŋwɛ̂lii e ǹâŋ ǹĩ̂a-mɛni kɛ. Tãi kpîŋ Yîsɛ e kɛ̀tɛ lai, e ŋ̀óli tɔ́ɔ Ziova ma gɛ̀ ǹĩ̂a-mɛni kɛ a tãi kélee. Yîsɛ e wòo-mɛni kɛ mɛni kélee su à nɛ̃ɛ ma kpîŋ vé kɛ́ a ǹĩ̂a-mɛni kpaa máŋ e pa a mɔ̃lɛ-laa bɔ. Ilaai la Yîsɛ e gáa-ɓela (Yôsɛ da Mêri) wóo mɛni? Ôoei, Ŋâla-kɔlɔi e mò nyɛɛ e gɛ̀ tí.

Lé mɛni ɓe ya pɔri maa-kɔ́ri Yîsɛ yéeì?— Maa nɛ̃ɛi i íkáa-ɓela wóo mɛni à tãi kélee à nɛ̃ɛ mà vé kɛ́ a ínĩ̂a-mɛni. Ya pai gɛi tí?—

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU