Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 1

Noo-mɛnii Kúlii Nɛ̃ɛi À Gɛ́ɛ Kú Gɔ́lɔŋ

Noo-mɛnii Kúlii Nɛ̃ɛi À Gɛ́ɛ Kú Gɔ́lɔŋ

Núu ta a ta wɔlɔ loo-mɛni ta ɓó ya?— * Ŋâla-kɔlɔi e lòno é pîlaŋ loo-mɛni kpanaŋɔɔ ta ma nyii da kɛ mai, noo-mɛni maa waai. Gáa a loo-mɛni kpɛ́ni fêi nûa támaa dífe kɛ́ ní a mɛni ta kɔ́lɔŋɔɔ é pîlaŋ ma. Gɛ ɓo ŋɔ́nɔ a m̀aa waa kpɛ́ni fêi e kula Ɣâla yéeì. Ŋâla-taa-kela-ŋai kpîŋ díkɛ ŋwɛ̂lii di gɔ́lɔŋ. Ɓíaŋ máŋ ya ŋwɛ̂lii I noo-mɛni ŋí kɔ́lɔŋ?—

Lé ɓe ŋâla-taa kela-ŋai dikɛ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ dí gɔ́lɔŋ?

Tãi su kôya wɔlɔ-wɔlɔ tí kɛi, Ɣâla e zurɔ̂ŋ da ǹɛnîi maa-ŋuŋ kpɛtɛ. Díláa ɓe kɛ a Adaŋ da Iî. Di kɛi ɓe kɛ a Idɛŋ suai su, nyii kɛ a kwa lɛ́lɛɛ kpɛɛ-pôlu ma. Ei kɛ́i Adaŋ da Iî dîi díwóli tɔɔ̂i Ɣâla ma, dia da dílônii dîi pɔrii nɔii gwaa kélee kɛi yɛ̂ɛ Idɛŋ suai su. Gɛ̀ ní dîi kɛi páledai wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ. Kɛ́lɛ, I m̀ɛni kɔ́lɔŋ Adaŋ da Iî di gɛi?—

Adaŋ da Iî di Ɣâla wóo pili, nya ɓe gɛ̀ nɔii fé sâa a páledai. Kɛ́lɛ, Ɣâla e mò nyɛɛ, a pai nɔii gwaa kélee kɛi a páledai. Ɓɛi núu-kpune a pai kɛi naa lii see da lii laa su wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ. Ɣâla a pai nyíŋi kɛ pere kɛi léŋ? Tãi su kôya, nûa dífe kɛ́ ní a nyíŋi kɔ́lɔŋɔɔ; e kɛ a loo-mɛni.

Tãi Yîsɛ e kɛ̀ la nɔii mai, e noo-mɛnii ŋí ŋá-lɛ́ nûa dia. E mò nyɛɛ, noo-mɛnii ŋí lá pîlaŋɔi Ɣâla ŋɔkâloŋ-laai ma. Yîsɛ e mò nûa dia à gɛ́ɛ di Ɣâla fɛli à gɛ́ɛ ŋɔkâloŋ-laai e pa. Gâloŋ-laai ŋí a pai nɔii gwaa kélee kɛi a páledai.

Ílii nɛ̃ɛi à gɛ́ɛ I noo-mɛni ŋí kɔ́lɔŋ?— E lɛɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ diai kélee da Ziova wóo mɛnii, dia nɔ́ ɓe pai kɛi páledai. Ŋâla-kɔlɔi e lóno é pîlaŋ nûa támaa dîa, sinâa, nɛyâa da nĩ̂a-pɛlɛɛ, nyii ŋai Ziova wóo mɛni. Ya ŋwɛ̂lii I dimaa mɛni kɔ́lɔŋ?— Kwa nâa mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ di tani-ŋa dîa, da m̀ɛnii kwa pɔri maa-kɔ́ri diyéeì.

^ par. 3 Gɔlɔi ŋí su gwaa kélee, ya pai pɔ́ɔ kɛɛ ŋí (—) káai m̀arê kɛ́i dani-ŋa pôlu. Nyíŋi a nɛ̀ ya à gɛ́ɛ i kpera i nɛɛ naa ílóŋ é m̀arê kɛ́i su kula.