Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 12

Pɔ̂ɔ M̀âleŋ E Lii-kpele-tua Kɛ̀

Pɔ̂ɔ M̀âleŋ E Lii-kpele-tua Kɛ̀

Kwa mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ surɔ̂ŋ-loo tɔnɔ ma nyii gêra ŋɔfúlulaai kula-yéeì kɛi. Zurɔ̂ŋ-looi tí gêra ɓe kɛ a zia-nuui Pɔ̂ɔ. Ŋâla-kɔlɔi fé zurɔ̂ŋ-looi ŋí láa lɛ́ ní kûa, kɛ́lɛ, Ŋâla-kɔlɔi e mò kûa à gɛ́ɛ e lii-kpele-tûa kɛ. Ya ŋwɛ̂lii I nii-kpele-tûai kɔ́lɔŋ e gɛi?—

Pɔ̂ɔ e kɛ̀ kpíni-pɔrɔŋ Zerûsalɛŋ. Nyaŋ di bili kpíni pɔrɔŋ kpɛ́ni fêi, e kɛ̀ Ɣâla-woo ɓói é pîlaŋ Yîsɛ maa mɛni ma. Nya ɓe, gbɔara-ɓela tani-ŋa dikɛ ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ di baa. Di mò dikîe-ni dîa diyɛɛi: ‘Kwa mô sôya-ŋai dimɛi-nuu-kɛ́tɛi ma à gɛ́ɛ e Pɔ̂ɔ tɛɛ ɓɛ kôtii. Gɛ̀ ní, kwa pai kulooi berei, à gɛ́ɛ a kɛ̀ tɛɛi, ku baa!’

Pɔ̂ɔ m̀âleŋ e nûai di mɛni-kpɛtɛɛ nyɔ́mɔɔi sukula Pɔ̂ɔ ma da sôya-ŋai dimɛi-nuu kɛ́tɛi

Nya ɓe Pɔ̂ɔ m̀âleŋ e di mɛni-kpɛtɛɛi mɛni. Tãi e m̀ɛni lai, lé ɓe e gɛ̀? E li gbíni pɔrɔŋ la e mó Pɔ̂ɔ mà. A nâa maa fela, Pɔ̂ɔ e mò mà à gɛ́ɛ e mó sôya-ŋai dimɛi-nuu kɛ́tɛi ma. Ilaai la e kɛ a yɛpɛ à gɛ́ɛ Pɔ̂ɔ m̀âleŋ e m̀ɛnii ŋí ɓó sôya-ŋai dimɛi-nuu kɛ́tɛi ma?— Kpa, kpɛ́ni fêi, sôya-ŋai dimɛi-nuui e kɛ̀ a núu-kɛ́tɛ. Kɛ́lɛ, Pɔ̂ɔ m̀âleŋ e lii-kpele kɛ e m̀ɛnii ŋí ɓó sôya-ŋai dimɛi-nuu kɛ́tɛi mà.

Nya ɓe, sôya-ŋai dimɛi-nuu kɛ́tɛi e mɛni kpɛtɛɛ kɛ. E sôya ŋɔ ŋuŋdɔ lɔ́ɔlu (500) pîlaŋ Pɔ̂ɔ ma à gɛ́ɛ di mɛi káa! E mò dîa à gɛ́ɛ di lí a Pɔ̂ɔ Sɛsɛrîa a gbínii tí. Ilaai la di Pɔ̂ɔ ŋɔfúlu laai maa kɔ̃ɔ?— Ôoei, ŋwanalɔɔ-ɓelai yée fé pɔri ní Pɔ̂ɔ ma! Nyaŋ, dífe pɔri ní baai.

Lé ɓe ya pɔri maa-kɔ́ri bɔrɔi ŋí su?— Yá máŋ, ya pɔri lii-kpele-tûa kɛi yɛ̂ɛ Pɔ̂ɔ m̀âleŋ. Maa nɛ̃ɛi kúlíi e kɛ a gbeleɛ kwa kɛ lónoi nûa pɔ é pîlaŋ Ziova mà. Ya pɔri kɛi a ílíi kpeleɛ ya kɛ lónoi é pîlaŋ Ziova mà?— À kɛ̀ ya gɛ̀ tí, ya pai núu ta ŋɔfúlu laai maa kɔ̃ɔi.

ŊÂLA-KƆLƆ-KPUA-ŊAI ŊÍ LÓNO ÍƔÂLA-KƆLƆI SU